Ewaluacja szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia

Main Article Content

Dorota Jołkiewiez

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie problematyki związanej z jakością kształcenia na poziomie wyższym oraz formami kontrolowania i oceny tej jakości. Autorka definiuje proces ewaluacji, przybliża tło historyczne towarzyszące zainteresowaniu się jakością kształcenia oraz jej oceną, a także przedstawia funkcje, cele i narzędzia procesu ewaluacji. Przedstawia również zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy oceniania jakości oraz wymienia zasady, jakim powinien podlegać prawidłowo funkcjonujący system kontroli i oceny jakości. W konkluzji artykułu autorka wysuwa hipotezę o stale rosnącym wzroście zainteresowania jakością i efektywnością kształcenia w szkolnictwie wyższym i jej oceną oraz podejmuje próbę ustalenia przyczyn owego wzrostu zainteresowania w polskich uczelniach. Jako jedną z podstawowych przyczyn upatruje rosnącą konkurencję na rynku usług edukacyjnych oraz swoiste przedefiniowanie roli studenta, który stał się klientem oczekującym wysokiego poziomu kształcenia - wysokiej jakości usług edukacyjnych, których jest odbiorcą i konsumentem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jołkiewiez, D. (2016). Ewaluacja szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(26), 98-106. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4762
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Dorota Jołkiewiez, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dorota Jołkiewiez - absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (2003); magister socjologii o specjalizacji metodologiczno-badawczej. W trakcie studiów uczestniczyła w różnorodnych projektach badawczych, m.in. z zakresu ewaluacji edukacji oraz jakości procesu kształcenia w ramach programu Socrates/Erasmus na Uniwersytecie Łódzkim. Jest asystentem w Zakładzie Socjologii Międzyuczelnianej Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W pracy naukowej i dydaktycznej łączy zainteresowania metodologią badań społecznych z problematyką socjologii zdrowia i choroby; rozpoczęła zbieranie materiałów do pracy doktorskiej poświęconej obrazowi AIDS w mediach oraz w badaniach opinii społecznej.

Referencje

 1. Broniewska G. (b.r.w.) TQM w edukacji. Zapewnienie jakości edukacji poprzez nadzór zewnętrzny, cz. I (www.wodn.pl/wodn/download/PE/jakosc_broniewska/art1.htm).
 2. Brzezińska A. 2000a Procedura i techniki ewaluacji, w: A. Brzezińska, J. Brzeziński (red.): Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, Poznań.
 3. Brzezińska A. 2000b Miejsce ewaluacji w procesie kształcenia, w: A. Brzezińska, J. Brzeziński (red.): Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, Poznań.
 4. Buchner-Jeziorska A., Boczkowski A. 1996 Procedury i negocjacje - jakość kształcenia w szkole wyższej, Łódź.
 5. Chwirot S. 2000 System akredytacji kierunków studiów prowadzonej przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną, w: A. Brzezińska, J. Brzeziński (red.): Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, Poznań.
 6. House E.R.1997 Ewaluator w społeczeństwie, w: L. Korporowicz (red.): Ewaluacja w edukacji, Warszawa.
 7. Jabłecka J. 1995 Szkolnictwo wyższe: ocenianie, wskaźniki osiągnięć - przegląd problematyki, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.
 8. Korporowicz L. (red.) 1997 Ewaluacja w edukacji, Warszawa.
 9. Kraśniewski A., Woźnicki J. 1995 Elastyczność i adaptacyjność systemów studiów: niedoceniane przestanki zapewnienia jakości kształcenia, w: E. Wnuk-Lipińska, M. Wójcicka (red.): Jakość w szkolnictwie wyższym. Przykład Polski, Warszawa.
 10. Majewski M. 2000 Ewaluacja - narzędzie wprowadzania i oceny standardów jakości szkoły, „Edukacja i Dialog”, 2000, nr 6.
 11. Nevo D. 1997 Konceptualizacja ewaluacji edukacyjnej, w: L. Korporowicz (red.): Ewaluacja w edukacji, Warszawa.
 12. Robson C. 1997 Projektowanie ewaluacji, w: L. Korporowicz (red.): Ewaluacja w edukacji, Warszawa.
 13. Wnuk-Lipińska E. 1995 Ocena jakości szkolnictwa wyższego w krajach Europy Wschodniej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.
 14. Wnuk-Lipińska E. 1996 Innowacyjność a konserwatyzm - uczelnie polskie w procesie przemian społecznych, Warszawa.
 15. Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. 1995 Projekt recenzowania jakości kształcenia w polskich uczelniach, w: E. Wnuk-Lipińska, M. Wójcicka (red.): Jakość w szkolnictwie wyższym. Przykład Polski, Warszawa.
 16. Wójcicka M. 1995 Zapewnienie jakości kształcenia w polskich uczelniach - założenia i wyniki badań ankietowych, w: E. Wnuk-Lipińska, M. Wójcicka (red.): Jakość w szkolnictwie wyższym. Przykład Polski, Warszawa.