Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce

Main Article Content

Aneta Drabek
Ewa A. Rozkosz
Marek Hołowiecki
Emanuel Kulczycki

Abstrakt

W artykule omawiamy wzór na nowy polski wskaźnik bibliometryczny, tj. Polski Współczynnik Wpływu, z perspektywy nauk humanistycznych. Badaniom poddaliśmy dwa prestiżowe polskie czasopisma humanistyczne („Pamiętnik Literacki” i  „Diametros – An Online Journal of Philosophy”), aby sprawdzić poprawność założeń przyjętych dla Polskiego Współczynnika Wpływu. Przeanalizowaliśmy wszystkie artykuły opublikowane w latach 2004–2014 (odpowiednio: N = 850, N = 555) i wszystkie prace w nich zacytowane (odpowiednio: N = 21 805, N = 8 298). W interpretacji wyników przyjęliśmy założenie o odmiennej kulturze cytowań w różnych grupach nauk. Wyniki pokazują, że wzór na Polski Współczynnik Wpływu nie bierze pod uwagę najczęściej cytowanych źródeł w humanistyce, tj. książek i rozdziałów. Poza tym wiele cytowań nie zostanie uwzględnionych przy wyliczaniu Polskiego Współczynnika Wpływu ze względu na ich wiek, ponieważ będą brane pod uwagę prace co najwyżej pięcioletnie lub nowsze. Zbadaliśmy wiek cytowanych tekstów i pokazaliśmy, że większość z cytowań jest starsza niż 5 lat (odpowiednio: 84,2% oraz 73,2%). Nasza analiza pokazuje, że Polski Współczynnik Wpływu nie jest odpowiednim narzędziem do bibliometrycznej oceny czasopism humanistycznych w Polsce. Artykuł kończy dyskusja nad możliwościami ulepszenia tego nowego wskaźnika bibliometrycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drabek, A., Rozkosz, E. A., Hołowiecki, M., & Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(46), 121-138. https://doi.org/10.14746/nsw.2015.2.4
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Aneta Drabek, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współtwórca bazy danych: Arianta - Naukowe i Branżowe Czasopisma Elektroniczne. Zainteresowania badawcze: bibliometria, ocena czasopism, czasopisma elektroniczne. Jeden z wykonawców projektu: "Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii" (2014-2018).

Ewa A. Rozkosz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

dyrektor Centrum Informacji Naukowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Wykonawca w projekcie "Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii" (2014-2018). Członkini Scientometrics. Polish Research Group (www. scientometrics.amu.edu.pl).

Marek Hołowiecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

informatyk na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeden z wykonawców projektu: "Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii" (2014-2018) oraz Grant Manager w akcji COST "European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities" (2016-2020). Od 2014 roku współpracuje z Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM.

Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

adiunkt w Instytucie Filozofii w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący V kadencji Rady Młodych Naukowców w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Specjalistycznego do oceny czasopism naukowych. Obecnie kieruje projektem "Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii" (2014-2018) realizowanym przez Scientometrics. Polish Research Group (www. scientometrics.amu.edu.pl).

Referencje

 1. Barnett; G. A.; Fink; E. L.; Debus; M. B. (1989). A Mathematical Model of Academic Citation Age. Communication Research; 16(4); 510–531. http://dx.doi.org/10.1177/009365089016004003
 2. Bemke-Świtilnik; M.; Drabek; A. (2015). A citation analysis of the research reports of the Central Mining Institute: a case study: mining and environment using the Web of Science; Scopus; BazTech; and Google Scholar. Journal of Scientometric Research; 3; 153-160. http://doi.org/10.4103/2320-0057.174861
 3. Drabek; A. (2009). „Polska Literatura Humanistyczna Arton” – baza bibliograficzna czy indeks cytowań? W: L. Derfert-Wolf; B. Szczepańska (red.); Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; KWE. Pobrane z: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/drabek.php
 4. Fassoulaki; A.; Paraskeva; A.; Papilas; K.; & Karabinis; G. (2000). Self-citations in six anaesthesia journals and their significance in determining the impact factor. British Journal of Anaesthesia; 84(2); 266–269. http://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bja.a013418
 5. Hammarfelt; B. (2012). Harvesting footnotes in a rural field: Citation patterns in Swedish literary studies. Journal of Documentation; 68(4); 536–558. http://doi.org/10.1108/00220411211239101
 6. Hellqvist; B. (2009). Referencing in the Humanities and its Implications for Citation Analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology; 61(2); 310–318. http://doi.org/10.1002/asi.21256
 7. Jacsó; P. (2009). Five-year impact factor data in the Journal Citation Reports. Online Information Review; 33(3); 603–614. http://doi.org/10.1108/14684520910969989
 8. Kolasa; W. M. (2013). Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku): naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 9. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.
 10. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.
 11. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.
 12. Konieczna; D. (2002). Bibliometryczna analiza publikacji cytowanych w czasopiśmie „Litteraria” w latach 1969–1999. Zagadnienia Naukoznawstwa; 1-2(151–152); 137–145.
 13. Kulczycki; E. (2014). Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych. Nauka; 3; 117–140. Pobrane z: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/45
 14. Kulczycki; E.; Rozkosz; E. A.; & Drabek; A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka; 1; 107–142. Pobrane z: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/651
 15. McVeigh; M. E. (b.r.). Journal self-citation in the Journal Citation Reports - Science Edition (2002). W: Web of Science. Pobrane z: http://wokinfo.com/essays/journal-self-citation-jcr/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
 16. Price; D. J. de S. (1970). Citation Measures of Hard Science; Soft Science; Technology; and Nonscience. W: C. E. Nelson; & D. K. Pollock (red.); Communication among scientists and engineers (s. 3–22). Lexington; MA: Heath Lexington.
 17. Seglen; P. O. (1997). Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. BMJ; 314(7079); 497–502. http://doi.org/10.1136/bmj.314.7079.497
 18. Todd; P. A.; & Ladle; R. J. (2008). Hidden dangers of a “citation culture”. Ethics in Science and Environmental Politics; 8(1); 13–16. http://doi.org/10.3354/esep00091
 19. Wilkin; J. (2013). Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne; znaczenie praktyczne; trudności realizacji i perspektywy. Nauka; 1; 45–54. Pobrane z: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/86
 20. Winclawska; B. M. (1996). Polish Sociology Citation Index (principles for creation and the first results). Scientometrics; 35(3); 387–391. http://doi.org/10.1007/BF02016909
 21. Wouters; P. (1999). The Citation Culture (Doktorat; Universiteit van Amsterdam). Pobrane z: http://hdl.handle.net/11245/1.163066