Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej?

Main Article Content

Stefan Jackowski

Abstrakt

Autor omawia wpływ techniki komputerowej, a zwłaszcza Internetu, na metody nauczania akademickiego. Zwraca uwagę, że Internet pozwala na znacznie większą jawność procesu dydaktycznego oraz ułatwia bezpośredni kontakt studenta z nauczycielem, co powinno służyć poprawie jakości kształcenia. Pisze o podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli akademickich w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w dydaktyce oraz wskazuje na potrzebę wprowadzenia na uczelniach przysposobienia informatycznego dla studentów. Krótko wspomina o inicjatywach uczelni amerykańskich: Open Course Ware (Massachusetts Institute of Technology) oraz Open Knowledge lnitiative.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Stefan Jackowski, Uniwersytet Warszawski

Stefan Jackowski - profesor nauk matematycznych, specjalista w dziedzinie topologii algebraicznej. Czwartą kadencję pełni funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczy w tworzeniu i wprowadzaniu narzędzi matematycznych do organizacji dydaktyki akademickiej, m.in. Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny nauki i szkolnictwa wyższego.