Projekt Laboratorium Edukacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego
PDF

Jak cytować

Siemak-Tylikowska, A. (2016). Projekt Laboratorium Edukacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 78–83. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4538

Abstrakt

W nawiązaniu do nowych zadań, jakie stawia przed nauczycielami wprowadzana właśnie reforma systemu szkolnego, omówiona została koncepcja modernizacji obecnego systemu kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Warszawskim. Przyjęto w niej, że nauczycieli szczebla elementarnego (klasy I—IV szkoły podstawowej) kształcić się będzie w dotychczasowym trybie, a nauczyciele wyższych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów zostaną objęci indywidualnym systemem studiów stacjonarnych. W tym drugim przypadku projekt zakłada m.in. konieczność tworzenia ścieżek międzyprzedmiotowych oraz indywidualnego studiowania jednocześnie przynajmniej na dwóch wydziałach lub kierunkach. Niezbędne w tym celu zmiany organizacyjno-programowe zostały przedstawione wariantowo.

PDF

Bibliografia

Kot S. 1934 Historia wychowania, Lwów.

Nawroczyński B. 1957 Zasady nauczania (wyd. VIII), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków (pierwsze wydanie 1930).

Reforma... 1998 Reforma systemu edukacji. Projekt MEN, WSiP, Warszawa.