Projekt Laboratorium Edukacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego

Main Article Content

Alicja Siemak-Tylikowska

Abstrakt

W nawiązaniu do nowych zadań, jakie stawia przed nauczycielami wprowadzana właśnie reforma systemu szkolnego, omówiona została koncepcja modernizacji obecnego systemu kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Warszawskim. Przyjęto w niej, że nauczycieli szczebla elementarnego (klasy I—IV szkoły podstawowej) kształcić się będzie w dotychczasowym trybie, a nauczyciele wyższych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów zostaną objęci indywidualnym systemem studiów stacjonarnych. W tym drugim przypadku projekt zakłada m.in. konieczność tworzenia ścieżek międzyprzedmiotowych oraz indywidualnego studiowania jednocześnie przynajmniej na dwóch wydziałach lub kierunkach. Niezbędne w tym celu zmiany organizacyjno-programowe zostały przedstawione wariantowo.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Siemak-Tylikowska, A. (2016). Projekt Laboratorium Edukacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 78-83. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4538
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Alicja Siemak-Tylikowska, Uniwersytet Warszawski

Alicja Siemak-Tylikowska - doktor hablitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, od momentu ukończenia na nim studiów (tj. od 1965 r.), kolejno w charakterze asystenta, adiunkta, a obecnie na stanowisku profesora. Doktorat na temat zastosowania nauczania programowanego na propedeutycznym szczeblu kształcenia. Habilitacja z zakresu teorii doboru treści kształcenia. W latach 1990-1996 - prodziekan ds. studenckich. Obecnie, od roku 1996/97 dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalność - dydaktyka ogólna. Autorka publikacji naukowych i metodycznych.

Referencje

  1. Kot S. 1934 Historia wychowania, Lwów.
  2. Nawroczyński B. 1957 Zasady nauczania (wyd. VIII), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków (pierwsze wydanie 1930).
  3. Reforma... 1998 Reforma systemu edukacji. Projekt MEN, WSiP, Warszawa.