W kręgu spraw związanych z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych

Main Article Content

Maria Węgrzecka

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest sposobowi postrzegania przez studentów pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich. Aby poznać ten istotny element rzeczywistości uczelnianej, Wydział Psychologii i Pedagogiki Akademii Ekonomicznej w Krakowie przeprowadził badania wśród studentów swej uczelni. Oceniali oni nauczycieli według następujących kryteriów: a) formalne cechy postawy dydaktycznej (regularność i punktualność prowadzenia zajęć, życzliwe i taktowne podejście do studentów, dostępność, łatwość kontaktu); b) cechy tworzące podstawę kompetencji metodycznych nauczyciela (umiejętność organizowania zajęć, komunikatywność w przekazywaniu wiedzy, sposób formułowania i egzekwowania wymagań); c) kryteria związane z przekazywanymi treściami (sposób prowadzenia przedmiotu, aktywizowanie i inspirowanie studentów do myślenia). Opinie zebrane wśród studentów różnych kierunków, lat i form studiów stanowią ważną informację zwrotną dla nauczycieli. Uświadamiają im bowiem skutki własnych działań, słuszność wyboru stosowanych metod dydaktycznych, różnorodność oczekiwań studentów itd. Z drugiej strony, prowadzenie takich badań jest pożyteczne także dla studentów, gdyż pozwala im na sformułowanie oraz wygłoszenie opinii o nauczycielach, a tym samym stwarza okazję do bardziej świadomego i krytycznego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Węgrzecka, M. (2016). W kręgu spraw związanych z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(4), 137-146. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4359
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Maria Węgrzecka, Akademie Ekonomiczna w Krakowie

Maria Węgrzecka - doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii postaw, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: aksjologia i psychologia poznawania wartości, kształtowanie postaw wobec wartości, analiza warunków aksjologicznego dojrzewania osobowości: wrażliwości oraz dojrzałości aksjologicznej, a także edukacji aksjologicznej. Jako kierownik Studium Psychologii i Pedagogiki w Akademii Ekonomicznej w Krakowie organizuje m.in. badania nad oceną procesu dydaktycznego w szkole wyższej.