Międzynarodowe aspekty działalności szkolnictwa wyższego

Main Article Content

Julita Jabłecka

Abstrakt

W świecie akademickim coraz częściej mówi się o konieczności większego - systematycznego i zorganizowanego - umiędzynarodowienia działalności uniwersytetów. Umiędzynarodowienie przestało być sprawą jedynie poszczególnych uczonych i studentów, stało się przedmiotem polityki. Jakie są tego powody i w czym się przejawia owa internacjonalizacja? Źródeł tego zjawiska należy poszukiwać w rosnącej globalizacji gospodarczej i integracji międzynarodowej. Autorka zajmuje się bliżej tym problemem, koncentrując uwagę na umiędzynarodowieniu kształcenia, a pozostawiając na uboczu międzynarodowe aspekty działalności badawczej. Przedstawia sposób rozumienia pojęcia „internacjonalizacja” oraz terminów pokrewnych - „globalizacja” i „europeizacja” . Opisuje wyznaczniki, ograniczenia, bariery i szanse rozwoju umiędzynarodowienia. Omawia również różne ponadnarodowe programy rozwoju umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, a także rolę Deklaracji Bolońskiej  oraz realizację jej postanowień w państwach Europy Zachodniej i w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Międzynarodowe aspekty działalności szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(19), 123-133. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4685
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania, sekretarz naukowy Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1991 uczestniczyła w przygotowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących nauki. Zainteresowania badawcze: przemiany w nauce oraz w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, procesy decyzyjne w nauce, ewaluacja jako instrument zarządzania.

Referencje

 1. Callan H. 2000 The International Vision In Practice: A Decade of Evolution, „Higher Education in Europe”, vol. XXV, nr 1.
 2. Caston G. 1996 The Management of International Cooperation in Universities: Overview and Analysis, w: G. Caston: The Management of International Cooperation in Universities. 6 Country Case Studies and Analysis, UNESCO New Papers on Higher Education, Studies and Research, nr 16, Paris.
 3. Council Decision... 1999 Council Decision of 26 April 1999 Establishing the Seconde Phase of the Community Vocational Training Action Programme „Leonardo da Vinci”, 1999/382/EC, Bruxelles.
 4. De Wit H. 2000 Changing Rationales for the Internationalization of Higher Education, w: L. Barrows (ed.): Internationalization of Higher Education. An Institutional Perspective, CEPES Papers on Higher Education, UNESCO.
 5. Deklaracja ... 2000 Europejskie szkolnictwo wyższe - wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji, podpisana w Bolonii 19 czerwca 1999 roku, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 2/16.
 6. Knight J. 1977 Internationalization. The Conceptual Framework, w: J. Knight, H. De Wit: Internationalization of Higher Education in Asia-Pacific Countries, Amsterdam, European Association of International Education.
 7. Magrath P 2000 Globalization and its Effects on Higher Education beyond the Nation State, „Higher Education in Europe”, vol. XXV, nr 2.
 8. Mestenhauser J. 2000 Missing in Action. Leadership for International and Global Education for the Twenty-First Century, w: L. Barrows (ed.): Internationalization of Higher Education. An Institutional Perspective, CEPES Papers on Higher Education, UNESCO, Paris.
 9. Recognition... 1992 Recognition of Studies and Academic Mobility, New Papers on Higher Education, Meeting Documents, nr 9, UNESCO, Paris.
 10. Scott P 1999 Globalization and the University, Keynote Address presented at the 52nd Bi-Annual Conference of CRE/Association of European Universities, Valencia, 28-29 October 1999.
 11. Steiner D. 2000 The Show is Not the Show, But That They Go. The Janus Face of the Internationalized Universityat the Tum of the Century, w: L. Barrows (ed.): Internationalization of Higher Education, an Institutional Perspective, CEPES Papers on Higher Education, UNESCO, Paris.
 12. Two Deca des... 2000 Two Decades of Reform in Higher Education, Eurydice, Bruxelles.
 13. Wilson L., Vlasceanu L. 2000 Transnational Education and Recognition of Qualifications, w: L. Barrows (ed.): Internationalization of Higher Education, an Institutional Perspective, CEPES Papers on Higher Education, UNESCO, Paris.