Gerontologia społeczna jako kierunek studiów uniwersyteckich. Projekt autorski przygotowany w Zakładzie Socjologii UM w Łodzi

Main Article Content

Mieczysław Gałuszka
Magdalena Wieczorkowska

Abstrakt

Przemiany demograficzne nieuchronnie pokazują, że seniorzy stają się obecnie ogromną grupą konsumentów, klientów, wyborców, pacjentów i uczestników życia kulturalnego. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom rynkowym zespół pracowników Zakładu Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opracował autorski projekt studiów w zakresie interdyscyplinarnych studiów gerontologicznych. Niniejszy artykuł przedstawia merytoryczne uzasadnienie dla utworzenia takiego kierunku, jego charakterystykę zgodną z wymogami procesu bolońskiego, opis efektów kształcenia, możliwe ścieżki kształcenia, szczegółową siatkę zajęć oraz perspektywy zawodowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gałuszka, M., & Wieczorkowska, M. (2012). Gerontologia społeczna jako kierunek studiów uniwersyteckich. Projekt autorski przygotowany w Zakładzie Socjologii UM w Łodzi. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(40), 125-146. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3297
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Mieczysław Gałuszka

Mieczysław Gałuszka – doktor nauk humanistycznych, prof. nadzw. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: socjolog, bioetyk, Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych, kierownik Zakładu Socjologii, Prodziekan ds. Kierunków Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu, organizator studiów filozoficznych i socjologicznych na UM w Łodzi. W pracy naukowo-badawczej podejmuje tematy z zakresu: socjologii zdrowia, choroby i medycyny; semiotyki kultury symbolicznej; bioetyki kulturowej i tanatologii. Ogłosił drukiem ponad 150 publikacji. Ostatnio pod jego redakcją lub współredakcją ukazały się monografie: Zdrowie i choroba w społeczeństwie ryzyka biomedycznego (2008), Modernizacja biomedyczna społeczeństwa a ryzyko zdrowotne (2010), Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania ryzyka zdrowotnego (2012), Zdrowie, choroba i medycyna w społeczeństwie globalnym, „Przegląd Socjologiczny”, T. LXI/2/2012, „Przegląd Socjologiczny”, T. LXII/2/2013 - poświęcony gerontologii społecznej.

Referencje

  1. UN DESA 2011 3 May 2011, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), Population Division, World Population Prospects, The 2010 Revision.
  2. Chmielecka E., 2010 Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, MNiSW, Warszawa.
  3. Derejczyk J., Bień B., Kokoszka-Paszkot J., Szczygieł J. 2008 Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju?, „Gerontologia Polska”, tom 16, nr 3, s. 149-159. http://www.prb.org/Articles/2011/agingpopulationclocks.aspx
  4. Jawor A., Szczupaczyński J., 2011 Efekty kształcenia jako centralna idea Krajowych Ram Kwalifikacji, „Przegląd Socjologiczny”, t. LX/4.
  5. Jaworska-Szatur B., Błędowski P., Dzięgielewska M. 2006 Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
  6. Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.) 2008 Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź.
  7. Rozporządzenie 2011 Rozporządzenie Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 8 sierpnia 2011 r.
  8. Szarota Z. 2010 Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.