Uczelnie zawodowe: perspektywa społeczeństwa wiedzy i europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego

Main Article Content

Elżbieta Drogosz-Zabłocka

Abstrakt

Proces kształcenia w uczelniach zawodowych jest konfrontowany, podobnie jak w innych szkołach wyższych, z europejskim obszarem szkolnictwa wyższego oraz ideą społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy. Omawiając to zagadnienie, Autorka powraca do opublikowanego ponad 30 lat temu raportu Faure’a i ukazuje aktualność przedstawionych w nim kierunków przemian w edukacji, w tym również w obszarze szkolnictwa wyższego. Mimo zmian, jakie dokonały się zarówno w szkołach wyższych, jak i w ich otoczeniu, część postulatów zawartych w raporcie nie została zrealizowana i dotyczy teraźniejszości. Na tym tle Autorka omawia cele strategiczne polityki edukacyjnej Unii Europejskiej oraz ich realizację. Prezentowane zagadnienia konfrontuje z zadaniami uczelni zawodowych w Polsce i sygnalizuje problemy, jakie może napotkać proces kształcenia realizowany w tych szkołach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drogosz-Zabłocka, E. (2016). Uczelnie zawodowe: perspektywa społeczeństwa wiedzy i europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(23), 71-83. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4728
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Drogosz-Zabłocka - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką szkolnictwa zawodowego na różnych poziomach kształcenia, a zwłaszcza relacjami między szkolnictwem zawodowym a rynkiem pracy.

Referencje

 1. Białecki I. 2003 Opinia publiczna i polityka naukowa w społeczeństwie wiedzy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/22.
 2. Białecki I., Haman J. 2001 Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECDIPISA. Wyniki polskie. Raport z badań, Fundacja Res Publica, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.
 3. Constructing... 2002 Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education,The World Bank, Washington D.C.
 4. Consultation... 2002 Consultation sur te mémorandum de la Commission européenne sur l’éducation et la formation tout au long de la t/te. Analyse des rapports nationaux, Cedefop Panorama series; 24, Luxembourg: Office des publications officielles des Commununautes européennes.
 5. Dąbrowa-Szefler M. 2001 Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 6. Dąbrowa-Szefler M. 2002 Studia doktoranckie: kształcenie dla kariery naukowej czy kariery zawodowej?, „Nauka Polska”, t. XI (XXXVI).
 7. Drogosz-Zabfocka E., Minkiewicz B., Nowakowska-Siuta R. 2002 Licencjat w uczelni i na rynku pracy, Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 8. Edukacja... 2004 Edukacja i szkolenie 2010. Wspólny raport okresowy Rady Europy i Komisji Europejskiej na temat wdrażania szczegółowego programu pracy dotyczącego realizacji celów systemów edukacji i szkolenia w Europie, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 9. Edukacja w Europie... 2003 Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010, Komunikat Komisji Europejskiej, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 10. Faure E. 1975 Uczyć się, aby być, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 11. Galar R., Lubacz J. 1999 Paradoksalne konsekwencje rewolucji informacyjnej w edukacji, w: J. Lubacz (red.): W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 12. Lewowicki T. 1995 Edukacja dorosłych i andragogika wobec wyzwań współczesności, w: T. Wujek (red.): Wprowadzenie do andragogiki, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1995.
 13. Memorandum... 2000 Memorandum sur l’education et la formation toutau long de la we, Commission europeenne,
 14. SEC (2000) 1832, 30 octobre 2000, Bruxelles.
 15. Nauka... 2004 Nauka i technika w 2002 roku, GUS, Warszawa.
 16. Oświata... 1979 Oświata i wychowanie w toku przemian, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 17. Pachociński R. 2004 Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 18. Piaget J. 1979 Zrozumieć - to znaczy odkrywać lub odtwarzać przez ponowne odkrycie, w: Oświata i wychowanie w toku przemian, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 19. Regards... 2002 Regards sur l’éducation, OECD, Paris.
 20. Rola... 2003 Rola uniwersytetów w społeczeństwie wiedzy, Komunikat Komisji Europejskiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 21. Salmi J. 2003 Construire les sociétés du savoir: nouveaux défis pour 1’enseignement tertiaire, „Enseignement supérieur en Europe”, t. XXVIII, nr 1.
 22. Skuteczne... 2002 Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy. Komunikat Komisji, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 23. Sztabiński P 2002 Badania absolwentów studiów doktoranckich - problemy warsztatowe i wstępne hipotezy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/20.
 24. Świerzbowska-Kowalik E. 2002 Aktywność naukowa doktorantów - komunikat z badań, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/20.
 25. Uczenie się... 2002 Uczenie się przez caie życie: rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Eurydice, Warszawa.
 26. Wójcicka M. 2002 Studia zawodowe w Polsce, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 27. Wójcicka M. (red.) 2002 Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.