System kształcenia doktorantów w Polsce - próba oceny na podstawie badań ankietowych

Main Article Content

Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Abstrakt

W artykule omówiono model kształcenia doktorantów w krajach OECD (na podstawie opracowań ekspertów OECD oraz danych statystycznych). Na tym tle przedstawiono system i strukturę studiów doktoranckich w Polsce z elementami oceny ich skuteczności. W konfrontacji z danymi statystycznymi i literaturą zaprezentowano opinie doktorantów na temat studiów doktoranckich (na podstawie wstępnych wyników badań ankietowych doktorantów II roku studiów).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowa-Szefler, M. (2016). System kształcenia doktorantów w Polsce - próba oceny na podstawie badań ankietowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(17), 62-76. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4648
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Dąbrowa-Szefler - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, członek komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się ekonomicznymi problemami nauki i szkolnictwa wyższego, w tym polityki naukowej i technicznej, a ostatnio głównie finansowaniem szkół wyższych oraz mobilnością pracowników nauki.

Referencje

 1. Careers... 1995 Careers in Science and Technology. An International Perspective, National Research Council.
 2. Dąbrowa-Szefler M. 1997 Kondycja finansowa państwowych szkól wyższych i nakłady na kształcenie, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 9.
 3. Dąbrowa-Szefler M., Gulczyńska H., Jabłecka J., Świerzbowska-Kowalik E. 1998 Mobilność pracowników naukowych w Polsce, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 4. Goćkowski J. 1984 Autorytety świata uczonych, PIW, Warszawa.
 5. Gulczyńska H., Świerzbowska-Kowalik E. 2001 Czynniki motywujące do podejmowania kariery naukowej, referat na konferencję (materiał powielony), Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 6. Hazeu C. A. 1991 Research Policy and the Shaping of Research Schools in the Netherlands, "Higher Education Management”, nr 3.
 7. Managing Science... 1997 Managing Science Systems, OECD, Paris.
 8. Nauka, technika... 1999 Nauka, technika, przemysł-przegląd 1998, OECD, Paris, tłum. Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 9. Pakufa W. 1996 Zasady tworzenia i podziału dotacji na działalność dydaktyczną dla uczelni resortu edukacji narodowej, w: Finansowanie i zarządzanie szkolnictwem wyższym. Polska - Holandia, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Rapport... 2000 Rapport de l’Observatoire des Sciences et des Techniques. Idicateurs 2000, Economica, Paris.
 11. Research Training... 1995 Research Training. Present and Future, OECD, Paris 1995.
 12. Research Manpower... 1989 Research Manpower. Managing Supply and Demand, OECD, Paris 1989.
 13. „Rocznik...” 1999 „Rocznik Statystyczny" 1999, GUS, Warszawa.
 14. Science... 2000 Science and Engineering Indicators 2000,1.1, National Science Foundation, National Science Board, Virginia.
 15. Szkoły wyższe... 1994; 1996; 1997 Szkoły wyższe w roku szkolnym 1992/93, [ 1994/95; 1996/97] GUS, Warszawa.
 16. Szkoły wyższe i ich finanse... 1998; 1999; 2000 Szkoły wyższe i ich finanse w roku 1997, [1998] 1999] GUS, Warszawa.