Opinia publiczna i polityka naukowa w społeczeństwie wiedzy

Main Article Content

Ireneusz Białecki

Abstrakt

Efektywność gospodarki opartej na wiedzy, działanie społeczeństwa wiedzy zależy od polityki odnoszącej się do tworzenia i obiegu wiedzy. Te zaś są w pewnym stopniu uzależnione od debaty i opinii publicznej. Autor rozpatruje związki między debatą i opinią publiczną a tworzeniem polityki. Formułuje hipotezę, że nadal silnie ugruntowane wyobrażenia o nauce, w których bardziej się ceni badania podstawowe niż stosowane, gloryfikuje samostanowienie i autonomię instytucji oraz ludzi tworzących naukę, a rozwojowi nauki przyznaje jednoznacznie pozytywny charakter - nie odpowiadają potrzebom społeczeństwa wiedzy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białecki, I. (2016). Opinia publiczna i polityka naukowa w społeczeństwie wiedzy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 109-126. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4717
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ireneusz Białecki, Uniwersytet Warszawski

Ireneusz Białecki - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował dwie książki na temat nierówności w dostępie do wykształcenia oraz wiele prac poświęconych strukturze społecznej, strukturze wykształcenia i socjologii polityki. Był współautorem czterech raportów z serii Polacy, wydanych pod redakcją Władysława Adamskiego (1980; 1981; 1985; 1990). Jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika „Higher Education” , wydawanego przez Kluwer Academic Publishers. W latach 1994-1996 kierował zespołem, który przygotował raport Education in Changing Society, stanowiący podstawę przeglądu polityki edukacyjnej w Polsce przez ekspertów OECD; był także kierownikiem zespołu realizującego polską część badań międzynarodowych nad analfabetyzmem funkcjonalnym.

Referencje

 1. Altbach P. 2003 Academic Freedom, International Realities and Challenges, w: M. Kwiek (ed.): The University, Globalization, Central Europe, Frankfurt am Main, Peter Lang, s. 11-31.
 2. Białecki I. 2002 Wiedza o nauce w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/19/2002.
 3. Białecki I., Sikorska J. (red.) 1998 Wykształcenie i rynek, Wydawnictwo TEPIS, Warszawa.
 4. Białecki I. (red.) 2003 Co wiemy o nauce. Polska a kraje Unii Europejskiej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 5. Chyrowicz B. (red.) 2003 Społeczeństwo informatyczne - szansa czy zagrożenie, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 6. Converse P E. 1970 Attitudes and Non-attitudes. Continuation o fa Dialogue, w: E.R. Tufte (ed.): The Quantitative Analysis of Social Problems, Addison-Wesley
 7. Funtowicz S., Shepherd I., Wilkinson D., Ravetz J. 2002 Nauka i proces rządzenia w Unii Europejskiej - głos w dyskusji, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1/19/2002.
 8. Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S, Scott P, Trow M. 1994 The New Production o f Knowledge. The Dynamics o f Science and Research in Contemporary Societies, Sage, London.
 9. Gould S.J. 1998 Pytania o millenium, „Gazeta Wyborcza”, 5-6 grudnia.
 10. Kwiek M. (ed.) 2003 The University, Globalization, Central Europe, Peter Lang, Frankfurt am Main.
 11. OECD 2001 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard: Towards a knowledge-based economy (www.oecd.org/publications/e-book/92-2001-04-1).
 12. Webster F. 1995 Theories of the Information Society, Routledge, London - New York.