Internacjonalizacja polskich uczelni w aspekcie różnic kulturowych

Main Article Content

Arnold Pabian
Barbara Pabian

Abstrakt

Umiędzynarodowienie polskich uczelni jest niskie w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Zmiana tej niekorzystnej sytuacji wymaga identyfikacji oraz eliminacji barier rozwoju umiędzynarodowienia. Jedną z nich są różnice kulturowe między Polakami a cudzoziemcami kontaktującymi się ze sobą w obszarach nauki i edukacji wyższej. Wielu cudzoziemców wywodzi się z kultur, które znacznie różnią się od polskich wartości, zachowań, zwyczajów i postaw. Nieznajomość tych uwarunkowań utrudnia adaptację międzykulturową, wywołując w skrajnych przypadkach szok kulturowy. Ich przejawem jest dyskomfort przebywania w obcym środowisku, niskie poczucie bezpieczeństwa, zaburzenia w komunikacji. Aby wyeliminować bariery umiędzynarodowienia, wynikające z różnic kulturowych, pracownicy uczelni stykający się z cudzoziemcami zarówno w Polce, jak również za granicą powinni posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Wymaga to systemowych rozwiązań inicjowanych nie tylko przez polskie uczelnie, lecz również instytucje rządowe, którym one podlegają.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pabian, A., & Pabian, B. (2012). Internacjonalizacja polskich uczelni w aspekcie różnic kulturowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(40), 117-124. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3295
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Arnold Pabian

Arnold Pabian – profesor zwyczajny, doktor habilitowany, specjalista z zakresu zarządzania, marketingu, i ekonomiki przedsiębiorstw. Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (kadencje 2008-2012 oraz 2012-2016), dyrektor Instytutu Marketingu. Doktorat z zakresu nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Habilitował się na Wydziale Zarządzania. Przez dwie kadencje członek Polskiej Akademii Nauk – Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej. Uczestnik kongresów międzynarodowych, konferencji i seminariów, m.in. w USA, Australii, Kanadzie, Meksyku, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosji i Chinach. Współautor kilku patentów.

Barbara Pabian

Barbara Pabian – doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizacja naukowo-badawcza: kulturoznawstwo, folklorystyka, etnografia turystyczna, turystyka kulturowa. Autorka ponad 40 publikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Prowadzi badania terenowe, identyfikuje, opisuje i popularyzuje fakty oraz zjawiska kulturowe występujące głównie w regionie częstochowskim.

Referencje

 1. Cullen J., Parboteeah P. 2010 International Business,. Taylor and Francis Group, New York.
 2. Hofstede G. 2000 Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 3. Hofstede G., Hofstede J., Minkov M. 2011 Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 4. Gesteland R. 1999 Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa.
 5. Mikułowski-Pomorski J. 2012 Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków.
 6. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013 Nauka w Polsce 2013.
 7. Pabian A. 2004 Kulturowe bariery w zarządzaniu przedsiębiorstwem „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2.
 8. Pabian A., Pabian B. 2012 Perspektywy rozwoju koncepcji sustainability w aspekcie różnic kulturowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2.
 9. Tropenaars F., Hampden-Turner Ch. 2002 Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, przeł. B. Nawrot, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Ranking Szkół Wyższych 2013 Umiędzynarodowienie, „Perspektywy”, nr 5.
 11. Siwińska B. 2013 W stronę kuli śnieżnej, „Perspektywy”, nr 5.
 12. Sułkowski Ł., 2012 Kulturowe procesy zarządzania, Difin Warszawa.