Uniwersytet bez idei

Main Article Content

Marcelina Smużewska

Abstrakt

Dorobek Kongresu Kultury Akademickiej, który odbył się w 2014 r. w Krakowie, zawarto w pracy Idea uniwersytetu. Reaktywacja. Jest to krytyka współczesnych trendów w szkolnictwie wyższym i sugeruje restytucję XIX-wiecznego modelu uniwersytetu. W artykule podjęto próbę polemiki z argumentami krytycznymi zarysowanymi w wystąpieniu inauguracyjnym Piotra Sztompki oraz wyjaśniono, dlaczego powrót do idei Humboldta jest mało realny. Ponadto przedstawiono te elementy strategii instytucjonalnej, które mogłyby się w polskim kontekście sprawdzić, gdyby działania podjęto w krótkiej perspektywie czasowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Smużewska, M. (2015). Uniwersytet bez idei. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(45), 309-324. https://doi.org/10.14746/nsw.2015.1.12
Dział
Artykuł recenzyjny
Biogram autora

Marcelina Smużewska

przedsiębiorca, freelancer w obszarze badań społecznych, z doświadczeniem zawodowym w HR i pozyskiwaniu funduszy unijnych. Studiowała socjologię i psychologię. Była działaczką ruchu studenckiego. W 2015 r. w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obroniła doktorat pt. Studencki ruch naukowy w polskich uniwersytetach – między tradycją a realiami. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii młodzieży, nauki i organizacji. Do niedawna skupiała się na organizacyjnej aktywności młodzieży, na zagadnieniach etycznych pracy naukowej i metodologicznych aspektach socjologii historycznej. Uczestniczka projektów badawczych zlecanych przez MNiSzW, instytucje rządowe, samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe i podmioty komercyjne.

Referencje

 1. Amaral, A., Kogan, M., Gornitzka, Å. (red.) (2007). Reform and change in higher education. Analysing policy implementations. Dordrecht: Springer.
 2. Antonowicz, D., Gorlewski, B. (2011). Demograficzne tsunami. Warszawa: Instytut Sokratesa.
 3. Antonowicz, D., Jongbloed, B. (2015). Jaki ustrój uniwersytetu? Reformy szkolnictwa wyższego w Holandii, Portugalii i Austrii: wnioski dla Polski. Warszawa: Ernst & Young.
 4. Banerski, G., Gryzik, A., Matusiak, K.B., Mażewska, M., Stawasz, E. (2009). Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania. Warszawa: PARP.
 5. Buranen, L., Ray, A.M. (red.) (1999). Perspectives on plagiarism and intellectual property in a postmodern world. New York: University Press.
 6. Cichorzewska, M. (2014). Tutoring w kształceniu akademickim. Edukacja – Technika – Informatyka. 5: 221-228.
 7. Clark, B. (1998). Creating entrepreneurial universities: organisational pathways of transition. Oxford: Pergamon Press.
 8. Coyle, D. (2012). Kod talentu. Jak zostać geniuszem. Warszawa: Wyd. Szachowe Penelopa.
 9. Eurostat (2015). Education and training. http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/main-tables [5.11.2015].
 10. Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: NCK.
 11. Fryzeł, B. (2005). Kultura korporacyjna. Poglądy, teorie, zarządzanie. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Goćkowski, J., Kisiel, P. (red.) (1994). Patologia i terapia życia naukowego. Kraków: Universitas.
 13. Heller, M. (2009). Jak być uczonym. Kraków: Znak.
 14. Intencje i skutki reformy szkolnictwa wyższego – dyskusja redakcyjna (2012). Kultura i Społeczeństwo. 1: 3-36.
 15. Jastrzębska, L. (2015). Na kłopoty – konsolidacja. http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=982:na-klopoty-konsolidacja&catid=114&Itemid=248 [5.11.2015].
 16. Karwat, A. (oprac.) (2005). Czy twórczość jest obowiązkiem naukowca? Sprawy Nauki. Biuletyn MNiSzW. http://www.sprawynauki.waw.pl/?section=article&art_id=1895 [4.11.2015].
 17. Kiełb-Starczewska, E. (2012). Nauczyciel akademicki wobec zadań naukowych i dydaktycznych a udział mass mediów w jego pracy wychowawczej z młodzieżą studencką. http://edunet.amu.edu.pl/mae2012/43_Starczewska_2012.pdf [25.01.2016].
 18. Kodeks etyki pracownika naukowego (2012). Załącznik do uchwały nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z 13.12.2012 r.
 19. Kościelniak, C., Makowski, J. (red.) (2011). Wolność, równość, uniwersytet. Warszawa: Instytut Obywatelski.
 20. Kulczycki, E. (2015). Skazani na punktozę. http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/skazani-na--punktoze/ [15.10.2015].
 21. Kwiek, M. (2010). Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce a transformacje finansowania publicznego szkolnictwa wyższego w Europie, CPP RPS. 16. http://www.cpp.amu.edu.pl/pdf/CPP_RPS_vol.16_Kwiek.pdf [25.01.2016].
 22. Kwiek, M. (2015a). The European research elite: a cross-national study of higly productive academics in 11 countries. Higher Education. 9910. http://link.springer.com/article/10.1007/s10734-015-9910-x/fulltext.html [25.01.2016].
 23. Kwiek, M. (2015b). The University and the state in Europe. The uncertain future of the traditional social contract. W: R. Barnett, M. Peters (red.). The global university (t. 2: 2-21). New York: Peter Lang. http://www.cpp.amu.edu.pl/kwiek/pdf/Kwiek_for_Ron_Barnett_Final. pdf, [25.01.2016].
 24. Kwiek, M. (2015c). Academic entrepreneurialism and changing governance at universities. Evidence from empirical studies. W: M. Reihlen, J. Frost, F. Hattke (red.). Multi-level governance of universities: The role of strategies, structures and controls. Dordrecht: Springer. http://www.cpp.amu.edu.pl/kwiek/pdf/Kwiek_Entrepreneurialism_Spriner_2015.pdf [25.01.2016].
 25. Labouvie-Vief, G., Blanchard-Fields, F. (1982). Cognitive ageing & psychological growth. Ageing & Society. 2(2): 183-209.
 26. Martino, J.P. (1992). Science Funding. Politics and Porkbarrel. New Brunswick – London: Transaction Publishers.
 27. North, D.C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 28. OECD (2008). Universities, innovation and entrepreneurship. Criteria and examples of good practice. http://www.oecd.org/cfe/leed/43201452.pdf [4.11.2015].
 29. Pacholski, L. (2015). Wystąpienie podczas debaty „Polskiej nauki życie na niby. Jak z tego wyjść?”. Wrocław 10.06.2015. https://wszystkoconajwazniejsze.pl/naukapolska-debata-wewroclawiu-zycie-na-niby-polskiej-nauki-jak-z-tego-wyjsc/ [4.11.2015].
 30. Pinheiro, R., Geschwind, L., Aarrevaara, T. (2013). Mergers in higher education and beyond: stocktaking and assessment. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:815407/FULLTEXT01.pdf [4.11.2015].
 31. Pisera, J. (2006). Kanon czy jego dezintegracja? Oceny, diagnozy, polemiki, kontrowersje. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. 8: 539-550.
 32. Popławski, W., Markowski, M., Forkiewicz, M. (2013). Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych. Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy. Raport z badań. Toruń: WSB.
 33. Skodvin, O.-J. (2014). Merger as an instrument to achieve quality in HE? Rhethoric or reality? Paper presented at EAIR 36th Annual Forum in Essen, Germany.
 34. Szlachta, B. (2013). O problematyczności (niektórych) liberalnych prób ustanawiania uniwersalnie ważnych „zasad racjonalności współdziałań”. W: J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur (red.). Zarządzanie Publiczne. 2-3(24-25): 44-52.
 35. Wieczorek, J. (2003). Mobbing uczelniany. Obywatel. 6(14): 11-13.
 36. Wieczorek, J. (2010). Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego. Kraków: Niezależne Forum Akademickie.
 37. Wroński, M. (2010). Profesorskie plagiaty. Forum Akademickie. 6. https://forumakademickie.pl/fa/2010/06/profesorskie-plagiaty/ [4.11.2015].
 38. Wylęgała, A. (2014). Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych”. Toruń: UMK.
 39. Zabel, M., Rafajłowicz, E., Dahlig-Turek, E., Hanke, W., Mach, B., Brzeziński, P. (2014). Punktoza, czyli wskaźniki bibliometryczne stosowane przez KEJN w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Forum Akademickie. 9. https://forumakademickie.pl/fa/2014/09/punktoza/ [4.11.2015].
 40. Zając, Cz. (2012). Kulturowe i personalne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych. Human Resource Management. 6: 71-87.
 41. Zarycki, T. (2012). Polskie nauki społeczne w świetle hipotezy peryferyjnej dualności. Zagadnienia Naukoznawstwa. 195 (1): 67-88.
 42. Znaniecki, F. (1940). The social roles of the men of knowledge. New York: Columbia University Press.
 43. Żylicz, M. (2006). Ocena parametryczna dzisiaj i jutro. Forum Akademickie. 6. http://www.forumakad.pl/archiwum/2006/06/22_ocena_parametryczna.html [4.11.2015].