Szkolnictwo wyższe w Polsce w warunkach rynkowych a proces budowy społeczeństwa opartego na wiedzy - kilka uwag krytycznych
PDF

Słowa kluczowe

utowarowienie wiedzy
urynkowienie szkolnictwa wyższego
urynkowienie dyskursu akademickiego

Jak cytować

Biały, K. (2016). Szkolnictwo wyższe w Polsce w warunkach rynkowych a proces budowy społeczeństwa opartego na wiedzy - kilka uwag krytycznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(28), 34–48. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4785

Abstrakt

Autorka zajmuje się przemianami w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce związanymi z dostosowywaniem się instytucji edukacyjnych do wyzwań rynkowych. Jej tezą kluczową jest to, że ów proces dostosowania wiąże się z ignorowaniem napięcia, jakie powstaje między wartościami etycznymi i intelektualnymi - charakterystycznymi dla tradycyjnego modelu uniwersytetu - a wartościami ekonomicznymi i technologicznymi, cechującymi model uniwersytetu przedsiębiorczego. Bagatelizowanie tego dylematu może, zdaniem autorki, zakłócać proces budowania w Polsce społeczeństwa opartego na wiedzy.

PDF

Bibliografia

Antonowicz D. 2005 Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa,

Askling B. 2001 Higher Education and Academic Staff in a Period of Policy and System Change, „Higher Education”, nr 41.

Baert R, Shipman A. 2005 University under Siege? Trust and Accountability in the Contemporary Academy, „European Societies”, nr 1.

Bernstein B. 1990a Odtwarzanie kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Bernstein B. 1990b The Structuring of Pedagogic Discourse, t. 4, Routledge, London - New York.

Białecki I. 2000 Tradycje akademickości i społeczeństwo wiedzy, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 4 (146).

Białecki I., Dąbrowa-Szefler M. (red.) 1994 Changes in Higher Education in Central European Countries, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

Buchner-Jeziorska A. (red.) 2005 Szkota sukcesu czy przetrwania? Szkolnictwo wyższe w Polsce, Szkota Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Czyżewski M. 2000 „Niepokojąca współczesność” jako topos w dyskursie publicznym, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.

Dąbrowa-Szefler M. 1995 Finansowanie państwowych szkól wyższych - nie rozstrzygnięte problemy, „Nauka Polska”, nr IV (XXIX).

De Weert E. 2001 Pressure and Facing the Academy profession in the Netherlands, „Higher Education”, nr 41.

Deem R. 2001 Globalisation, New Managerialism, Academic Capitalism, and Entrepreneurial in Universities: Is the Local Dimension still Important?, „Comparative Education”, vol. 37, nr 1.

Dylus A. 2005 Globalizacja. Refleksje etyczne, Ossolineum, Warszawa.

Fairclough N. 1995 Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language, Longman, London - New York.

Featherstone M. 1991 Consumer Culture and Postmodernism, Sage, London.

Flynn N. 1990 Public Sector Management, Financial Times, Pearson Education, London.

Foucault M. 2002 Porządek dyskursu, Słowo/Obraz, Terytoria, Gdańsk.

Giddens A. 2002 Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Habermas J. 1969 Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp, Frankfurt.

Habermas J. 1975 Legitimation Crisis, Beacon Press, Boston.

Habermas J. 1977 Technika i nauka jako „ideologia”, w: J. Szacki (red.): Czy kryzys socjologii?, Czytelnik, Warszawa.

Habermas J. 1983 Teoria i praktyka. Wybór pism, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Halliday M.A.K. 1978 Language as Social Semiotics: The Social Interpretation of Language and Meaning, Edward Arnold, London.

Horkheimer M. 1987 Krytyka instrumentalnego rozumu, w: M. Horkheimer: Społeczna funkcja filozofii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Jabłecka J. 1998 Zmiany w systemach zarządzania uniwersytetami w wybranych krajach Europy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 12.

Korporowicz L. 1999 Kultura, organizacje i rynek. O uwodzeniu świadomości nowej klasy średniej, „Przegląd Socjologiczny”, nr 2.

Lash S. 1990 The Sociology of Postmodernism, Routledge, London.

Lash C. 1991 The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations, Norton, New York.

Lutyński J. 1990 Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Luhmann N. 1996 Social Systems, Stanford University Press.

Newman J. 2001 Modernising Governance, Sage, London.

Ossowski S. 1967 Z zagadnień psychologii społecznej, w: S. Ossowski: Dzieła, t. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Parsons T. 1969 Struktura społeczna a osobowość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Parsons T. 1972 Szkice z teorii socjologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Simmel G. 1997 Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.

Sztompka R 1999 Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, w: R Sztompka (red.): Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.

Tiryakian E.A., McKinney J.C. (red.) 1970 Theoretical Sociology. Perspectives and Developments, Appleton-Century-Crofts, New York.

Van Dijk T.A. 1991 Racism and the Press, Routledge, London - New York.

Wodak R. 1996 Disorders of Discourse, Longman, London - New York.