Projekt: Uniwersytet PAN

Main Article Content

Jerzy Duszyński
Tadeusz Burczyński
Paweł M. Rowiński
Andrzej Rychard

Abstrakt

Instytuty Polskiej Akademii Nauk mają wśród polskich instytucji naukowych czołowy potencjał merytoryczny. W instytutach PAN w latach 2013-2016 powstało 19,7% prac afiliowanych w polskich instytucjach i umieszczonych w najbardziej prestiżowych pismach naukowych danych dziedzin (górne 10% z list pism danej dziedziny nauki uszeregowanych według rosnącego współczynnika wpływu, IF). Jest to najlepszy wynik wśród polskich instytucji akademickich. Kadra instytutów PAN zajmuje się nie tylko badaniami, ale też dydaktyką; 1607 osób (stan na 31 grudnia 2016) było na stacjonarnych studiach doktoranckich w Instytutach PAN. Stopień umiędzynarodowienia studiów w PAN (8%) jest największy wśród polskich uczelni. W związku z tym uzasadnione wydaje się powołanie Uniwersytetu PAN (UPAN), który mógłby stać się pierwszą w Polsce uczelnią badawczą. Planuje się, że docelowo kształciłoby się na nim 2,5 tys. osób, w przeważającej części studentek i studentów III stopnia. Taka liczba pozwoli na zagwarantowanie indywidualnej merytorycznej opieki każdemu studentowi, a także na wprowadzenie i przetestowanie nowatorskich programów dydaktycznych, właściwych erze Internetu i e-learningu, prowadzenia studiów online poprzez courser, studiów inter- i crossdyscyplinarnych. UPAN ma realne szanse stać się wizytówką polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, gdyż otwarte, międzynarodowe wieloletnie programy konkursowe na pozycje: wizytujących profesorów, stażystów podoktorskich i doktorantów mogą podnieść umiędzynarodowienie zarówno kadry, jak i studentów UPAN do poziomu właściwego najlepszym uczelniom świata. Z uwagi na wielkość naszego budżetu nauki i szkolnictwa wyższego osiągnięcie takiego umiędzynarodowienia jest finansowo realne w najbliższym czasie tylko dla uczelni tak małej jak UPAN. Opisane działania będą projakościowe także dla samych instytutów PAN i istotnie podniosą ich poziom merytoryczny. Po kilku latach UPAN ma realne szanse na uplasowanie się w międzynarodowych rankingach na bardzo dobrych pozycjach, w pierwszej dwusetce, a nawet w pierwszej setce najlepszych światowych uczelni. Należy podkreślić, że warunkiem tego jest zapewnienie finansowania badań w instytutach PAN na co najmniej takim jak obecnie poziomie, uelastycznienie ich sieci, wytworzenie mechanizmów synergii pomiędzy instytutami (wspólny cel – UPAN) oraz wsparcie tego projektu długoletnim programem umiędzynarodowienia kadry i studentów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Duszyński, J., Burczyński, T., Rowiński, P. M., & Rychard, A. (2017). Projekt: Uniwersytet PAN. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 59-76. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.2
Dział
Propozycje
Biogramy autorów

Jerzy Duszyński

Jerzy Duszyński – od 2015 r. prezes Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem korespondentem PAN i profesorem w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Zainteresowania badawcze to bioenergetyka, rola mitochondriów w funkcjonowaniu komórek, choroby mitochondrialne i neurodegeneracyjne oraz starzenie. W latach 2008-2009 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w latach 2006-2009 przewodniczącego Komitetu Badań Interdyscyplinarnych w Infrastruktury w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2012 r. został wybrany do Akademii Europaea, a w latach 2013-2016 był członkiem Rady Nadzorczej Instytutu Badań Biomedycznych (IRB) w Barcelonie.

Tadeusz Burczyński

Tadeusz Burczyński – prof. dr hab. inż., członek korepondent PAN, profesor zwyczajny i dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Jego specjalnością naukową jest informatyka i nauki obliczeniowe, optymalizacja, zagadnienia odwrotne, dynamika stochastyczna i systemy rozmyte, metody inteligencji obliczeniowej, modelowanie i inżynieria wieloskalowa. Jest przewodniczącym Komitetu Mechaniki PAN oraz członkiem Komitetu Informatyki PAN. Był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki. Ponadto był ekspertem European Research Council (ERC), French National Research Agency (ANR) w Labex Jury oraz Spanish Government w programie Severo Ochoa. Był profesorem wizytującym w Politecnico di Milano (Włochy), Clarkson University (USA), Delaware University (USA), Erlangen-Nurnberg University (Niemcy), Brauischweig University (Niemcy) oraz University of Minnesota (USA). Otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Jest laureatem Subsydium Profesorskiego „Mistrz” FNP, Fellow of International Association of Computational Mechanics (IACM) oraz doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej.

Paweł M. Rowiński

Paweł M. Rowiński – profesor nauk o Ziemi, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Od maja 2015 r. jest wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2008-2015 był dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN, a wcześniej zastępcą dyrektora tego Instytutu do spraw naukowych. Był też współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. Jest członkiem wielu polskich i międzynarodowych organizacji naukowych, pracował i wykładał w kilku światowych centrach badawczych, m.in. jako stypendysta Fundacji Batorego w State University of New York w Stony Brook w Stanach Zjednoczonych. Jest wiceprezesem zarządu europejskiego oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR). Jest autorem lub współautorem ponad 140 publikacji naukowych i 15 książek bądź wydań specjalnych czasopism naukowych. Twórca i redaktor naczelny serii wydawniczej Springera „Geoplanet: Earth and Planetary Sciences”. Otrzymał wiele cennych nagród, m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace doktorską i habilitacyjną, stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Fundacji Stefana Batorego.

Andrzej Rychard

Andrzej Rychard – prof., socjolog, członek korespondent PAN, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, członek Komitetu Socjologii PAN, wykładowca i visiting professor na wielu uniwersytetach zagranicznych. Zajmuje się socjologią instytucji, socjologiąa polityki, gospodarki oraz socjologią postkomunistycznej transformacji. Komentator w mediach polskich i zagranicznych. Autor wielu publikacji polskich i zagranicznych, w tym: Legitymizacja. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? (współredakcja; Warszawa 2010), Legacy of Polish Solidarity: Social Activism, Regime Collapse, and Building a New Society (współredakcja; Franfurt am Main 2015).