Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010
PDF

Słowa kluczowe

absolwent uczelni wyższej
rynek pracy
badanie ankietowe
kształcenie
zmiana

Jak cytować

Bykowski, P., Szeluga-Romańska, M., Tomczak, M., & Ziemiański, P. (2012). Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 182–193. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3282

Abstrakt

W artykule podejmowana jest problematyka aktualnej sytuacji absolwentów uczelni wyższej o profilu technicznym na współczesnym rynku pracy. Prezentowane są podstawowe założenia oraz wnioski z badania, które zostało przeprowadzone wśród absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010. Autorzy postawili sobie za zadanie przedstawienie koncepcji, metodologii badania oraz wykorzystanego narzędzia badawczego (uwzględniającego specyfikę badania absolwentów uczelni wyższej), czyli ankiety w formie elektronicznej. W jednym z głównych wniosków sformułowanych na podstawie badań należy podkreślić stwierdzenie, że badani respondenci to zbiorowość dobrze przygotowana do realiów zmieniającego się rynku pracy, zadowolona oraz optymistycznie orientująca się na przyszłość. W związku z tym możliwe jest również budowanie kapitału społecznego, który będzie łączył Politechnikę Gdańską z jej byłymi studentami, tworzenie oferty oraz zmiana w obszarze jakości kształcenia całej Uczelni.

PDF

Bibliografia

Aronson E., Wilson T.D., Ekert R.M. 1997 Psychologia społeczna. Serce i umysł, tłum. zbiorowe, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Barometr... 2012 Barometr edukacyjny, Millward Brown SMG/KRC 2012, na zlecenie Bayer sp. z o.o. (www.bayer.com.pl/content/42/press_room/146 [dostęp 26.08.2012]).

Bauman Z. 2010 Żyjąc w czasie pożyczonym, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.

Bykowski R, Szeluga-Romańska M., Tomczak M., Ziemiański R 2012 Raport. Badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej rocznik 2010, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Ćwiąkalska M, Hojda R, Ostrowska-Zakrzewska M. 2011 Projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów szkól wyższych - najważniejsze kwestie i doświadczenia metodologiczne (http://www.predictivesolutions.pl/EKSPRESS/Analizadanych_w_dzialaniu/Artykuly_Publikacje/BLAUP_Projekt_badawczy_Losy_zawodowe_absolwentow_szkol_wyzszych_Artykul_BK_UJ.pdf [dostęp 27.08.2012]).

Ekspertyza... 2011 Ekspertyza: monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkói wyższych - rozwiązania stosowane w wybranych krajach europejskich (www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PÓ_KL/KRK/Ekspertyzy/20110222_EKSPERTYZASedlak Sedlak.pdf [dostęp 27.08.2012]).

Eurostat 2012 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode-=te ilm021&plugin=1, Eurostat [dostęp 26.08.2012],

Frankfort-Nachmias Ch, Nachmias D. 2001 Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Fryca J. (red.) 2009 Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim, Wyższa Szkota Bankowa w Gdańsku, Gdańsk.

Giza-Poleszczuk A., Marody M. 2008 Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Młodzi... 2011 Mtodzi 2011, raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 29 sierpnia 2011 roku (www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/raport_quot_mlodzi_2011_quot_,7530/ [dostęp 26.08.2012]).

Niedobór... 2012 Niedobór talentów 2012. Wyniki badania, Manpower Group 2012 (https://candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/8b5ddd004bc170fbb7abbf1abeefe959/Niedobor_talentow_2012_pl.pdf?MOD=AJPERES [dostęp 26.08.2012]).

Pomorski... 2011 Pomorski Barometr Zawodowy, projekt badawczy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (www.wup.gdansk.pl/g2/2012_04/63d6762efac8caec08117fb2c02a8fb5.pdf [dostęp 26.08.2012]).

Program... 2012 Program Miodzi na Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Spotecznej (www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,5779,program-mlodzi-na-rynku-pracy.html [dostęp 26.08.2012]).

Rada Unii Europejskiej, komunikat prasowy. Edukacja, młodzież, kultura i sport 2011 www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/PL/educ/126575.doc [dostęp 26.08.2012].

Rocznik... 2011 www.stat.gov.pl/gus/5840_677_PLK_HTML.htm [dostęp 28.08.2012],

Rocznik statystyczny województw 2011 www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/sy_yearbook_of_the_regions_2011 .pdf [dostęp 28.08.2012],

Sztabiński RB. 1997 Ankieterzy i ich respondenci. Od kogo zależą wyniki badań ankietowych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

Sztompka R 2005 Socjologia zmian spotecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Ustawa... 1997 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, „Dziennik Ustaw” Nr 133, poz. 883, z późn. zm.