Komunikacyjny (polilogiczny) model zarządzania jakością w szkole wyższej

Main Article Content

Jacek Kochanowski

Abstrakt

Zarządzanie jakością to jeden z podstawowych obszarów analiz w badaniach edukacyjnych. Autor omawia znaczenie, jakie dla tych rozważań ma wypracowany w naukach społecznych paradygmat komunikacyjny, związany przede wszystkim z dziełem Jurgena Habermasa, uzupełniony o wnioski wyciągnięte z krytyki tego paradygmatu przeprowadzonej m.in. przez Chantal Mouffe, W pierwszej części artykułu wskazano powody, dla którego uznać należy za niezbędne wprowadzenie do refleksji nad problematyką quality management wspomnianej perspektywy komunikacyjnej, zaś w drugiej części zarysowano projekt polilogicznej strategii kształtowania ładu korporacyjnego jako strategii umożliwiającej wypracowanie strategii działania szkoły wyższej (ujętej jako deklaracja misji) oraz opartych na tej strategii wskaźników jakości w sposób uwzględniający oczekiwania wszystkich typów jej interesariuszy. W ostatniej części omówiono problematykę szerokiego uwzględnienia paradygmatu komunikacyjnego w obrębie procedur ewaluacji jakości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kochanowski, J. (2016). Komunikacyjny (polilogiczny) model zarządzania jakością w szkole wyższej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(31), 85-98. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4823
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski

Jacek Kochanowski - doktor socjologii, zajmuje się socjologią wiedzy i nauki, socjologią gender i queer, socjologią i filozofią kultury, socjologią i filozofią polityki; adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego i Gender Studies Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor „Wschód - Zachód” Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lodzi. Zajmuje się problematyką wiedzy jako narzędzia budowania strategii antynormatywnego oporu przez grupy wykluczonych.

Referencje

 1. Buchner-Jeziorska A., Boczkowski A. 1996 Procedury i negocjacje. Jakość kształcenia w szkole wyższej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Dominiak R, Leja K. 2001 Modele jakości usług a zarządzanie szkołą wyższą, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/18, s. 91-102.
 3. Habermas J. 1999 Teoria działania komunikacyjnego, t. I: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, tłum. A.M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Habermas J. 2002 Teoria działania komunikacyjnego, t. II: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, tłum. A.M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Kołda D. 2007 Sprawozdanie z działalności ekspertów studenckich PKA w okresie luty 2006 - listopad 2007 (http://www.pka.edu.pl/strony/studenci.pdf).
 6. Korporowicz L. (red.) 1997 Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 7. Korporowicz L. 2001 Ewaluacja (ujęcie socjologiczne), w: M. Wójcicka (red.): Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 8. Laclau E., Mouffe Ch. 2007 Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej, tłum. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław.
 9. Mouffe Ch. 2005 Paradoks demokracji, tłum. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław.
 10. Neave G. 2003 Perspektywa interesariuszy w ujęciu historycznym, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/21, s. 19-39.
 11. Pahrahsurahmun A., Zeithamel V., Berry L. 1985 A Conceptual Model of Service Quality and Its Implementation for Future Research, „Journal of Marketing”, Fali, s. 41-50.
 12. Prawo... 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym, „Dziennik Ustaw” 2005, nr 164, poz. 1365.
 13. Report... 1992 Report of the Committee on The Financial Aspects of Corporate Governance. The Code of Best Practice, December 1992.
 14. Ruben B.D. 1995 Quality in Higher Education, Transaction Books, New Brunswick, NJ.
 15. Ruben B.D. 2003 Pursuing Excellence in Higher Education: Eight Fundamental Challenges, Jossey - Bass, San Francisco.
 16. Wójcicka M. (red.) 2001 Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski, Warszawa.