Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2(46) (2015)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Od redakcji

Słowo wstępne: W obliczu nadchodzącej fali reform szkolnictwa wyższego w Polsce. Argumentacja i wizja wspierająca najważniejsze kierunki zmian. PDF
Marek Kwiek 7-16

Oryginalny artykuł naukowy

Dynamika „tworzenia-rynków” w szkolnictwie wyższym PDF
Janja Komljenovic, Susan L. Robertson 17-40
Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji misji badawczej polskich uczelni PDF
Marek Kwiek 41-74
Teza o hybrydyzacji tego, co publiczne i tego, co prywatne w szkolnictwie wyższym oraz jej konsekwencje. Próba krytyki PDF
Krystian Szadkowski 75-120
Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce PDF
Aneta Drabek, Ewa A. Rozkosz, Marek Hołowiecki, Emanuel Kulczycki 121-138
Społeczna wiedza i legitymizacja a przemiany polskiego uniwersytetu PDF
Łukasz Stankiewicz 139-160
Podstawowe sprzeczności podporządkowanego kapitałowi szkolnictwa wyższego. W stronę systematyzacji PDF
Krystian Szadkowski 161-182
Międzypokoleniowa ruchliwość społeczna. Szkolnictwo wyższe a drabina edukacyjna i zawodowa w Polsce PDF
Marek Kwiek 183-213


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo