Konserwatyzm a innowacyjność

Main Article Content

Halina Najduchowska
Elżbieta Wnuk-Lipińska

Abstrakt

W artykule zostały omówione wyniki badań przeprowadzonych w 1992 r. na temat funkcjonowania wyższych uczelni. Procedurze badawczej poddano opinie oraz oceny dziekanów dwu uczelni (Uniwersytetu i Politechniki). Zainteresowanie autorek koncentruje się wokół następujących problemów: zasad funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego wynikających z trzech nowych aktów prawnych i regulacji statutowych, a także struktury organizacyjnej oraz działalności naukowej i edukacyjnej wydziałów. Sporo miejsca w artykule zajmuje analiza wprowadzanych procedur i mechanizmów przystosowujących uczelnie do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Autorki omawiają wpływ tradycji, zasobów finansowych i otoczenia społecznego na działanie wydziałów. Pokazują także, jakie czynniki stymulują, a jakie powstrzymują wprowadzanie innowacji w działalności badawczej i edukacyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Najduchowska, H., & Wnuk-Lipińska, E. (2016). Konserwatyzm a innowacyjność. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2), 46-62. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4332
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Halina Najduchowska, Polska Akademia Nauk

Halina Najduchowska - socjolog; przez wiele lat pracowała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie prowadziła badania i obroniła rozprawę doktorską z dziedziny socjologii pracy. Od 1968 r. aż do jego likwidacji była pracownikiem Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorką wielu badań z dziedziny socjologii szkolnictwa wyższego. Opublikowała blisko 90 książek i artykułów.

Elżbieta Wnuk-Lipińska, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Wnuk-Lipińska - absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską na temat uczestnictwa studentów w kulturze obroniła w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W polu jej zainteresowań badawczych znajdują się społeczne problemy funkcjonowania uczelni, a zwłaszcza nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia, style studiowania, postawy pracowników naukowo-dydaktycznych wobec wykonywanej pracy, działalność reformatorska szkół wyższych.

Referencje

  1. Cameron K.S., Whetter D.A. 1984 Models o f the Organizational Life Cycle: Application to Higher Education. W: Bess J.L. (ed.): College and University Organization. New York: New York University Press.
  2. Clark B.R. 1983 The Higher Education System. Berkeley: University of California Press.
  3. Kerr C. 1982 The Uses o f the University. Cambridge.
  4. Kuipińska J., Najduchowska H., Jastrząb-Mrozicka M., Wnuk-Lipińska E. 1992 Studenci okresu przełomu. Warszawa-Łódź: PWN.
  5. Lutyński J. 1990 Działania pozorne. W: Lutyński J.: Nauka i polskie problemy, komentarz socjologa. Warszawa: PIW.
  6. Najduchowska H. 1990 Wyższa uczelnia jako miejsce pracy. W: Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E.: Nauczyciele akademiccy - 1984. Warszawa-Łódź: PWN.
  7. Wnuk-Lipińska E. 1990 Badania a dydaktyka. W: Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E., Nauczyciele akademiccy - 1984. Warszawa-Łódź: PWN.
  8. Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E. 1992 Dekadencja. Edukacja i perspektywy życiowe studentów. Warszawa-Łódź: PWN.
  9. Vught F.A. van 1989 Innovations and Reforms in Higher Education. W: Vught F.A. van (ed.) Governmental Strategies and Innovation in Higher Education: London.