Prace nad przygotowaniem prawa o ochronie własności naukowej i udział w nich Marii Skłodowskiej-Curie

Main Article Content

Jan Piskurewicz

Abstrakt

W czasach Marii Skłodowskiej-Curie prawo własności intelektualnej nie było, zdaniem wielu uczonych, objęte należytą ochroną, dlatego też we Francji pojawił się pomysł stworzenia prawa i konwencji międzynarodowej, regulujących tę właśnie kwestię, pod nazwą prawa własności naukowej (droit du savant). W artykule omówione zostały wysiłki francuskiego i międzynarodowego środowiska naukowego w tym zakresie, a także uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne związane z próbami tworzenia nowego prawa oraz wprowadzania go w życie. Udział Marii Skłodowskiej-Curie w tych pracach pokazuje, iż była ona nie tylko wybitną uczoną w dziedzinie radioaktywności, ale także sprawnym i kompetentnym organizatorem życia naukowego w skali międzynarodowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piskurewicz, J. (2016). Prace nad przygotowaniem prawa o ochronie własności naukowej i udział w nich Marii Skłodowskiej-Curie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(24), 103-115. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4739
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jan Piskurewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Jan Piskurewicz - profesor i kierownik katedry historii wychowania na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz docent w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie. Zajmuje się historią organizacji nauki i szkolnictwa wyższego oraz historią oświaty. Opublikował z tego zakresu trzy książki i kilkadziesiąt artykułów.

Referencje

  1. Akt paryski... 2001 Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. w: B. Kurzępa (zebrał i oprać.): Prawo autorskie. Orzecznictwo. Akty wykonawcze. Konwencje międzynarodowe, Kraków.
  2. BN, NAF 18441 Bibliothèque Nationale de France w Paryżu, sygn. NAF 18441. Ministère de l’instruction Publique et des Beaux-Arts. Commission de la Propriété Scientifique.
  3. BN, NAF 18441, Avant-Projet Ministère de 1’lnstruction Publique et des Beaux-Arts. Avant-Projet relatif aux Droits des Auteurs de Découvertes ou Inventions Scientifiques (Propriete Scientifique).
  4. Boudia S. 2001 Marie Curie et son laboratoire. Sciences et 'Industrie de la radioactivités en France, Paris.
  5. L’institut International... 1946 L’institut International de Coopération Intellectuelle 1925-1946, Paris.
  6. Matlak A. 2002 Ujednolicanie treści prawa autorskiego w ramach Unii Europejskiej, w: Zagadnienia prawa własności intelektualnej, Kraków.
  7. Proposition de loi... 1923 Proposition de loi sur la propriété scientifięue et la reforme de ia loi du 1ere juiliet 1844 sur les brevets d ’invention, par U. Joseph Barthelemy, Chambre des Deputes, séance du 4 avril 1922, no 4.233 oraz La propriété scientifique. Le projet de ia CTI (Creation d ’un droit d ’auteur pour le savant et l'inventeur, par MM Roger Dalimier et Louis Gallie, preface de M. Emile Borel, Paris 1923
  8. Skłodowska-Curie M. 1959 Autobiografia, Warszawa.