Problemy (nie)etyczne a budowanie przewagi konkurencyjnej wyższych szkół niepublicznych

Main Article Content

Tomasz Maliszewski

Abstrakt

Zmiany zachodzące obecnie w szkolnictwie wyższym w Polsce następują w sposób skokowy, a nie ewolucyjny. Jest to uwarunkowane przede wszystkim potrzebą instytucjonalnej transformacji uczelni niepublicznych oraz odchodzeniem od modelu uczelni funkcjonującej zgodnie z ideą Wilhelma Humboldta w stronę modelu szkoty wyższej będącej uczestnikiem gry rynkowej (uniwersytet przedsiębiorczy). Moment przejścia rodzi wiele dylematów natury etycznej. Z jednej strony od uczelni oczekuje się działań służących wyższym celom (pro publico bono) z drugiej są one zmuszone do funkcjonowania zgodnie z twardymi regułami rynkowymi. Konieczność pozyskiwania nowych źródeł finansowania, współpraca z partnerami zewnętrznymi (w tym biznesowymi), idea transferu wiedzy, walka konkurencyjna, wyczerpywanie się dotychczasowych narzędzi marketingowych są równoznaczne z pojawieniem się nowych, często wymykających się jednoznacznym ocenom, problemów i dylematów etycznych. Oprócz tworzenia uczelnianych czy ogólnopolskich kodeksów etycznych, idealnym rozwiązaniem może się stać poddawanie się audytowi etycznemu. Poprzez audyt - dokonywany przez niezależne instytucje czy ośrodki etyki biznesu - oceniane byłyby zachowania etyczne w danej uczelni, zarówno wewnątrz, jak i w odniesieniu do transparentności form współpracy z otoczeniem. Podawane do publicznej wiadomości i szeroko komentowane raporty z audytu etycznego mogą się stać jednym z narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej uczelni przestrzegającej kodeksu etycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Maliszewski, T. (2016). Problemy (nie)etyczne a budowanie przewagi konkurencyjnej wyższych szkół niepublicznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(31), 117-133. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4825
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Tomasz Maliszewski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Tomasz Maliszewski - doktorant Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Budowanie przewagi konkurencyjnej szkoty wyższej na międzynarodowym rynku edukacyjnym”. Ukończył specjalizację kulturoznawczą na Uniwersytecie w Białymstoku, a także Podyplomowe Studia Integracji Europejskiej i Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Asystent w Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia zarządzania w kulturze, teorii komunikowania, społeczno-kulturowego oddziaływania mass mediów oraz zarządzania w szkolnictwie wyższym.

Referencje

 1. Amsterdamski S. 1994 Tertium non datur. Szkice i polemiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Antonowicz D. 2005 Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 3. Clark B. R. 1998 Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformations, Pergamon Press, Oxford.
 4. Gasparski W. 2000 Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoty Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 5. Gierszewska G. 2003 Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkota Handlu i Prawa im. Romana Łazarskiego, Warszawa.
 6. Haligowski I , Wojciechowski T. 2005 Szkolnictwo wyższe w Polsce na progu integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa.
 7. Kodeks... 2007 Kodeks „Dobre praktyki w szkołach wyższych” (http://www.frp.org.pl/kodeksf.htm).
 8. Koźmiński A. K. 1999 Misje i strategie szkól wyższych, w: J. Woźnicki (red.): Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 9. Krimsky S. 2006 Nauka skorumpowana?, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 10. Maliszewski T. 2006 Info management. Środki masowego komunikowania a zdolność manewrowa i szybkość reakcji w zarządzaniu, „Master of Business Administration” , nr 6(83).
 11. Maliszewski T. 2007 Zmiany instytucjonalne w szkolnictwie wyższym w kontekście wyzwań współczesności, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/29.
 12. Mazur J. 2006 Dylematy marketingu szkól wyższych, w: G. Nowaczyk, P. Lisiecki (red.): Marketingowe zarządzanie szkolą wyższą, Wydawnictwo Wyższej Szkoty Bankowej, Poznań.
 13. Obłój K. 1998 Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Rocki M. 2007 O Kodeksie „Dobre praktyki w szkołach wyższych” stów kilka (http://www.e-mentor.e-du.pl/artykul_v2.php?numer=20&id=452).
 15. Tadeusiewicz R., Woźnicki J. 1999 Związki uczelni z partnerami zewnętrznymi, w: J. Woźnicki (red.): Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 16. Wojciechowski T. 2006 Zmiany w oddziaływaniu czynników i możliwości osłabienia wpływu konkurencji na rynki edukacji wyższej, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej. Materiały konferencyjne, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 17. Wójcicka M. 2006 Wartości akademickie a konkurencyjność współdziałania, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej. Materiały konferencyjne, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.