Międzynarodowe badania, debata i polityka edukacyjna

Main Article Content

Ireneusz Białecki

Abstrakt

Organizacje międzynarodowe, takie jak OECD, Bank Światowy i Unia Europejska, wywierają istotny wpływ na polską politykę odnoszącą się do edukacji i nauki. Sama ideologia zmiany, a także poszczególne rozwiązania - dotyczące m.in. finansowania nauki i szkolnictwa, zarządzania, konstruowania wskaźników - są współtworzone przez ekspertyzy wyżej wymienionych organizacji. Czasem ów wpływ bierze się stąd, że Polska przechodzi przeobrażenia, które w krajach Unii Europejskiej nastąpiły kilkanaście lat wcześniej. Dlatego rozwiązania wypracowane w tych krajach (po modyfikacjach) odpowiadają także Polsce. Dotyczy to m.in. doświadczanej u nas od kilku lat ekspansji szkolnictwa wyższego, a także współpracy szkół wyższych z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy. Raport OECD o polskim szkolnictwie wyższym wskazuje na słabą współpracę naszych uczelni z otoczeniem. Wynika to m.in. z tradycyjnie pojmowanej zasady autonomii, która stanowi dużą wartość dla środowiska akademickiego. Oferta programowa szkół wyższych jest słabo dostosowana do potrzeb rynku pracy. Podaż miejsc na studiach (pod względem kierunków i programów) kształtowana jest przede wszystkim przez możliwości szkół wyższych (rynek producenta), po trosze także przez oczekiwania kandydatów, ale już nie przez rynek pracy. Potrzebna jest polityka, która lepiej skoordynuje misje szkół wyższych, tak aby ich działania w większym stopniu odpowiadały potrzebom otoczenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białecki, I. (2016). Międzynarodowe badania, debata i polityka edukacyjna. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(31), 22-33. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4819
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ireneusz Białecki, Uniwersytet Warszawski

Ireneusz Białecki - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor dwóch książek poświęconych nierównościom w dostępie do wykształcenia oraz wielu prac dotyczących m.in. struktury społecznej, struktury wykształcenia i socjologii polityki. Jeden ze współautorów czterech raportów z serii Polacy, opublikowanych pod redakcją Władysława Adamskiego (1980; 1981; 1985; 1990). Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika „Higher Education”, wydawanego przez Kluwer Academic Publishers. W latach 1994-1996 kierował zespołem, który przygotował raport Education in Changing Society, stanowiący podstawę przeglądu polityki edukacyjnej w Polsce przez ekspertów OECD; był także kierownikiem zespołu realizującego polską część badań międzynarodowych nad analfabetyzmem funkcjonalnym.

Referencje

  1. Baar A. 2004 Higher Education Funding, „Oxford Review of Economic Policy”, t. 20, nr 2.
  2. Białecki I. 2001 Reformowanie szkoły wyższej. Kierunki polityki, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/17/2001.
  3. Białecki I. 2006 Pojęcie kompetencji a polityka wobec edukacji i rynku pracy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/28/2006.
  4. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J. 2007 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  5. Edquist Ch. i in. 2007 OECD Thematic Review of Tertiary Education. Country Note - Poland (www.oecd.org/edn/tertiary/review)
  6. Habermas J. 2002 Teoria działania komunikacyjnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Rychen D.S., Salganik L.H. (red.) 2003 Key Competencies for a Successful Life and Well-functioning Society, Hogrefe & Huber, Göttingen.
  8. Sztandar-Sztanderska U., Minkiewicz B., Bąba M. 2004 Oferta szkolnictwa wyższego a wymagania rynku pracy, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa.
  9. Thorens J. 2006 Liberties, Freedom and Autonomy. A Few Reflections on Academia Estate, „Higher Education Policy”, t. 19, nr 1.