Granice reform szkolnictwa wyższego

Main Article Content

Jan Szczepański

Abstrakt

Rozważając problem reformowania szkolnictwa wyższego autor stawia tezę, iż z jednej strony podlega ono stałemu procesowi przeobrażeń, z dmgiej zaś - mimo niejednokrotnie gwałtownych zmian formacji społecznych, kryzysów politycznych oraz nowych oczekiwań formułowanych wobec kształcenia - niektóre elementy rzeczywistości szkolnictwa wyższego cechuje trwałość, powodująca, że wykazuje ono daleko mniejszą podatność na zmiany niż otaczający je świat. Analizując różnorodne elementy funkcjonowania uczelni i ich znaczenie dla powodzenia kształcenia i wychowania autor przypisuje decydującą rolę stosunkowi, który zachodzi między nauczycielem i uczniem. Podkreśla znaczenie „autonomii kompetencji” (polegającej na tym, że nauczyciela obowiązuje ponad wszystko lojalność wobec metody naukowej, logiki i poprawności rozumowej, wobec treści badań i sprawdzonych niezawodnie tez) oraz „autonomii dydaktyki” (lojalność wobec metod skutecznego działania dydaktycznego). Ów zakres rzeczywistości uczelni najtrudniej ulega przekształceniom. Jeśli w tej sferze reforma osiągnie sukces, można się spodziewać trwałych i istotnych zmian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczepański, J. (2016). Granice reform szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2), 5-10. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4328
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jan Szczepański, Uniwersytet Łódzki

Jan Szczepański - profesor, wybitny socjolog. Pełnił funkcje rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN; w latach 1967-1970 był prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego, w latach 1970-1973 - przewodniczącym Komitetu Ekspertów przygotowującego Raport o stanie oświaty. Prekursor badań nad szkolnictwem wyższym, twórca i pierwszy dyrektor Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym (późniejszego Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego). Jest autorem wielu opracowań naukowych, esejów z historii i teorii socjologii oraz przekształceń struktury społecznej, a także fundamentalnych prac z dziedziny socjologii edukacji.