Student - żebrak, ale (czy na pewno?) pan

Main Article Content

Krzysztof Leja

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problematyce form pomocy materialnej dla studentów świadczonej przez państwowe szkoły wyższe. Na tle sytuacji ogólnopolskiej zaprezentowano ewolucję systemu pomocy materialnej dla studentów Politechniki Gdańskiej w latach 1990-2000. Relację oparto na materiałach źródłowych, tj. wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz sprawozdaniach finansowych z działalności Politechniki Gdańskiej. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, iż niewystarczający poziom pomocy materialnej dla studentów stanowi dodatkową barierę przy podejmowaniu decyzji o kontynuowaniu kształcenia na poziomie wyższym przez młodzież z miejscowości nie będących siedzibami instytucji akademickich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leja, K. (2016). Student - żebrak, ale (czy na pewno?) pan. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(17), 97-118. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4650
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska

Krzysztof Leja - absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Rozprawę doktorską z dziedziny ekonomii na temat efektywności i jakości w działalności szkół wyższych na przykładzie wybranych uczelni technicznych obronił na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jest zastępcą dyrektora administracyjnego ds. gospodarczych Politechniki Gdańskiej.

Referencje

 1. Białecki I, Sikorska J. 1998 Wykształcenie i rynek, Wydawnictwo TEPIS, Warszawa.
 2. Dąbrowa-Szefler M. 1993 Problemy zmian systemu pomocy materialnej państwa dla studentów, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 2.
 3. Education... 1998 Education at a Glance, OECD Indicators 1998, Centre for Educational Research and Innovation, Paris.
 4. EURYDICE 2000 Pomoc materialna dla studentów szkól wyższych w Europie. Trendy I debaty, Raport Komisji Europejskiej z serii Kluczowe problemy edukacji, Krajowe Biuro EURYDICE, Warszawa.
 5. Finanse... 1995; 1996 Finanse szkół wyższych w roku 1995 [1996], GUS, Warszawa.
 6. Gulczyńska H., Jastrząb-Mrozicka M. 1994 Wartość wykształcenia a dążenia edukacyjne, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 4.
 7. Informacja... 2001 Informacja w sprawie dotacji na stypendia socjalne dla studentów uczelni niepaństwowych w roku 2001, Ministerstwo Edukacji Narodowej, http://www.men.waw.pl/aktual/szkwyz/inf dot.htm
 8. Kerr C. 1982 The Uses of the University, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets - London
 9. Obłój K. 2001 Strategia organizacji. IW poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Pawłowski K. 2001 Politycy do szkoty, „Wprost” , nr 13.
 11. Pożyczki... 1998 Pożyczki i kredyty - nowa forma pomocy państwa dla studentów. Wywiad z prof. Jerzym Zdradą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 12.
 12. „Rocznik...” 1995 „Rocznik Statystyczny” 1995, GUS, Warszawa.
 13. Sprawozdanie... 1990; 1991; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000 Sprawozdanie z gospodarki finansowej Politechniki Gdańskiej za [...] rok, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 14. Szkolnictwo wyższe... 1990; 1995; 1996; 1998; 1999; 2000 Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe. Informator MEN, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
 15. Szkoły wyższe... 1997; 1998; 1999 Szkoty wyższe i ich finanse w roku [...], GUS, Warszawa.
 16. Świerzbowska-Kowalik E. 1999 Finansowe uwarunkowania podejmowania i realizacji studiów, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 14.
 17. Świerzbowska-Kowalik E. 2000 Wykształcenie środowisk rodzinnych i miejsce zamieszkania jako wyznaczniki szans na podjęcie studiów, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 2/16.
 18. Ustawa... 1999 Ustawa budżetowa na rok 1999 z 17 lutego 1999 r., Dz.U. nr 17, poz.154.
 19. Ustawa... 2000 Ustawa budżetowa na rok 2000 z 21 stycznia 2000 r., Dz.U. nr 7, poz. 85.
 20. Ustawa... 2001 Ustawa budżetowa na rok 2001 z 1 marca 2001 r., Dz.U. nr 246, poz. 246
 21. Wójcicka M. 1999 Zapewnianie jakości kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego, w: J. Woźnicki (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 22. Woźnicki J. (red.) 1998 Wspótpłatność za studia dzienne. Część druga, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 23. Woźnicki J., Wyrzykowski M. (red.) 1998 Wspótpłatność za studia a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.