Wykształcenie wyższe a wynagrodzenie - analiza według sekcji i grup zawodów

Main Article Content

Wojciech Jarecki

Abstrakt

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaczął następować w Polsce dynamiczny wzrost liczby studentów. Istnieje wiele motywów podejmowania studiów wyższych. Część osób podejmuje studia chcąc rozwijać swoje zainteresowania, część - w celu zdobycia wiedzy, inni - aby zwiększyć swe szanse na rynku pracy bądź uniknąć służby wojskowej. Dla części zaś istotnym motywem są oczekiwania uzyskania wyższego wynagrodzenia. Ponieważ motywem najbardziej wymiernym przy analizie efektów kształcenia są wynagrodzenia, autor podjął próbę zbadania trzech problemów: (1) w jakim stopniu podnoszenie poziomu wykształcenia wpływa na wzrost wynagrodzeń; (2) jak duże występują różnice w wynagrodzeniach w zależności od sekcji gospodarki i grup zawodów; (3) jakie są różnice w wynagrodzeniach między Polską i krajami dawnej Unii Europejskiej w zależności od grupy zawodowej i sekcji gospodarki. Artykuł zawiera też analizę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto według grup zawodów i grup wiekowych, a następnie dynamiki zmian wynagrodzenia miesięcznego brutto według sekcji oraz stosunku wynagrodzenia miesięcznego brutto w poszczególnych sekcjach do wynagrodzenia brutto ogółem w Polsce i dawnej Unii Europejskiej z wyszczególnieniem wynagrodzeń osób z wyższym wykształceniem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jarecki, W. (2016). Wykształcenie wyższe a wynagrodzenie - analiza według sekcji i grup zawodów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(27), 69-82. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4771
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Wojciech Jarecki, Uniwersytet Szczeciński

Wojciech Jarecki - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, specjalista z zakresu rynku pracy, teorii kapitału ludzkiego, ekonomiki kształcenia i rekrutacji pracowników.

Referencje

  1. Begg D., Fischer S., Dombusch R. 1995 Mikroekonomia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Białecki I., Sikorska J. (red.) 1998 Wykształcenie i rynek, Wydawnictwo Tepis, Warszawa.
  3. Drucker RF. 2002 Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
  4. Janaszek K. 2002 Rola motywacji w procesie kształcenia studentów niefilologów, „Przegląd Zachodniopomorski”, nr 1.
  5. Kryńska E. (red.) 2000 Mobilność zasobów pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  6. Riffkin J. 2001 Koniec pracy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
  7. Samuelson R, Nordhaus W.D. 1996 Ekonomia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  8. GUS: http://www.stat.gov.pl/dane_spolgosp/praca_ludnosc/bezrobocie_rejestrowane/2005-llkw/1-12.xls
  9. http://www.praca.gov.pl/index.php?page=klasyfikacja_zawodow&klasyfikacja_zawodowid=1