Internacjonalizacja polskich uczelni w aspekcie różnic kulturowych

Słowa kluczowe

internacjonalizacja szkół wyższych
różnice kulturowe
komunikacja międzykulturowa

Jak cytować

Pabian, A., & Pabian, B. (2012). Internacjonalizacja polskich uczelni w aspekcie różnic kulturowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(40), 117–124. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3295

Abstrakt

Umiędzynarodowienie polskich uczelni jest niskie w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Zmiana tej niekorzystnej sytuacji wymaga identyfikacji oraz eliminacji barier rozwoju umiędzynarodowienia. Jedną z nich są różnice kulturowe między Polakami a cudzoziemcami kontaktującymi się ze sobą w obszarach nauki i edukacji wyższej. Wielu cudzoziemców wywodzi się z kultur, które znacznie różnią się od polskich wartości, zachowań, zwyczajów i postaw. Nieznajomość tych uwarunkowań utrudnia adaptację międzykulturową, wywołując w skrajnych przypadkach szok kulturowy. Ich przejawem jest dyskomfort przebywania w obcym środowisku, niskie poczucie bezpieczeństwa, zaburzenia w komunikacji. Aby wyeliminować bariery umiędzynarodowienia, wynikające z różnic kulturowych, pracownicy uczelni stykający się z cudzoziemcami zarówno w Polce, jak również za granicą powinni posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Wymaga to systemowych rozwiązań inicjowanych nie tylko przez polskie uczelnie, lecz również instytucje rządowe, którym one podlegają.

Bibliografia

Cullen J., Parboteeah P. 2010 International Business,. Taylor and Francis Group, New York.

Hofstede G. 2000 Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.

Hofstede G., Hofstede J., Minkov M. 2011 Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.

Gesteland R. 1999 Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa.

Mikułowski-Pomorski J. 2012 Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013 Nauka w Polsce 2013.

Pabian A. 2004 Kulturowe bariery w zarządzaniu przedsiębiorstwem „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2.

Pabian A., Pabian B. 2012 Perspektywy rozwoju koncepcji sustainability w aspekcie różnic kulturowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2.

Tropenaars F., Hampden-Turner Ch. 2002 Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, przeł. B. Nawrot, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Ranking Szkół Wyższych 2013 Umiędzynarodowienie, „Perspektywy”, nr 5.

Siwińska B. 2013 W stronę kuli śnieżnej, „Perspektywy”, nr 5.

Sułkowski Ł., 2012 Kulturowe procesy zarządzania, Difin Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.