Analiza redystrybucji środków finansowych przeznaczonych na działalność B+R (na przykładzie wybranej uczelni)

Main Article Content

Krzysztof Leja

Abstrakt

Autor zwraca uwagę na wyjątkowo niskie finansowanie działalności B+R w Polsce na tle innych krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Przeprowadza analizę redystrybucji tych skromnych środków w skali Polski oraz na przykładzie konkretnej uczelni. Dostrzega dwa charakterystyczne zjawiska, określone jako asymerie. Pierwsze - dotyczące podziału tych środków między szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki rozwojowe i placówki naukowe PAN. Drugie - dotyczące struktury kosztów działalności badawczo-rozwojowej, zaprezentowane na przykładzie wybranej uczelni. Wskazuje ewolucję struktury przychodów przeznaczonych na działalność B+R w wybranej uczelni w kierunku wyraźnie rosnącego udziału środków międzynarodowych. Omawia również wykorzystanie środków na działalność B+R przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz przedstawia algorytm podziału środków przeznaczonych na badania własne w wybranej uczelni. W konkluzji formułuje tezę, że „podwójna asymetria” nie sprzyja efektywnemu wykorzystaniu środków przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową w Polsce, a szkoły wyższe powinny coraz intensywniej zabiegać o środki międzynarodowe przeznaczone na tę działalność.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leja, K. (2016). Analiza redystrybucji środków finansowych przeznaczonych na działalność B+R (na przykładzie wybranej uczelni). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(25), 62-75. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4744
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska

Krzysztof Leja - absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Rozprawę doktorską z dziedziny ekonomii na temat efektywności i jakości w działalności szkół wyższych na przykładzie wybranych uczelni technicznych obronił na Wydziale Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Jest zastępcą dyrektora ds. Gospodarczych Politechniki Gdańskiej.

Referencje

  1. Dąbrowa-Szefler M. 2001 Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
  2. Nauka... 2000 Nauka i technika w 2000 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002.
  3. Nauka... 2003 Nauka i technika w 2003 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005.
  4. Prahalad C.K., Ramaswamy V. 2005 Przyszłość konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  5. Raport... 1998 Raport o stanie nauki i techniki w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1998.
  6. Raport... 2005 Raport z badań pt. Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce. Propozycja na lata 2005-2015, red. J. Kozłowski, R. Galar, J. Jabłecka, S. Kubielas, Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa 2005.
  7. Sprawozdanie... 2000 Sprawozdanie z gospodarki finansowej Politechniki Gdańskiej za rok 2000, Gdańsk.
  8. Sprawozdanie... 2003 Sprawozdanie z gospodarki finansowej Politechniki Gdańskiej za rok 2003, Gdańsk.
  9. Sprawozdania... 2005 Sprawozdania z kierownictwa Politechniki Gdańskiej z kadencji 2002-2005, Gdańsk.
  10. Zarządzenie... 1998 Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5198 z 10 marca 1998 r.