Podmioty polityki rynku pracy jako źródło informacji o popycie na absolwentów ekonomii i zarządzania

Main Article Content

Piotr Bielecki
Barbara Minkiewicz

Abstrakt

Badania popytu na absolwentów szkół wyższych można realizować na kilka sposobów. Dość wspomnieć o takich metodach i technikach analizy popytu edukacyjnego jak: prognozowanie zapotrzebowania na kadry wykwalifikowane (analiza zmian struktury sektorowej zatrudnienia, modele ekonomiczne, analiza elastyczności substytucji kadr o różnym poziomie wykształcenia formalnego), planowanie kadr w danym zakładzie pracy, analiza komponentów i tendencji globalnej zmiany społeczno-ekonomicznej, analiza ofert pracy w ogłoszeniach prasowych, a także analiza popytu kadrowego zgłaszanego przez pracodawców oraz zarejestrowanego przez instytucje rynku pracy. W niniejszym tekście przedstawiono wyniki badań ankietowych obejmujących populację generalną instytucji rynku pracy w Polsce. Metoda tych badań, oparta na założeniach badań koniunktury gospodarczej (badania jakościowe), zapewnia wystarczający stopień miarodajności uzyskanych wyników. Dowodzi tego m.in. analiza porównawcza prezentowanych wyników oraz ustaleń badawczych poczynionych w trakcie badań pracodawców, zrealizowanych rok wcześniej w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Zakres przedmiotowy analizy popytu edukacyjnego obejmuje następujące kwestie szczegółowe, składające się na treść artykułu: - charakterystyka odbiorców usług edukacyjnych w zakresie studiów ekonomiczno-menedżerskich; - rozmiary oraz właściwości popytu na absolwentów ekonomii i zarządzania; — struktura specjalizacyjna popytu na absolwentów; -wymagania kwalifikacyjno-zawodowe stawiane absolwentom (aspekty jakościowe popytu).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bielecki, P., & Minkiewicz, B. (2016). Podmioty polityki rynku pracy jako źródło informacji o popycie na absolwentów ekonomii i zarządzania. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(11), 100-116. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4409
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Piotr Bielecki, Szkoła Główna Handlowa

Piotr Bielecki - absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki; doktorat na temat funkcji i efektów kształcenia ekonomicznego w Polsce uzyskał w SGPiS. Pracuje w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania naukowe: zmiany strukturalno-programowe w wyższym szkolnictwie ekonomicznym, analiza porównawcza systemów kształcenia kadr gospodarczych, ekonomia kształcenia. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny polityki edukacyjnej, organizacji i dydaktyki studiów ekonomicznych, ekonomii kształcenia (m.in. współautor monografii Master of Business Administration, czyli jak kształcić menedżerów, pod red. A. Sulejewicza); autor projektu badawczego na temat możliwości stosowania bonów edukacyjnych w polskim systemie oświaty (1997).

Barbara Minkiewicz, Szkoła Główna Handlowa

Barbara Minkiewicz - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z ekonomii (na temat gospodarowania kadrami ekonomistów w Polsce w latach osiemdziesiątych) uzyskała w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Pracuje w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania naukowe: problemy rynku pracy absolwentów uczelni ekonomicznych, zmiany w systemie kształcenia ekonomistów, pośrednictwo pracy, rozwój kształcenia menedżerskiego w Polsce.

Referencje

  1. Bielecki P. 1995 Popyt na absolwentów studiów ekonomicznych i menedżerskich (w świetle opinii firm i instytucji), Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, maszynopis.
  2. Bielecki P. 1996 Popyt edukacyjny polskich firm i instytucji na absolwentów studiów menedżerskich, w: Restrukturyzacja kształcenia w zakresie zarządzania w polskich uczelniach państwowych i prywatnych w perspektywie integracji z Unią Europejską, Materiały konferencyjne. Sekcja B, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Instytut Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Poraj k. Częstochowy.
  3. Europejska Klasyfikacja... 1990 Europejska Klasyfikacja Działalności, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki GUS, Warszawa.
  4. Gębski M. 1995 Sytuacja na rynku pracy w województwie kieleckim, „Rynek Pracy”, nr 7.
  5. Podgórska M, Bielecki P, Dędys M, Klimkowska J., Rocki M., Syczewska E., Utkin J. 1996 Analiza rynku pracy. Raport przygotowany w ramach projektu TEMPUS S JEP-09026-95, Warszawa.
  6. Stanowisko Konferencji... 1995 Stanowisko Konferencji Rektorów Uczelni Autonomicznych z dnia 8 września 1995 r. Propozycje w sprawie systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
  7. Śmiech R. 1995 Popyt na pracę w regionie gdańskim (w świetle badań nad potrzebami kadrowymi przedsiębiorstw), „Rynek Pracy”, nr 7.