Współpraca placówek naukowych i firm innowacyjnych - doświadczenia oraz oczekiwania polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Main Article Content

Alicja Sosnowska
Stanisław Łobejko

Abstrakt

Współpraca placówek naukowych i firm innowacyjnych była elementem szeroko zakrojonych badań prowadzonych w latach 2004-2006 przez Katedrę Zarządzania Innowacjami oraz współpracujących z nią pracowników innych katedr Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Grupą celową badania były małe i średnie firmy innowacyjne odnoszące sukcesy na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Badanie przeprowadzano w formie pogłębionych wywiadów indywidualnych, według opracowanego scenariusza wywiadów, oraz w formie wywiadów ankietowych. Uzyskane wyniki pokazały, że firmy innowacyjne znacznie częściej i w większym stopniu niż pozostałe przedsiębiorstwa współpracują z placówkami naukowymi. Jednak i w przypadku firm innowacyjnych współpraca ta tylko w niewielkim stopniu dotyczy nowych produktów i usług. Najczęściej jest to współpraca w zakresie szkoleń, prowadzenia badań i pomiarów, sporządzania opinii itp. Wśród badanych firm innowacyjnych znaleziono przykłady rozwiniętej współpracy z placówkami naukowymi - trzy najciekawsze z nich zostały przytoczone. Pracę kończy podsumowanie zawierające wnioski wysunięte przez autorów w odniesieniu do współpracy placówek naukowych i firm innowacyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sosnowska, A., & Łobejko, S. (2016). Współpraca placówek naukowych i firm innowacyjnych - doświadczenia oraz oczekiwania polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(29), 47-56. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4797
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Alicja Sosnowska, Szkoła Główna Handlowa

Alicja Sosnowska - profesor doktor habilitowany, emerytowany profesor Szkoty Głównej Handlowej w Warszawie, przez wiele lat kierowała Katedrą Zarządzania Innowacjami w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie tej uczelni. Profesor w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, autorka wielu publikacji poświęconych zarządzaniu innowacjami.

Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa

Stanisław Łobejko - doktor, przez wiele lat pracował w Katedrze Zarządzania Innowacjami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a obecnie jest wykładowcą w Katedrze Zarządzania Strategicznego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Zajmuje się problematyką zarządzania wiedzą, innowacjami oraz systemami informacyjnymi.

Referencje

 1. Jasiński A.H. 2006 Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 2. Kierunki... 2006 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa.
 3. Łobejko S. 2005a Jak to robią inni?, w: Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 4. Łobejko S. 2005b Strategie przedsiębiorstw po wejściu do UE - dostosowywanie do nowych warunków. Raport z badania ankietowego, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Warszawa.
 5. Sosnowska A. 2005 Transfer technologii do przedsiębiorstwa, w: Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, praca zbiorowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 6. Sosnowska A., Brdulak J. 2004 Przykłady przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych stosujących systemy zarządzania wiedzą, w: Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej (IFGN), t. LXXXIX, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 7. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A. 2000 Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 8. Sosnowska A. (red.) 2005 Strategie sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw w okresie akcesyjnym, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 9. Wojnicka E., Klimczak R, Wojnicka M., Dębkowski J. 2006 Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 10. Żołnierski A. 2005 Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Raport z badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 11. Żołnierski A. (red.) 2006 Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport z badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.