Zawód - pracownik akademicki
PDF

Jak cytować

Wnuk-Lipińska, E. (2016). Zawód - pracownik akademicki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 5–27. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4360

Abstrakt

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na trzy pytania: czy istnieje zawód pracownika akademickiego, jakie są jego cechy charakterystyczne i jakie jest jego znaczenie we współczesnym świecie? Prezentowane są dwa stanowiska: pierwsze, iż można mówić o zawodzie pracownika akademickiego, ponieważ - choć jest on wykonywany przez specjalistów z różnych dziedzin - ma więcej cech wspólnych niż odmiennych, oraz drugie, iż taki zawód nie istnieje, gdyż cech odmiennych jest więcej niż cech wspólnych. W artykule zostały poddane analizie wartości związane z wykonywaniem omawianego zawodu.

PDF

Bibliografia

Austin A.W. 1985 Achieving Educational Excellence. San Francisco.

Bailey F.G 1977 Morality and Expediency. Oxford.

Becher T. 1987 Disciplinary Shaping o fth e Profession. W: Clark B.R. (ed.): The Academic Profession, Berkeley-Los Angeles-London.

Cichomski B. 1986 Trzy konteksty karier naukowych: społeczny, organizacyjny i epistemologiczny. W: Kwiatkowski S. (red.): Planowanie i organizacja badań naukowych, z. 10, Warszawa-Łódź.

Clark B.R. 1972 The Organizational Saga in Higher Education. „Administrative Science Ouarterly” , nr 17.

Clark B.R. 1983 The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National Perspective. Berkeley.

Clark B.R. 1987 Conclusions. W: Clark B.R. (ed.): TheAcademic Profession. Berkeley-Los Angeles-London.

Cobban AB. 1975 The Medieval Universities: The Development and Organisation. London.

Davenport H. 1970 The One Culture. New York-Toronto-Oxford.

Hardy C., Langley A., Mintzberg H., Rose J. 1983 Strategy Formulation in the University Setting. „Review of Higher Education” , vol. 4.

Halsey A.H., Trow M. 1971 The British Academics. London.

Kądzielska K. 1970 Aktywność kulturalna łódzkiej inteligencji. Warszawa.

Masland AT. 1985 Organizational Culture in the Study of Higher Education. „Review of Higher Education” , nr 8.

Merton R.K. 1982 Nauka i demokratyczny ład społeczny. W: Merton R.K.: Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa.

Najduchowska H. 1990a Etyka uczonych i poglądy na ich obowiązki wobec społeczeństwa. W: Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E.: Nauczyciele akademiccy 1984. Warszawa-Łódź.

Najduchowska H. 1990b Wyższa uczelnia jako miejsce pracy. W: Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E.: Nauczyciele akademiccy 1984, Warszawa-Łódź.

Najduchowska H., Wnuk-Lipińska E.: 1993 Konserwatyzm a innowacyjność. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 2.

Neave G., Rhoades G. 1987 The Academic Estate in Western Europę. W: Clark B.R. (ed.): The Academic Profession. Berkeley-Los Angeles-London.

Ofierska M. 1965 Zainteresowania i postawy czytelnicze jako element modelu kultury warszawskiej inteligencji. Warszawa.

Pelikan J. 1992 The Idea of the University. A Re-examination. London.

Perkin H. J. 1987 The Academic Profession in the United Kingdom. W: Clark B.R. (ed.): The Academic Profession. Berkeley-Los Angeles-London.

Richmond W.K. 1963 Culture and General Education. London.

Shils E. 1983 Academic Ethics. New York.

Snow C.P. 1959 Two Cultures and the Scientific Revolution. New York.

Smircich L. 1983 Concepts of Culture and Organizational Analysis. „Administrative Science Ouarterly” , nr 28.

Sztompka P. 1995 O pewnym, niestety niepopularnym, rozumieniu nauki i roli społecznej uczonego. Referat wygłoszony na konferencji nt. „Ocenianie uczonych, instytucji i projektów badawczych". Warszawa, 16-18 marca.