Jednostki badawczo-rozwojowe w Polsce - między zależnością od ścieżek rozwojowych a tworzeniem nowych
PDF

Słowa kluczowe

jednostki badawczo-rozwojowe
finansowanie jednostek badawczo-rozwojowych

Jak cytować

Kozłowski, J. (2016). Jednostki badawczo-rozwojowe w Polsce - między zależnością od ścieżek rozwojowych a tworzeniem nowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(29), 113–140. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4801

Abstrakt

W obliczu planowanych reform pionu jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce, autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak zmieniały się ich funkcje, status, organizacja i formy działalności w następstwie zmian polityki rządowej i otoczenia zewnętrznego oraz zmian ich własnych strategii. Analiza przeprowadzona jest na tle porównawczym pozauczelnianych jednostek badawczych sektora publicznego w krajach tzw. starej Europy, z wykorzystaniem (uzupełniających się) koncepcji „zależności od szlaku” oraz „tworzenia szlaku”, stosowanych w analizie zmian instytucjonalnych.

PDF

Bibliografia

Alonso S., Remo Fernandez J., Sanz-Mendez L. 2001 Spanish Public Research Centres’ Responses to Changes: Diversification od Funding Sources, w: D. Cox, R Gummett, K. Barker (red.): Government Laboratories. Transition and Transformation, IOS Press, Amsterdam, Washington, DC.

Ankieta... 2001 Ankieta jednostek badawczo-rozwojowych, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa.

Arthur B. 1989 Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical Events, „Economic Journal”, nr 99.

Basic... 2000 Basic Science and Technology Statistics, OECD, Paris.

Beise M. Stahl H. 1999 Public Research and Industrial Innovations in Germany, „Research Policy”, nr 28.

Bieńkowski W. 1966 Problemy teorii rozwoju społecznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Boden R., Cox D., Georghiou L,, Barker K. 2001 Administrative Reform of United Kingdom Government Research Establishments: Case Studies of New Organisational Forms, w: D. Cox, R Bummett, K. Barker (red.): Government Laboratories. Transition and Transformation, IOS Press, Amsterdam, Washington, DC.

Brundenius C. 1992-1993 Long Waves and the Demise of the „Socialist Camp”, Research Policy Institute Annual Report, Stockholm.

Castels M. 2000 The Information Age: Economy, Society and Culture, t. 3, III, End of Millennium, Blackwell Publishers, Oxford, Malden, MA.

Changing... 1989 The Changing Role of Government Research Laboratories, OECD Paris 1989.

Clark B.R. 1995 Places of Inquiry. Research and Advanced Education in Modern Universities, University of California Press, Berkeley.

Coccia M. 2004 New Models for Measuring the R&D Performance and Identifying the Productivity of Public Research Institutes, „R&D Management”, nr 34.

Coccia M. 2005 A Scientometric Model for the Assessment of Scientific Research Performance within Public Institutes, „Scientometrics”, nr 65.

Comparative... 2002 A Comparative Analysis of Public, Semi-public and Recently Privatized Research Centres, PREST, University of Manchester (www.sister.nu/pdf/wp_12.pdf).

Cozzens S.E., Bozeman B., Brown E.A. 2001 Measuring and Ensuring Excellence in Government Science and Technology: Practices in the United States, Canadian Council of Technology Advisors (http://collection.nlcbnc.ca/100/200/301/csta-cest/measuring_united_states/States.pdf).

Crouch C., Farrell H. 2002 Breaking the Path of Institutional Development? Alternatives to the New Determinism, Max-Planck-lnstitut fur Gesellschaftsforschung Discussion Paper, nr 02/5.

Crow M., Bozeman B. 1998 Limited by Design. R&D Laboratories in the US National Innovation System, Columbia University Press, New York.

David R 1985 Clio and the Economics of QWERTY, „American Economic Review”, nr 75.

Dufour R, Mothe de la J. 2001 Change, Reform and Capacity: A Review of the Canadian Government Experience, w: D. Cox, R Gummett, K. Bakwer (red.): Government Laboratories. Transition and Transformation, IOS Press, Amsterdam, Washington, DC.

Dyker D. 1994 Technology Policy and the Productivity Crisis in Eastern Europe and the Former Soviet Union, „Economic Systems”, 1.18, nr 2.

Fischer W. 1994 Entrepreneurs as Scientists. Scientists as Entrepreneurs, w: R Klep, E. Van Cauwenberghe (red.): Entrepreneurship and the Transformation of the Economy (10th-20th Centuries). Essays in Honour of Herman van der Wee, Leuven University Press, Leuven.

Garud R., Karnoe R 2001 Path Dependence and Creation, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, N.J.

Government... 2001 Government Laboratories. Transition and Transformation, red. D. Cox, R Gummett, K. Barker, IOS Press, Amsterdam, Washington, DC.

Grand S., MacLean D. b.r.w. Creative Destruction and Creative Action. Path Dependence and Path Creation in Innovation and Change (http://www.s-as-p.org/files_papers/Grand-MacLean.pdf).

Greiner I. b.r.w. Theorising Path Dependence: How Does History Come to Matter in Organisations, and What Can We Do about lt?, University of York Department of Management Studies Working Paper nr 3, (http://www.york.ac.uk/management/research/_workingpapers/_workingpaper3.pdf).

Hsu J.R, Yeo K.T. 1996 A Systemie Approach to Reengineer a Public Research Institute for Commercialization, „International Journal of Project Management”, 1.14, nr 6

Informacja... 2006 Informacja na temat realizacji ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. O jednostkach badawczo-rozwojowych, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących przekształceń strukturalnych i własnościowych jednostek badawczo-rozwojowych, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.

Jindal-Snape D., Snape J.B. 2006 Motivation of Scientists in a Government Research Institute; Scientists’ Perceptions and the Role of Management, „Management Decision”, t. 44, nr 10.

Johnson V. 2003 Unpacking the „Organizational Imprinting Hypothesis”: Cultural Entrepreneurialism in the Founding of the Paris Opera, Center for Organizational Innovation (http://www.coi.columbia.edu/pdf/oih_vj.pdf).

Jordan G.B. 2001 Measuring the Performance of American Science and Technology Laboratories, w: D. Cox, R Gummett, K. Barker (red.): Government Laboratories. Transition and Transformation, IOS Press, Amsterdam - Washington, DC.

Kosiński J.A. 1981 Nauka polska w wieku XIX i XX. Studium naukometryczne, Politechnika Wrocławska, Wrocław.

Krishna D., Mohan S.R., Murthy B.S.N., Rao A.R. 2002 Performance Evaluation of Public Research Institutes Using Principal Component Analysis, „Journal of Scientific & Industrial Research”, nr 61 (11).

Kristapson J., Martinson H., Dagyte I. 2003 Baltic R&D system in Transition, Sodertorns Hóghskola, Stockholm.

Laredo P. 2001 Government Laboratories or Public Institutions of Professional Research? The Case of France, w: D. Cox, R Gummett, K. Barker (red.): Government Laboratories. Transition and Transformation, Amsterdam, IOS Press, Amsterdam, Washington, DC.

Laredo R 2003 Change in the EU Six Major Challenges Facing Public intervention in Higher Education, Science, Technology and innovation, „Science and Public Policy”, t. 30, nr 1.

Mahoney J. 2000 Path Dependence in Historical Sociology, „Theory and Society”, nr 29.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 2006 Sprawozdania z wykonania budżetu w 2005, Warszawa 2006.

Mirowski R, Sent E.M. 2005 The Commercialization of Science, and the Response of STS, Draft Paper for New Handbook of STS, The MIT Press, Cambridge, MA.

Mohan S.R., Rao A.R. 2002 R&D Project Prioritisation Model for Public Research /nsf/futes,„Journal of Scientific & Industrial Research”, nr 61 (12).

Mohan S.R., Rao A.R., 2003 Early Identification of innovative and Market Acceptable Technologies. A Model for Improving Technology Transfer Capabilities of Public Research Institutes, „Journal of Scientific & Industrial Research”, nr 62 (9).

Mohan S.R. 2005 Benchmarking Evaluation of Performance of Public Research Institutes Using Data Envelopment Analysis, „Journal of Scientific & Industrial Research”, nr 64 (6).

Nauka... 2003 Nauka i technika w 2002 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Nauka... 2006 Nauka i technika w 2005 r., Główny Urząd Statystyczy, Warszawa.

North D C. 1981 Structure and Change in Economic History, Norton, New York.

North D C. 1990 Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.

North D.C. 1998 Economic Performance through Time, w: M. Brinton, V. Nee (red.): The New Institutionalism in Sociology, Russel Sage Foundation, New York.

Park S.C., Lee S.K. 2005 The National and Regional innovation Systems in Finland: From the Path Dependency to the Path Creation Approach, „ AI & SOCIETY”, nr 19.

Partidario RJ. 2002 „What-if": From Path Dependency to Path Creation in a Coatings Chain: A Methodology for Strategies towards Sustainable innovation, Delft University of Technology, Delft.

Pavlmek R b.r.w. Alternative Theoretical Approaches to Post-communist Transformations in Central and Eastern Europe, „Acta Slavica Japonica” (http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/acta/20/asi20-085-pavlinek.pdf).

Pelka-Pelińska E. 1973 Pracownicy naukowi instytutów badawczych. Studium socjologiczne ról zawodowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Pitatowicz J. 1989 Nauka - technika - produkcja w dwudziestoleciu międzywojennym, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. 98, nr 2.

Poti B., Reale E. 2000 Convergence and Differentiation in Institutional Change among European Public Research Systems: the Decreasing Role of Public Research Institutes, „Science and Public Policy” t. 27, nr 6.

Pozycjonowanie... 2007 Pozycjonowanie europejskich uniwersytetów w świecie. Ustalenia i refleksje z projektu Aquameth, konferencja PRIME - NetWork of Excellence, Piza, 29 lutego - 2 marca 2007.

Program przekształceń... 2003 Program przekształceń strukturalnych jednostek badawczo-rozwojowych, Zespót Międzyresortowy ds. Przekształceń Własnościowych JBR, Warszawa.

Radosevic S. 1999 International Technology Transfer and Catch-up in Economic Development, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA.

Raport... 1996 Raport o jednostkach badawczo-rozwojowych resortu przemysłu i handlu, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, PHARE SCI-TECH, Warszawa.

[The] Rise... 2007 The Rise and Fali of Corporate R&D, „The Economist” 1 marca 2007.

Rostum H., Williams D., MacDonald M. 2001 Measuring and Ensuring Excellence in Government Science and Technology: Canadian Practice, KPMG Consulting, Ottawa (www.csta-cest.ca/Canada.htm).

Rush H, Hobday M., Bessante J., Arnold E., Murray R. 1996 Technology Institutes: Strategies for Best Practice, International Thomson Business Press, London.

Ruttan V. W. 1997 Induced innovation, Evolutionary Theory and Path Dependence: Sources of Technical Change, „The Economic Journal”, 1.107, nr 444.

Schienstock G. 2007 From Path Dependency to Path Creation: Finland on Its Way to the Knowledge-based Economy, „Current Sociology” t. 55, nr 1.

Smith H.L. 1997 Adjusting the Roles of National Laboratories: Some Comparison between UK, France and Belgian Institutions, „R&D Management” t. 27, nr 4.

Strategia... 2005 Strategia reorganizacji jednostek badawczo-rozwojowych (nadzorowanych przez MGiP), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.

Suchodolski B., Olszewski E. 1955 The Development of Polish Science, 1945-1955, Warszawa.

Sztompka R 1993 Civilizational Incompetence: The Trap of Post-communist Societies, „Zeitschrift fur Soziologie”, t. 22, nr 2.

Tamowicz R 1995 Zegar reform zatrzymał się w roku 1990, „Rzeczpospolita”, nr 256.

Teece D., Pisano G. 1994 The Dynamic Capabilities of Firms: An Introduction, „Industrial and Corporate Change”, nr 3.

Wasilewski L., Kwiatkowski S., Kozłowski J. 1998 Science and Technology for Development. A Comparison of Poland and Europe. Contexts, Indicators, Trends, PHARE SCI-TECH Warsaw.

Wright R. 2000 Nonzero: The Logic of Human Destiny, Pantheon Books, New York.

Zweynert J, Goldschmidt N. 2005 The Two Transitions in Central and Eastern Europe and the Relation between Path Dependent and Politically Implemented Institutional Change, HWWA Discussion Paper nr 314, (http://www.hwwa.de/Publikationen/Discussion_Paper/2005/314.pdf).