Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy

Main Article Content

Anna Orczykowska

Abstrakt

Autorka analizuje sytuację polskiego szkolnictwa wyższego w kontekście wymagań stawianych instytucjom edukacyjnym przez rynek pracy. Podkreśla, że sytuacja panująca na polskim rynku pracy stawia przed tym szkolnictwem nowe wyzwania dotyczące jakości oferowanego wykształcenia oraz wskazuje na konieczność kształtowania u absolwentów umiejętności uczenia się przez całe życie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Orczykowska, A. (2016). Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(28), 49-64. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4788
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Anna Orczykowska, Uniwersytet Gdański

Anna Orczykowska - absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem), słuchaczka Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie pisze pracę doktorską na temat doskonalenia kompetencji menedżerskich. Jest autorką kilkunastu publikacji poświęconych zarządzaniu oraz edukacji na poziomie wyższym, zwłaszcza w dziedzinie kształcenia menedżerskiego.

Referencje

 1. Antoszkiewicz J.D. 2001 Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku, w: T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec (red.): Wydawnictwo Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Armstrong M. 2004 Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. De La Harpe B., Radloff A., Wyber J. 2000 Quality and Generic (Professional) Skills, Curtin University, Western Australia.
 4. Bukowski M. (red.) 2005 Raport Ministerstwa Gospodarki i Pracy - Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych „Zatrudnienie w Polsce 2005”, Wydawnictwo Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 5. Denek K., Przyszczypkowski K., Urbański-Korż R. 2001 Aksjologiczne podstawy edukacji, Wydawnictwo Edytor, Poznań - Toruń.
 6. Delors J. (red.) 1998 Edukacja - jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI Wieku, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa.
 7. Holmes L. 2001 Reconsidering Graduate Employability: The „Graduate Identity” Approach, „Ouality in Higher Education”, nr 7 (2).
 8. Kaczor S. 2003 Edukacja i rynek pracy, w: R. Gerlach (red.): Edukacja wobec rynku pracy. Realia - możliwości - perspektywy, Bydgoszcz.
 9. Kearney M. 2000 Higher Education and Graduate Employment: Responding to the Challenges of a Changing World, w: G. Neave (red.): The Universities Responsibilities to Society. International Perspectives, Elsevier Science Ltd., Oxford.
 10. Kwiatkowski S.M., Symela K. 2001 Standardy kwalifikacji zawodowych, Teoria - metodologia - projekty, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 11. Niemiec J. 2003 Rynek pracy a edukacja, w: R. Gerlach (red.): Edukacja wobec rynku pracy. Realia - możliwości - perspektywy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
 12. O ’Brien K. 2000 Ability-based Education, w: S. Fallows, Ch, Steven (red.): Integrating Key Skills in Higher Education, Employability, Transferable Skills and Learning for Life, Kogan Page, London.
 13. Orczykowska A. 2005 Studia podyplomowe i MBA a doskonalenie kompetencji menedżerskich, w: A. Kusztelak (red.): Edukacja dla bezpieczeństwa życia, nauki, pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.
 14. Orczykowska A. 2006 Jakość kształcenia na poziomie wyższym w Polsce, referat zgłoszony na Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej „Skutki upowszechniania wyższego wykształcenia”, 25-26 maja 2006 r.
 15. Reigheluth Ch.M. 1999 What Is Instructional-design Theory and Howls It Changing, w: Ch.M. Reigheluth (red.): Instructional-design Theories and Models. A New Paradigm of Instructional Theory, Lawrence Erlbaum Associates, London - New Jersey, t. 2.
 16. Szkoły wyższe... 2004 Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 17. Sztanderska U., Minkiewicz B., Bąba M. 2005 Oferta szkolnictwa wyższego a wymagania rynku pracy, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa.
 18. Wereszczyńska-Ołdakowska Z. (red.) 2005 Informator o studiach podyplomowych i MBA na rok 2005/2006, Wydawnictwo TELBIT, Warszawa.
 19. Wiatrowski Z. 2000 Postawy pedagogiki pracy, Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 20. Zatrudnienie... 2005 Zatrudnienie w Polsce 2005, Ministerstwo Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa.
 21. Internetowy portal edukacyjny: www.edu.pracuj, pl
 22. Internetowy portal Gazety Wyborczej: www.gazeta.pl
 23. Oficjalna strona Państwowej Komisji Akredytacyjnej: www.pka.edu.pl
 24. Oficjalna strona Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl