Zmiany w strukturze sektorowej i instytucjonalnej sfery badawczo-rozwojowej w Polsce w okresie transformacji systemowej

Main Article Content

Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Abstrakt

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie były przyczyny niepowodzeń polityki naukowej w Polsce w zakresie przekształceń struktury instytucjonalnej sfery badawczo-rozwojowej w latach 1990-1997. Ponadto omówiono podstawowe założenia zmian własnościowych oraz instytucjonalnych w tej sferze, przygotowane i przedstawione przez przewodniczącego KBN środowisku naukowemu w okresie od lipca do września 1998 r.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowa-Szefler, M. (2016). Zmiany w strukturze sektorowej i instytucjonalnej sfery badawczo-rozwojowej w Polsce w okresie transformacji systemowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(13), 7-22. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4565
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Dąbrowa-Szefler - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się ekonomicznymi problemami nauki i szkolnictwa wyższego, w tym polityki naukowej i technicznej, a w ostatnim okresie głównie finansowaniem szkół wyższych oraz mobilnością pracowników nauki.

Referencje

 1. Amsterdamski S. 1993 Dwa lata później: uwagi o reformach w szkolnictwie wyższym i w nauce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2.
 2. Biała Księga... 1996 Biała Księga. Polska - Unia Europejska, „Nauka i Technologia”, Urząd Rady Ministrów i Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 3. Dąbrowa-Szefler M. 1993 Polityka naukowa i techniczna w gospodarce rynkowej, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 4. Dąbrowa-Szefler M., Gulczyńska H., Jabłecka J., Swierzbowska-Kowalik E. 1998 Mobilność pracowników naukowych w Polsce, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 5. Frąckowiak J.K. 1995 Polityka naukowa i naukowo-techniczna państwa realizowana przez Komitet Badań Naukowych w latach 1991-1994, w: Kukliński A. (red.): Nauka - technologia - gospodarka, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 6. Gibbons M. 1995 Nowe imperatywy w polityce naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej, w: Kukliński J. (red.): Nauka - technologia - gospodarka, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 7. Glikman P., Kwiatkowski S. 1991 Determinanty i kierunki polityki naukowej Polski, Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 8. Hubner P. 1992 Tworzenie ustaw o nauce w latach 1989-1991, w: „Nauka polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój”, Rocznik Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki, nr 1 (XXVI).
 9. Hubner P. 1993 Tworzenie ustaw o nauce w latach 1992-1993, w: „Nauka polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój”, Rocznik Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki, nr II (XXVII).
 10. Jabłecka J., Gulczyńska H., Świerzbowska-Kowalik E. 1997 Strategie pozyskiwania i utrzymania zasobów a przetrwanie oraz rozwój organizacji naukowych: przykład trzech placówek Polskiej Akademii Nauk, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 10.
 11. Jasiński A. 1996 Instytucjonalne powiązanie nauki i przemysłu. Studia przypadków, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 1.
 12. Kozłowski J. 1997 Polityka naukowa w Polsce - dziedzictwo, stan obecny, perspektywy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 9.
 13. Kukliński A., Kacprzyński B. 1995 Transformacja nauki - doświadczenia i perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej, w:
 14. Kukliński A. (red.): Nauka - technologia - gospodarka, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 15. Kurzydłowski K.J. 1998 Transfer innowacji w świetle doświadczeń Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, w: Innowacje i zmiany strukturalne w procesie transformacji rynkowej (materiały konferencyjne), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 16. Materiały... 1995 Materiały z konferencji „Ocenianie uczonych, instytucji i projektów badawczych”, Warszawa, 16-18 marca 1995, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 3-4.
 17. Mencwel A. 1995 Ocena zespołowi instytucji naukowych, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 3-4.
 18. Organizacja... 1992 Organizacja i finansowanie nauki w krajach rozwiniętych, Fundacja im. Świętosławskiego.
 19. Polityka... 1997 Polityka naukowa Francji, Ambasada Francji w Polsce, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa.
 20. Passman S. 1992 An Independent Look at Organizational Structures of Science in the United States of America, w: Society. Science. Government, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 21. Proposed Standard Practice... 1963,1993 Proposed Standard Practice for Surveys and Research and Experimental Development, OECD Manual Frascati.
 22. Przegląd... 1996,1997 Przegląd narodowej polityki naukowej i technicznej. Polska, OECD, Komitet Badań Naukowych.
 23. Raport o stanie jednostek... 1996 Raport o stanie jednostek badawczo-rozwojowych Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Materiał z badań instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych Ministerstwa Przemysłu i Handlu, pod red. K. Totta, Warszawa.
 24. Raport o stanie nauki... 1998 Raport o stanie nauki i techniki w Polsce, GUS, Warszawa.
 25. Sprawozdanie... 1992 Sprawozdanie z przeglądu działalności resortu przemysłu i handlu, Departament Polityki Przemysłowej Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Warszawa.
 26. Stanowisko... 1994 Stanowisko Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk w sprawie ustroju nauki (1990), „Nauka Polska”, nr III (XXVIII).
 27. Strategia... 1992 Strategia dla instytutów przemysłowych - koncepcja programu restrukturyzacji sektora jednostek badawczo-rozwojowych Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Warszawa (materiał powielony).
 28. Ustawa z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, Dz.U. 1985, nr 36. Ustawa z 27 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 1990, nr 65.
 29. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych, Dz.U. 1991, nr 8. Ustawa z 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, Dz.U. 1991, nr 19.
 30. Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1996, nr 118 ze zmianami Dz.U. 1996, nr 156.
 31. Ustawa z 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz.U. 1997, nr 75.
 32. Wiszniewski A. 1998 Polityka naukowa Komitetu Badań Naukowych dziś i jutro. Wywiad z przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 11.
 33. Założenia polityki naukowej... 1993 Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Cele. Priorytety. Finansowanie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 20 lipca 1993 r., Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 34. Założenia polityki proinnowacyjnej... 1995 Założenia polityki proinnowacyjnej państwa, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 22 listopada 1994 r., w: Kukliński A. (red.): Nauka - technologia - gospodarka, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 35. Założenia przekształceń... 1998 Założenia przekształceń własnościowych jednostek badawczo-rozwojowych, załącznik do pisma przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, Warszawa, 30 lipca 1998 r. (materiał powielony).
 36. Założenia projektu ustawy... 1998 Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych, załącznik do pisma przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z 5 października 1998 r. (materiał powielony)
 37. Założenia ustawowych... 1998 Założenia ustawowych rozwiązań dotyczących państwowego instytutu badawczego (PIB), projekt z 5 października 1998 r., załącznik do pisma przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z 5 października 1998 r. (materiał powielony).