Szkota wyższa miejscem kreowania i wykorzystywania wiedzy

Main Article Content

Andrzej Szuwarzyński

Abstrakt

Artykuł zawiera refleksje Autora na temat problemów zarządzania wiedzą w uczelni technicznej. Podstawowymi obszarami działalności uniwersytetu są badania i prowadzenie procesu kształcenia. Oba te obszary są związane z kreowaniem i wykorzystywaniem wiedzy. W wyniku procesu lizbońskiego zostały sformułowane w tym kontekście cele strategiczne. Również rząd polski przyjął dokumenty dotyczące strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Do opisania wybranych problemów systemu funkcjonowania szkoły wyższej wykorzystano innowacyjne i edukacyjne wskaźniki oceny gospodarki opartej na wiedzy, proponowane przez Bank Światowy. Szkoły wyższe stwarzają sprzyjające warunki do tworzenia wiedzy, jednak pojawiają się problemy z jej efektywnym wykorzystywaniem, zwłaszcza w zakresie systemów zarządzania uczelnią. Szczególną uwagę zwrócono na system kształcenia ustawicznego. Artykuł ten jest studium przypadku, lecz może się stać początkiem szerszej dyskusji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szuwarzyński, A. (2016). Szkota wyższa miejscem kreowania i wykorzystywania wiedzy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(23), 61-70. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4727
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Andrzej Szuwarzyński, Politechnika Gdańska

Andrzej Szuwarzyński - doktor nauk technicznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, członek Senatu Politechniki Gdańskiej, Senackiej Komisji ds. Kształcenia oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia Ustawicznego. Prowadzi działalność badawczą w zakresie ekonomicznych i jakościowych aspektów zarządzania szkołą wyższą.

Referencje

  1. Gospodarka... 2002 Gospodarka oparta na wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski. Ekspertyza Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie, Warszawa - Kraków.
  2. Projekt ustawy... 2003 Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z 31 października 2003 roku (www.prezydent.pl/zalaczniki/projekt031031.pdf).
  3. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego... 2003 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.
  4. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego... 2003 Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 lipca 2003 roku.
  5. Zarządzanie... 2000 Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, Warszawa.