Sytuacja edukacyjna i zawodowa absolwentów studiów licencjackich - wstępna diagnoza na przykładzie województwa podkarpackiego

Main Article Content

Elżbieta Drogosz-Zabłocka

Abstrakt

W artykule przedstawiona jest wstępna diagnoza sytuacji edukacyjnej i zawodowej absolwentów studiów licencjackich województwa podkarpackiego, jednego z województw Polski wschodniej charakteryzującego się trudną sytuacją na rynku pracy. Badano absolwentów po dwóch latach od ukończenia studiów. W pierwszej części artykułu autorka omawia bazę materiałową badania, charakteryzuje także sytuację na podkarpackim rynku pracy. W części drugiej koncentruje się na sprawach związanych z pracą zawodową absolwentów i motywami jej wyboru oraz kontynuowaniem edukacji na uzupełniających studiach magisterskich. Wstępna diagnoza pokazuje, że istnieje zgoda absolwentów na podejmowanie pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin oraz pracy dorywczej i na zlecenie zarówno zgodnej, jak i niezgodnej z ukończonym kierunkiem studiów. Większość badanych licencjatów - zarówno tych, którzy pracują, jak i niepracujących - podjęła uzupełniające studia magisterskie, uznając je za konieczny etap kariery zawodowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drogosz-Zabłocka, E. (2016). Sytuacja edukacyjna i zawodowa absolwentów studiów licencjackich - wstępna diagnoza na przykładzie województwa podkarpackiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(24), 87-102. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4738
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Drogosz-Zabłocka - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką szkolnictwa zawodowego na różnych poziomach kształcenia, a zwłaszcza relacjami między szkolnictwem zawodowym a rynkiem pracy. Jest współautorką kilku książek z tej dziedziny, m.in. Licencjat w uczelni i na rynku pracy (2002) oraz autorką kilkudziesięciu artykułów i raportów z badań.

Referencje

 1. Drogosz-Zabłocka E, Nowakowska R., Minkiewicz B. 2002 Licencjat w uczelni i na rynku pracy, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 2. Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B. 2004 Pracodawcy i absolwenci - oczekiwania i rzeczywistość, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich. Materiały konferencyjne, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 3. Dzidzik A., Kluska R. 2004 Porównanie oczekiwań studentów i pracodawców wobec wiedzy, umiejętności i kwalifikacji wynoszonych ze studiów, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich. Materiały konferencyjne, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 4. Kogan M., Brennan J. 1993 Higher Education and the World: An Overview, „Higher Education in Europe”, vol. XVIII, nr 2.
 5. Kraśniewski A. 2004 Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.
 6. Marody M. (red.) 2000 Między rynkiem a etatem, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 7. Malikowski M. 1994 Główne kierunki przemian gospodarczych i społeczno-politycznych w regionie poludniowo-wschodniej Polski, w: S. Marczuk, K.Z. Sowa (red.): Studia nad transformacją polskiej gospodarki, 1.1., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
 8. Ministerstwo Gospodarki... 2003 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Informacja o realizacji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” w roku 2002, Warszawa, luty (www.mpips.gov.pl).
 9. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 roku.
 10. Muller W., Gangi M. 2003 Transitions from Education to Work in Europe, Oxford University Press.
 11. Pomianek T. i in. 2005 Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Raport, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów (www.wsiz.rzeszow.pl).
 12. Proces Boloński... 2003 Proces Boloński między Pragą a Berlinem. Raport na Konferencję Ministrów ds. Szkolnictwa Wyższego Krajów Sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.
 13. Rocznik statystyczny pracy, 2003, GUS, Warszawa. Roczniki statystyczne województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, 2003, Wojewódzkie Urzędy Statystyczne w Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku, Kielcach.
 14. Szkolnictwo... 1991 Szkolnictwo 1990/91, GUS, Warszawa.
 15. Szkoty wyższe... 2003 Szkoły wyższe i ich finanse w 2002 roku, GUS, Warszawa.
 16. Sztanderska U. 2004 Determinanty kształcenia wyższego, w: T. Szapiro (red.): Mechanizmy kształtujące decyzje edukacyjne, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa.
 17. Teichler U., Kehm B.M 1996 Ku nowemu rozumieniu relacji między szkolnictwem wyższym a światem pracy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 7.
 18. Urząd Statystyczny w Rzeszowie 2003 Sytuacja demograficzna w województwie podkarpackim w 2003 r. (www:stat.gov.pl/urzedy/rzesz).
 19. Wójcicka M. 2002 Studia zawodowe w Polsce, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 20. Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013,2004 Dokument przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.