Deconstruction of Nadodrze – a New Story about Beginning (Beata Halicka, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948. Transl. A. Łuczak. Kraków: Universitas, 2015. 436 P.)

Main Article Content

Małgorzata Mikołajczak

Abstract

abstrakt

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mikołajczak, M. (2016). Deconstruction of Nadodrze – a New Story about Beginning (Beata Halicka, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948. Transl. A. Łuczak. Kraków: Universitas, 2015. 436 P.). Porównania, 19, 235-244. https://doi.org/10.14746/p.2016.19.10300
Section
Review articles
Author Biography

Małgorzata Mikołajczak, Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab., kierownik Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej oraz Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną na Uniwersytecie Zielonogórskim, kierownik zespołu badawczego „Regionalizm w badaniach literackich – tradycja i nowe orientacje”, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, autorka monografii poświęconych poezji Urszuli Kozioł i Zbigniewa Herberta, współredaktorka książek Nowy regionalizm w badaniach literackich – badawczy rekonesans i zarys perspektyw (2012) oraz Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni (2014) opublikowanych w serii Nowy regionalizm w badaniach literackich. W ostatnim czasie jej zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych ze zwrotem przestrzennym w literaturze, szczególnie na geopoetyce i nowym regionalizmie w badaniach literackich.

References

 1. Bakuła, Bogusław. „Między wygnaniem a kolonizacją. O kilku odmianach polskiej powieści migracyjnej w XX wieku (na skromnym tle porównawczym)”. Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. H. Gosk. Kraków: Universitas, 2012. S. 161–191.
 2. Chrobaczyński, Jacek. Konteksty przełomu 1944–1945. Społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć. Postawy – zachowania – nastroje. Kraków: Universitas, 2015.
 3. Domańska, Ewa. Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999. Gall Alexander et al., red. Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. T. 1 i 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015.
 4. Gosk, Hanna. „Nie-mieszkańcy, nie-miejsca. Literackie ślady powojennego osadzania się «gdzieś» ludzi «skądś»”. Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. H. Gosk. Kraków: Universitas, 2012. S. 193–208.
 5. Grzebałkowska, Magdalena. 1945. Wojna i pokój. Warszawa: Agora SA, 2015.
 6. Halicka, Beata. „Niektórzy lubią poezję”. Wiersze Wisławy Szymborskiej w Niemczech. Kraków: Universitas, 2005.
 7. Halicka, Beata. Polens Wilder Westen. Erzwungene Migration Und die kulturelle Aneignung des Oderraums 1945–1948. Padeborn: Ferdinard Schöning Verlag, 2013.
 8. Halicka, Beata. Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948. Przeł. Aleksandra Łuczak. Kraków: Universitas, 2015.
 9. Kolbuszewski, Jacek. „Oswajanie krajobrazu. Z problematyki integracji kulturowej na Ziemiach Odzyskanych”. Symbolika regionów. Studia etnologiczno-folklorystyczne. Red. D. Simonides. Opole: Instytut Śląski, 1988. S. 67–82.
 10. Kowalewski, Maciej, „Mity i legendy miast Dzikiego Zachodu”. Op. Cit. 6–7 (2004). S. 20–21.
 11. Maciorowski Mirosław, red. Sami swoi i obcy. Reportaże z kresów na kresy. Prawdziwe historie wypędzonych. Warszawa: Agora SA, 2011.
 12. Musekamp, Jan. Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta 1945–2005. Przeł. Jacek Dąbrowski. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013.
 13. Nora, Pierre. „Czas pamięci”. Res Publica Nova 7 (2001). S. 37–43.
 14. Piskorski, Jan M. Wygnańcy. Migracje przymusowe i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010.
 15. Röger, Maren. „Wypędzeni i wypędzenia w dyskursach publicznych Polski i Niemiec”. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. T. 2. Red. A. Gall et al. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. S. 553–573.
 16. Snyder, Timothy. Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem. Przeł. Bartłomiej Pietrzyk. Warszawa: Świat Książki, 2011.
 17. Thum, Gregor. Obce miasto Wrocław 1945 i potem. Przeł. Małgorzata Słabicka. Wrocław: via Nova, 2008.
 18. Traba Robert, Henning Hahn H., współpraca M. Górny, K. Kończal, red. Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 1. Wspólne/Oddzielne. T. 2. Wspólne/oddzielne. T. 3. Paralele. T. 4. Refleksje metodologiczne, Warszawa: Scholar, 2012–2015.
 19. Wylegała, Anna. Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamieci społecznej na przykładzie ukrainskiej galicji i polskich „Ziem Odzyskanych”. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
 20. Zaremba, Marcin. Wielka trwoga. Polska 1944–47. Ludowa reakcja na kryzys. Kraków: Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2012.