Pressto.

Nagłowek strony

Wyższe szkolnictwo zawodowe - nie uniwersytecka droga rozwoju wyższej edukacji

Marek Witkowski

Abstrakt


W artykule poddano krytyce funkcjonowanie obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym ze względu na jej niedostatki w zakresie zapewniania jakości kształcenia. Opisano powstanie w 1997 roku ustawy o wyższych szkołach zawodowych, kładących podwaliny pod nowy, nieuniwersytecki sektor wyższej edukacji. Podkreślono racjonalność przyjętych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie wprowadzenia standardów edukacyjnych, umożliwiających utrzymanie akceptowalnego poziomu kształcenia w sektorze edukacji istotnie wpływającym na dostępność studiów wyższych, zwłaszcza poza centrami akademickimi. Przedstawiono merytoryczne problemy drożności między studiami zawodowymi a studiami uniwersyteckimi. Zrelacjonowano rozwój sektora szkolnictwa zawodowego w ciągu dwóch lat, a także prace Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego, ustawowego organu czuwającego nad ustanawianiem standardów edukacyjnych oraz oceniającym jakość kształcenia w wyższych szkołach zawodowych.


Pełny tekst:

Bibliografia


Informacja 2000 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania nadzoru państwa nad niepaństwowymi szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Edukacji, Nauki i Kultury, Warszawa, marzec.

Kristofferson D., Sursock A, Westerheiden D. 2000 Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Podręcznik metod zapewniania jakości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.

Uchwała nr 1... 1998 Uchwała nr 1/98 Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek i (lub) specjalność zawodową, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, poz. 32, s. 29.

Uchwała nr 2... 1998 Uchwała nr 2/98 Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie wymagań kadrowych niezbędnych do prowadzenia kierunku i (lub) specjalności zawodowej, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, poz. 33, s. 30.

Uchwała nr 2 ... 1999 Uchwała nr 2/99 Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie przeprowadzania okresowych ocen wyższych szkół zawodowych, niepublikowana, dostępna w MEN.

Uchwała nr 21... 2000 Uchwała nr 21/2000 Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek i (lub) specjalność zawodową, niepublikowana, dostępna w MEN.

Uchwała n r22... 2000 Uchwała nr 22/2000 Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wymagań kadrowych niezbędnych do prowadzenia kierunku i (lub) specjalności zawodowej, niepublikowana, dostępna w MEN.

Uchwała n r23... 2000 Uchwała nr 23/2000 Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie przeprowadzania okresowych ocen wyższych szkół zawodowych, niepublikowana, dostępna w MEN.

Witkowski M. 1998a Doświadczenia i perspektywy akredytacji wyższych szkół zawodowych. Konferencja „Akredytacja Kształcenia Menedżerskiego”, Księga Konferencyjna, Warszawa, s. 113-128.

Witkowski M. 1998b Koncepcja wyższego szkolnictwa zawodowego, „Polityka Społeczna”, t. 25, nr 9, s. 17-20.

Witkowski M. 1999 Poprzeczka wcale nie nisko, „Forum Akademickie”, nr 4, s. 38-40.

Wójcicka M. (red.) 1997 Zapewnianie jakości kształcenia. Wprowadzenie do samooceny, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 78 PDF - 227

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Marek Witkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.