O doskonałości naukowej i uniwersytetach badawczych w związku z Ustawą 2.0

Main Article Content

Maciej Duszczyk

Abstrakt

Od połowy 2016 r. w Polsce trwa debata na temat koniecznych zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Jej elementem jest dyskusja nad tym, jak zwiększyć poziom doskonałości naukowej, rozpoznawanie polskiej nauki na świecie oraz jej umiędzynarodowienie. W tekście zaproponowano kilka rozwiązań pozwalających osiągnąć te cele. Chodzi w szczególności o zwiększenie liczby prestiżowych grantów międzynarodowych realizowanych na polskich uczelniach, w tym tych przyznawanych przez Europejską Agencję ds. Badań. Zaproponowano także kryteria wyboru uczelni, które mogłyby uzyskać dodatkowe finansowanie na przekształcenie się w uniwersytety badawcze. Byłyby one oparte na pokazaniu ścieżki zmian, jakie mogą zostać przeprowadzone, ale wymagają dodatkowego finansowania. Głównym celem tekstu jest zaproponowanie konkretnych rozwiązań, jakie mogłyby zostać zastosowane w nowej legislacji regulującej kwestie nauki i szkolnictwa wyższego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Refleksje
Biogram autora

Maciej Duszczyk

dr hab. Prorektor do spraw naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W latach 2014-2016 członek Komitetu Polityki Naukowej (przewodniczący: październik 2015 – marzec 2016). W latach 2008-2011 członek zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. W latach 2012-2014 kierował pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP. Profesor wizytujący na uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberg oraz Friedricha Schillera w Jenie.