Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwie wyższym

Main Article Content

Jacek Lewicki

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do problematyki potwierdzania (walidowania) przez uczelnie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwem wyższym. W pierwszej jego części omówiono regulacje krajowe na gruncie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W częściach drugiej i trzeciej naszkicowano doświadczenia wybranych projektów pilotażowych poświęconych potwierdzaniu efektów uczenia się. Ostatnią część stanowią wstępne wnioski i rekomendacje.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lewicki, J. (2016). Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwie wyższym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 47(1(47), 145-162. https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.6
Dział
Spis treści

Referencje

 1. Bacia, E. (red.) (2013), Od kompetencji do kwalifikacji - diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 2. Bacia, E. (red.) (2014). Walidacja efektów uczenia się. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 3. CEFEFOP (2009). European guidelines fo r validating non-formal and informel learning. Luxembourg.
 4. EQF Advisory Group, 3-4 February 2015, Brussels, Note AG30-4. The future o f referencing. Brussels 9.04.2015 (dokument roboczy).
 5. EQF Advisory Group, 5-6 October 2015, Brussels, Note AG32-3. A methodology and a work programme fo r a pilot on „horizontal comparison o f levelled qualifications”. Brussels 23.09.2015 (dokument roboczy).
 6. Jałocha, B., Prawelska-Skrzypek, G. (2013a). Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL). Przewodnik dla kandydatów. Kraków.
 7. Jałocha, B., Prawelska-Skrzypek, G. (2013b). Jak zbudować i prowadzić centrum RPL w uczelni? Kraków.
 8. Krajewska, A. i in. (2015). Raport z realizacji zamówienia „Opracowanie i przetestowanie koncepcji walidacji efektów wcześniejszego uczenia się oraz analiza możliwości wdrożenia opracowanych rozwiązań w szkołach wyższych w Polsce”. Łódź (materiał niepubl.).
 9. Kraśniewski, A. (2012). Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (PO KL 3.4.1. Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji) WAFN - zadanie 1.1.1. Potwierdzanie efektów kształcenia zdobytych w trakcie edukacji formalnej w szkołach wyższych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych (materiał niepubl.).
 10. Lewicki, J., Kurowska, K. (2016). Practical profile o f studies in Poland after the 2014 Reform. „Proceedings of INTED2016 Conference 7th-9th March 2016”. Valencia, Spain, 2930-2939.
 11. Maniak, G. (red.) (2013). Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie - finalny raport podsumowujący wyniki przeprowadzonych badań. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych (materiał niepubl.).
 12. Mirowska-Łoskot, U. (2015). Doświadczenie skróci studia? Na razie brak chętnych na naukę w tym trybie. Dziennik Gazeta Prawna. 10.09.2015. http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/893145,doswiadczenie-skroci-studia-na-razie-brak-chetnych-nanauke-w-tym-trybie.html [19.11.2015].
 13. Piotrowska, D. (red.) (2013). Pilotaż koncepcji systemu przenoszenia i akumulowania osiągnięć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych (materiał niepubl.).
 14. Piotrowska, D., Kamisznikow, A., Ziółek, M. (red.) (2013). Liczą się efekty - walidacja efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych (materiał niepubl.).
 15. Prawelska-Skrzypek, G., Jałocha, B. (red.) (2013). Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) w szkolnictwie wyższym - wyzwania projektowania systemu, Zagreb.
 16. Próchnicka, M. (2012) Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (PO KL 3.4.1. Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji) WAFN - zadanie 1.1.1. Potwierdzanie efektów kształcenia zdobytych w trakcie edukacji formalnej w szkołach wyższych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych (materiał niepubl.).
 17. Raport samopotwierdzania Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (2013). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 18. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8, Dz.U. 2016, poz. 1594.
 19. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, Dz.U. nr 253, poz. 1520.
 20. Sławiński, S. (red.) (2014). Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 21. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016, poz. 64.
 22. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1842.
 23. Zalecenia Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, Dz.Urz. UE, 22.12.2012, 2012/C 398/01.
 24. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), Dz.Urz. UE, 8.07.2009, 2009/C 155/02.