Aktualne uwarunkowania rozwojowe szkolnictwa wyższego

Main Article Content

Jerzy Woźnicki

Abstrakt

Autor przedstawia aktualne ograniczenia i uwarunkowania rozwojowe szkolnictwa wyższego na tle sytuacji, w jakiej znalazły się szkoły wyższe w Polsce w wyniku trwającego okresu transformacji systemowej w państwie. Wychodząc z oceny tej sytuacji, przedstawia warunki oraz generalne kierunki zmian w szkolnictwie wyższym, a także proponuje posunięcia, które powinny być podejmowane w uczelniach. Przyjmując założenie o konieczności rozwijania wyższego kształcenia zawodowego, autor formułuje postulat jego powszechności. Oznacza to uznanie potrzeby wprowadzenia studiów zawodowych także do szkół autonomicznych. W tym kontekście zaproponowana została oryginalna koncepcja modelu łączenia studiów magisterskich i zawodowych w ramach tego samego wydziału szkoły wyższej (tzw. model elastyczny Y). W końcowej części artykułu sformułowany został postulat wprowadzenia w uczelniach tzw. programów racjonalizacji II poziomu, dostosowanych do lokalnej specyfiki. Takie programy dostosowawcze i rozwojowe powinny stać się podstawą do kontynuowania przemian proefektywnościowych w szkołach wyższych. Autor podkreśla jednak, że skala pożądanych przeobrażeń uwarunkowana jest odpowiednią polityką Ministerstwa Edukacji Narodowej, wspartą decyzjami budżetowymi Sejmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woźnicki, J. (2016). Aktualne uwarunkowania rozwojowe szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(4), 106-115. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4354
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jerzy Woźnicki, Politechnika Warszawska

Jerzy Woźnicki - dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i profesor nadzwyczajny tej uczelni, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni w Politechnice Warszawskiej, członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Rady Konsultacyjnej Ministra Łączności oraz Prezydium Polskiego Komitetu Optoelektroniki. Jest specjalistą w dziedzinie optoelektroniki i technik przetwarzania obrazu. W ostatnich latach zajmuje się także systemowymi uwarunkowaniami funkcjonowania szkół wyższych.

Referencje

 1. Antoszkiewicz K., Woźnicki J. 1994 Wspomagana komputerowo organizacja procesu kształcenia na dużym wydziale szkoły wyższej. W: Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej „Studiować inaczej". Szczecin, maj.
 2. Designing... 1992 Designing a Curriculum for the 90s - Why Change. Special Report. „Currents” , Winter.
 3. Duggan T.V. 1992 The Changing Naturę of Engineering Education and the Shape of Things to Come. W: Proceedings of the 3rd World Conference on Engineering Education, vol. 1. Portsmouth, September.
 4. Etheridge RA. 1994 Moving from an Elitist to a Mass Higher Education System in the UKas Britain Moves towards the 21st Century-The Engineering Dimension. W: American Society of Engineering Education Annual Conference. Edmonton, June.
 5. Manley B.W. 1992 Engineering Education: Sen/ing the Customer? W: Proceedings ofthe 3rd World Conference on Engineering Education, vol. 1, Portsmouth, September.
 6. Syntetyczne wielkości... 1993 Syntetyczne wielkości charakteryzujące zmiany w uczelniach MEN w latach 1990-1993. Warszawa, grudzień 1993: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 7. Toczyłowski E., Traczyk T. 1994 On Cost-Effective Flexible Enrollment Information Systems ERES. W: Proceedings ofthe American Society for Engineering Education Annual Conference. Edmonton, June.
 8. Toczyłowski E., Woźnicki J. 1994 Restructuring an Electronic Engineering Faculty. W: Proceedings ofthe American Society for Engineering Education Annual Conference. Edmonton, June.
 9. Wnuk-Lipińska E., Ziabicki A. 1994 Jakość w szkolnictwie wyższym - próby doskonalenia. Wyniki konkursu Fundacji im. Stefana Batorego. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 3.
 10. Woźnicki J. 1994 Elastyczność i efektywność studiów jako warunki adaptacji systemu kształcenia inżynierów elektroników. W: Materiały V Konferencji Naukowej „Technologia Elektronowa” - ELTE 1994. Szczyrk, kwiecień.
 11. Woźnicki J., Kraśniewski A. 1994 Systems o f Study versus University Management in a Competitive Environment. W: Proceedings of the First International Symposium on Higher Education Management: A Polish-American Dialogue. Łódź, June.