Wykorzystanie kwalifikacji nauczycieli akademickich - na przykładzie wybranej uczelni technicznej

Main Article Content

Krzysztof Leja
Andrzej Szuwarzyński

Abstrakt

Autorzy zwracają uwagę na fakt, że gwałtowny wzrost liczby studentów powoduje konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na wykorzystanie kwalifikacji nauczycieli akademickich. Analizując obciążenia dydaktyczne nauczycieli akademickich, (głównie profesorów i doktorów habilitowanych) wybranej uczelni, wskazano na możliwość ich optymalizacji. Ze względu na to, że środki budżetowe przeznaczane na działalność dydaktyczną stanowią około trzech czwartych ogółu wydatków publicznych na szkolnictwo wyższe, a fundusz płac stanowi około 70% ogółu kosztów szkół wyższych, doskonalenie wykorzystania kwalifikacji nauczycieli akademickich może mieć istotne znaczenie finansowe

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leja, K., & Szuwarzyński, A. (2016). Wykorzystanie kwalifikacji nauczycieli akademickich - na przykładzie wybranej uczelni technicznej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(21), 98-111. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4703
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska

Krzysztof Leja - absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Rozprawę doktorską z dziedziny ekonomii, na temat efektywności i jakości w działalności szkół wyższych na przykładzie wybranych uczelni technicznych, obronił na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W latach 1992-2002 był zastępcą dyrektora administracyjnego ds. gospodarczych Politechniki Gdańskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Marketingu i prodziekanem ds. kształcenia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Andrzej Szuwarzyński, Politechnika Gdańska

Andrzej Szuwarzyński - doktor inżynier, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, członek Senatu Politechniki Gdańskiej. Prowadzi działalność badawczą w zakresie ekonomicznych i jakościowych aspektów zarządzania szkołą wyższą, autor publikacji z dziedziny rachunku kosztów funkcjonowania uczelni.

Referencje

 1. Dąbrowa-Szefler M. 2001 Kadry dla nauki w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 2. Dietl J, Sapijaszka Z. (red.) 2000 Podniesienie jakości studiów warunkiem przetrwania i rozwoju na rynku usług edukacji wyższej, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 3. Dietl J., Sapijaszka Z. (red.) 2001 Akredytacja programów dydaktycznych i uczelni jedną z dróg podniesienia jakości nauczania, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 4. Dietl J., Sapijaszka Z. (red.) 2002 Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 5. Jabłecka J. 1995 Szkolnictwo wyższe: ocenianie, wskaźniki osiągnięć - przegląd problematyki, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.
 6. Jastrząb-Mrozicka M., Kuniński M. 1995 System awansu w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.
 7. Popłonkowski T. 2001 Jakość kształcenia w polityce edukacyjnej państwa, w: M. Wójcicka, J. Urbanikowa (red.): Zewnętrzne zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 8. Wnuk-Lipińska E. 1993 Jakość w szkolnictwie wyższym - mechanizmy oceny, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
 9. Wójcicka M. (red.) 1997 Zapewnianie jakości kształcenia. Wprowadzenie do samooceny, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 10. Wójcicka M., Urbanikowa J. (red.) 2001 Zewnętrzne zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, Centrum Badan Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 11. Szkolnictwo... 1991 Szkolnictwo wyższe (dane podstawowe), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
 12. Szkoły wyższe... 2001 Szkoły wyższe i ich finanse w 2000 r., GUS Warszawa.
 13. Szkoły wyższe... 2002 Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2001, GUS Warszawa.