Diagnoza oraz wizja przyszłości szkolnictwa wyższego w świetle dokumentów UNESCO i Banku Światowego

Main Article Content

Julita Jabłecka

Abstrakt

W artykule omówiono stanowisko zajmowane w latach dziewięćdziesiątych wobec szkolnictwa wyższego przez dwie wpływowe instytucje - UNESCO i Bank Światowy. Zostało ono wyrażone w dwóch szeroko upowszechnionych publikacjach tych organizacji, poświęconych polityce rozwoju sektora szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w krajach rozwijających się i postkomunistycznych. W obydwu opracowaniach przeprowadzono diagnozę obecnej sytuacji szkolnictwa wyższego oraz zarysowano perspektywy jego dalszego rozwoju; różnice dotyczą sposobu ujęcia problemu i akcentów, zarówno w odniesieniu do wymiarów oraz przyczyn kryzysu szkolnictwa (stanowiącego w obydwu stanowiskach punkt wyjścia dla diagnozy), jak i w stosunku do kierunków oraz strategii postulowanych zmian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Diagnoza oraz wizja przyszłości szkolnictwa wyższego w świetle dokumentów UNESCO i Banku Światowego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(8), 41-54. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4494
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania, sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa PAN, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską na temat Przygotowanie, realizacja i ocena reformy instytutowej w szkołach wyższych obroniła w SGH (SGPiS). Jest autorką wielu publikacji na temat organizacji oraz zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym. W latach 1990 - 1991 uczestniczyła w przygotowywaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nauki. Zainteresowania badawcze: przemiany organizacyjne w nauce oraz szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, procesy decyzyjne w nauce, ewaluacja jako instrument zarządzania.

Referencje

  1. Higher Education... 1994 Higher Education, the Lessons of Experience. Washington D.C.: The World Bank.
  2. Policy Paper... 1995 Policy Paper for Change and Development in Higher Education. Paris: UNESCO.
  3. Tunnermann C. 1996 A New Vision of Higher Education. „Higher Education Policy” , vol. 9, nr 1, s. 11-27.