Szkoły wyższe jako miejsce tworzenia i współtworzenia polityki naukowo-technicznej

Main Article Content

Ireneusz Białecki

Abstrakt

Społeczeństwo i gospodarka oparte na wiedzy działają dobrze, kiedy istnieje odpowiednia infrastruktura techniczna, związana z informatycznymi urządzeniami do tworzenia i przekazywania wiedzy oraz infrastruktura mentalna związana z instytucjami tworzenia wiedzy i dokształcania. Takimi instytucjami są m.in. szkoły wyższe. Aby sprostać nowym wymaganiom, powinny one być sprawniej zarządzane, mieć bardziej elastyczną strukturę i, rezygnując w pewnym stopniu z dotychczasowego etosu, nastawić się na tworzenie wiedzy stosowanej. Ważna dla wprowadzenia zmian w szkołach wyższych jest reorganizacja wewnętrznych zasad funkcjonowania. Jest to pierwszy warunek przeobrażeń. Najistotniejszym zasobem szkoły wyższej jest praca naukowa i dydaktyczna. Można i trzeba poprawić administrowanie tymi zasobami. Drogą do tego jest przedefiniowanie umowy, „kontraktu” zawartego między szkołą i pracownikiem naukowym: sprecyzowanie, co szkoła „kupuje” od pracownika i co daje w zamian. Drugim warunkiem przeobrażeń jest odpowiednia polityka państwa wobec szkół wyższych. Niektóre jej instrumenty można poprawiać.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białecki, I. (2016). Szkoły wyższe jako miejsce tworzenia i współtworzenia polityki naukowo-technicznej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(24), 37-55. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4735
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ireneusz Białecki, Uniwersytet Warszawski

Ireneusz Białecki - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował dwie książki na temat nierówności w dostępie do wykształcenia oraz wiele prac poświęconych strukturze społecznej, strukturze wykształcenia i socjologii polityki. Był współautorem czterech raportów z serii Polacy, wydanych pod redakcją Władysława Adamskiego (1980; 1981; 1985; 1990). Jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika „Higher Education”, wydawanego przez Kluwer Academic Publishers. W latach 1994-1996 kierował zespołem, który przygotował raport Education in Changing Society, stanowiący podstawę przeglądu polityki edukacyjnej w Polsce przez ekspertów OECD; był także kierownikiem zespołu realizującego polską część badań międzynarodowych nad analfabetyzmem funkcjonalnym.

Referencje

 1. Białecki I.: Reformowanie szkoty wyższej - kierunki polityki, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2001, nr 1/17.
 2. Democratising expertise and establishing European scientific reference systems, (http://europa.eu.int/comm/governance/areas/group2/report_en.pdf).
 3. Enders J., Fulton 0. (eds.): Higher education in globalising world, international trends and mutual observation. A Festschrift in honour of Ulrich Teichler, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002.
 4. Innovation policy: updating the Union’s approach in the context of the Lisbon strategy, Commission of the European Communities, Brussels, 11 March 2003, COM (2003)112.
 5. Neave G., van Vught F.: Prometheus bound. The changing relationship between government and higher education in Western Europe, Pergamon Press, Oxford - New York 1991.
 6. Poland knowledge economy assessment, The World Bank, Warsaw, 12 March 2004 (raport niepublikowany).
 7. Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2013 roku, Warszawa, kwiecień 2004 (http://www.kbn.gov.pi/analizy/20040518_kierunki.html#r5).
 8. Science and Society Action Plan, European Commission Office, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2002.
 9. Towards a European Research Area Science, Technology and Innovation. Key Figures 2003-2004, Community research, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels 2003 (www.cordis.lu/indicators/publications.htm).
 10. Towards a European Research Area Science, Technology and Innovation Key Figures 2003-2004, Community research, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels 2003 (www.cordis.lu/indicators/publications.htm).
 11. Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki (www.kbn.gov.pl/pub/kbninfo).