Realizacja postulatów Procesu Bolońskiego w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych województwa kujawsko-pomorskiego

Main Article Content

Marcin Skinder

Abstrakt

Deklaracja Bolońska jest obecnie najważniejszym dokumentem dla środowiska akademickiego w skali globalnej. Akt ten, podpisany przez 29 europejskich ministrów szkolnictwa wyższego w 1999 r., formułuje cele prowadzące do zbliżenia europejskich systemów kształcenia. Realizacja dezyderatów zawartych w Deklaracji, a także ich dostosowanie do zmian zachodzących w szkolnictwie, nazywane są Procesem Bolońskim. Głównym celem zapisów zawartych w bolońskim dokumencie jest stworzenie do 2010 r. Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Realizacja tego szczytnego celu polega na wdrażaniu przejrzystych i porównywalnych systemów stopni naukowych, przyjęciu systemu kształcenia opartego na trzech poziomach kształcenia i powszechnym stosowaniu systemu punktów kredytowych. Harmonizacja środowisk akademickich Europy nie nastąpiłaby także bez promowania mobilności studentów i nauczycieli akademickich oraz współpracy europejskiej w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Od podpisania Deklaracji Bolońskiej minęło już osiem lat. Środowisko akademickie stara się wdrażać te założenia, dlatego też warto przeprowadzić rozeznanie, w jakim stopniu i zakresie są one urzeczywistniane w uczelniach. Umożliwi to ocenę mobilizacji całego ruchu bolońskiego in extenso. Wskaże też, w których dziedzinach postęp jest największy, a w których należy zwiększyć wysiłki. Uzgodnienia wypracowane przez ministrów szkolnictwa wyższego w Bolonii w 1999 r. oraz podczas późniejszych (cyklicznych) spotkań - w Berlinie (2001), Pradze (2003), Bergen (2005) i Londynie (2007) - powinny, a nawet muszą, znaleźć odzwierciedlenie w praktyce. Z tego względu autor podjął próbę określenia stanu faktycznego implementacji założeń Procesu Bolońskiego. Wywiera ona bowiem znaczny wpływ na rozwój polskiego szkolnictwa wyższego. Jednak nie wszystkie krajowe uczelnie biorą w niej udział wystarczająco efektywnie. Autor opiera swe rozważania na wynikach badań przeprowadzonych w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych województwa kujawsko-pomorskiego. Rekapitulacja tych badań może jednak przedstawiać realny obraz realizacji założeń ruchu bolońskiego w polskim szkolnictwie wyższym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skinder, M. (1). Realizacja postulatów Procesu Bolońskiego w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych województwa kujawsko-pomorskiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 75-84. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4809
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Marcin Skinder, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Marcin Skinder - doktor, politolog, pracuje w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoich dociekań badawczych nie ogranicza do typowych problemów polityki, zajmuje się także kwestiami społecznymi i zagadnieniami z zakresu szkolnictwa wyższego.

Referencje

  1. Bologna Process... 2007 Bologna Process Stocktaking Report 2007. Report from a Working Group Appointed by the Bologna Follow-up Group to the Ministerial Conference in London, May 2007 (http://www.dfes.gov.uk/bologna/index.cfm?fuseaction=content.view&CategorylD=23).
  2. Berndt-Schreiber M. 2001 Regionalna Sieciowa Akademia Cisco na UMK. Współpraca z przemysłem na etapie nauczania, „Głos Uczelni” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), nr 10.
  3. Kraśniewski A. 2006 Proces Boloński. Dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Warszawa 2006.
  4. Krause E. 2006 Proces Boloński w świadomości studentów uczelni publicznych i niepublicznych: między wiedzą a niewiedzą o szansach i możliwościach, w: W. Szymborski W. (red.): Stosunki międzynarodowe. Wybrane problemy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
  5. London... 2007 London Communique 2007. Towards the European Higher Education Area: Responding to Challenges in a Globalised World, May 2007 (http://www.dfes.gov.uk/bologna/index.cfm?fuseaction=content.view&Category ID=23).
  6. Materiały... 2006 Materiały informacyjne. Kompleksowe doradztwo zawodowe dla studentów w programie Kompas, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.