Gerontologia społeczna jako kierunek studiów uniwersyteckich. Projekt autorski przygotowany w Zakładzie Socjologii UM w Łodzi
PDF

Słowa kluczowe

gerontologia społeczna
efekty kształcenia
kształcenie akademickie
społeczeństwo wiedzy
starzenie się

Jak cytować

Gałuszka, M., & Wieczorkowska, M. (2012). Gerontologia społeczna jako kierunek studiów uniwersyteckich. Projekt autorski przygotowany w Zakładzie Socjologii UM w Łodzi. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(40), 125–146. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3297

Abstrakt

Przemiany demograficzne nieuchronnie pokazują, że seniorzy stają się obecnie ogromną grupą konsumentów, klientów, wyborców, pacjentów i uczestników życia kulturalnego. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom rynkowym zespół pracowników Zakładu Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opracował autorski projekt studiów w zakresie interdyscyplinarnych studiów gerontologicznych. Niniejszy artykuł przedstawia merytoryczne uzasadnienie dla utworzenia takiego kierunku, jego charakterystykę zgodną z wymogami procesu bolońskiego, opis efektów kształcenia, możliwe ścieżki kształcenia, szczegółową siatkę zajęć oraz perspektywy zawodowe.

PDF

Bibliografia

UN DESA 2011 3 May 2011, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), Population Division, World Population Prospects, The 2010 Revision.

Chmielecka E., 2010 Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, MNiSW, Warszawa.

Derejczyk J., Bień B., Kokoszka-Paszkot J., Szczygieł J. 2008 Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju?, „Gerontologia Polska”, tom 16, nr 3, s. 149-159. http://www.prb.org/Articles/2011/agingpopulationclocks.aspx

Jawor A., Szczupaczyński J., 2011 Efekty kształcenia jako centralna idea Krajowych Ram Kwalifikacji, „Przegląd Socjologiczny”, t. LX/4.

Jaworska-Szatur B., Błędowski P., Dzięgielewska M. 2006 Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.) 2008 Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź.

Rozporządzenie 2011 Rozporządzenie Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 8 sierpnia 2011 r.

Szarota Z. 2010 Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.