System edukacji a potencjał modernizacyjny społeczeństwa

Main Article Content

Anna Buchner-Jeziorska

Abstrakt

W artykule przedstawiono wzajemne relacje między systemem edukacji a społeczeństwem i gospodarką, a zwłaszcza istotny wpływ tego systemu na procesy modernizacyjne. Przytoczone dane statystyczne wyraźnie pokazują, iż system kształcenia realnego socjalizmu sprawił, że społeczeństwo polskie charakteryzuje niski potencjał modernizacyjny - zarówno w wymiarze obiektywnym, tj. poziomu wykształcenia (około 70% Polaków ma najwyżej wykształcenie zasadnicze zawodowe), jak i wymiarze subiektywnym (osoby o niskim poziomie wykształcenia są z reguły przeciwnikami zmian społeczno-gospodarczych). Ponadto opisany przykład Polski wskazuje na brak jasno określonej polityki edukacyjnej państwa oraz niedocenianie roli systemu kształcenia w procesie transformacji (tj. po roku 1989) zarówno z punktu widzenia kształtowania struktury społecznej, jak i możliwości zwiększenia potencjału modernizacyjnego społeczeństwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Buchner-Jeziorska, A. (2016). System edukacji a potencjał modernizacyjny społeczeństwa. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(7), 98-107. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4376
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Anna Buchner-Jeziorska

Anna Buchner-Jeziorska - socjolog, doktor hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 r. kierownik Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym Instytutu Socjologii, od 1992 r. członek Zarządu Research Committee 30 „Sociology of Work” ISA, Autorka 50 artykułów i 4 książek z zakresu socjologii pracy i gospodarki. Ostatnio zajmuje się problemami funkcjonowania systemu edukacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego.

Referencje

 1. Aktywność... 1995 Aktywność ekonomiczna ludności Polski - maj 1995. Warszawa: GUS.
 2. Białecki I. 1993 Dwa cele kształcenia. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 3. Brown P. 1992 Education, the Free Market and Post-Communist Reconstruction. „British Journal of Sociology of Education”, vol. 13, nr 3.
 4. Buchner-Jeziorska A. 1995 Polska droga do kapitalizmu. Łódź: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Domański H. 1995 U progu nowego rozwarstwienia (cz. 2). „Społeczeństwo Otwarte”, nr 7/8.
 6. Friedland W.H. 1969 A Sociological Approach to Modernization. W: Modernization by Design. Social Change in the Twentieth Century. Ithaca - London: Cornell University Press.
 7. Kołodko G. 1994 Strategia dla Polski. Warszawa: Poltext.
 8. Rocznik statystyczny „Szkolnictwo ” 1987/1988; 1990/1991; 1993/1994 Warszawa: GUS.
 9. Staszewski W. 1996 Korzenie polskiego półanalfabetyzmu sięgają podstawówki. Co z tym Ali kotem? „Gazeta Wyborcza”, nr 7.
 10. Szkolnictwo wyższe 1980 Warszawa: Ministerstwo Nauki i Techniki.
 11. Szkolnictwo wyższe... 1995 Szkolnictwo wyższe i nauka: stan-persepktywy-zamierzenia. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, wrzesień, maszynopis
 12. Szkoły wyższe... 1995 Szkoły wyższe w roku szkolnym 1994/1995. Warszawa: GUS.
 13. Wysokińska Z. 1995 Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.