Doświadczenia europejskie związane z badaniem relacji między kształceniem i zatrudnieniem

Main Article Content

Anna Darska

Abstrakt

Autorka przedstawia rozwój badań strategicznych mających na celu analizę procesu wchodzenia młodzieży na rynek pracy oraz roli wykształcenia w tym procesie. Przedmiotem jej rozważań są metody badań tego problemu, stosowane w wybranych krajach zachodnioeuropejskich. Z artykułu wynika, że rozwój badań na temat inicjacji zawodowej młodzieży wiąże się bezpośrednio z rosnącym znaczeniem polityki państwa w zakresie kształcenia zawodowego i zatrudnienia. Można też zawęzić wpływ procesów integracji na dążenie do unifikacji metod w badaniach statystycznych dotyczących problematyki kształcenia i zatrudnienia. Udział krajów Unii Europejskiej w programach finansowanych z funduszy Wspólnoty Europejskiej na rzecz kształcenia i zatrudnienia ma bezpośredni wpływ na proces unifikacji metod statystycznych w tym zakresie. Starając się o wejście do Unii Europejskiej i chcąc korzystać z tych programów, Polska powinna zacząć rozwijać swoją bazę statystyczną w kierunku zgodnym z tendencjami obserwowanymi w Unii Europejskiej. W warunkach gospodarki rynkowej dane te mają także szczególne znaczenie dla rządu, który ma na uwadze politykę socjalną, zatrudnienie i edukację.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Darska, A. (2016). Doświadczenia europejskie związane z badaniem relacji między kształceniem i zatrudnieniem. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(7), 108-118. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4377
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Anna Darska, Universidad Autonoma de Chiapas

Anna Darska - doktor ekonomii, od 1986 r. jest profesorem na Universidad Autonoma de Chiapas (Meksyk). Interesuje się problemami zarządzania w szkolnictwie wyższym i rynkiem pracy. W latach 1975-1984 prowadziła na Uniwersytecie Rene Descartesa (Paryż) serię badań na temat wchodzenia na rynek pracy.

Referencje

 1. Affichard J , Gensbittel M. 1984 Mesurer l’entree des jeunes dans la We active. „Formation - Emploi” , nr 2, octobre - decembre. Paris: CEREQ, La Documentation Franęaise.
 2. Balksan D., Hanache S., Werąuin P. 1993 Analyse salariale des dispositifs d’aide a 1’insertion des jeunes. „Formation - Emploi” , nr 46. Paris: CEREQ, La Documentation Franęaise.
 3. Becker G. 1975 Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis. New York: Columbia University Press.
 4. [Les] Cahiers... 1990 „Les Cahiers franęais” , nr 0246, mai - juin. Paris: La Documentation Franęaise.
 5. Coutrot L., Dubar C. 1992 Cheminements professionels et mobilltes sociales. Paris: CEREQ, La Documentation Franęaise.
 6. Lappe L. b.r.w. The Relations between Educational System, Recruiting Policies ofEmployers and Youth Orientations. Working paper.
 7. McNabb R., Ryan P. 1990 Segmented Labour Market. W: Current Issues in Labour Economica. New York: Macmillan Education Ltd.
 8. Mobus M. 1991 Les principales sources statistiques sur Temploi en RFA. „CEREQ” , nr 65, avril.
 9. Morin J., Ginsbourger F. i in. 1988 Les jeunes face a Temploi (raport z konferencji w Marsylii, wrzesień 1987). „Europe Sociale”, nr 6 (suplement).
 10. Paul J.J. 1989 La relation formation - emploi: un defi pur Teconomie. Paris: Col. Economie Contemporaine. Economica.
 11. Pottier F. 1993 Bilan et synthese des methodologies d’enquetes relaWes a Tinsertion des jeunes sur le marche du travail en Europe. Paris: CEREQ.
 12. Romani C. 1992 Insertion professionnelle des jeunes et lutte contrę le chdmage du longue duree. L’evaluation ex post des programmes du fonds Social europeen. Paris: ECREQ.
 13. SauvageotJ. 1989 Reflexions sur Tinsertion dans la vie active. Note no. 9(89.2), mars. Toulouse: Universite des Sciences Sociales de Toulouse.
 14. Vincens J. 1994 Problematique du longitudinaT. Documents du CEREQ in 1'analyse longitudinale du marche du travail. Paris: CEREQ, septembre.
 15. Walwei W., Werner H. (Hrsg.) 1991 Beschafftigungsaspekte und soziale Fragen des EG Arbeitsmarktes. Nurnberg: IAB nr 142.