Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Wytyczne dla Autorów – „Porównania”

 

 1. Informacje wstępne

Redakcja „Porównań” uprzejmie informuje, że przesłanie tekstu do publikacji w czasopiśmie „Porównania” będzie traktowane jako równoznaczne z deklaracją Autorki/Autora, iż tekst nie był wcześniej drukowany ani upubliczniany w sieci w części lub w całości oraz że jest całkowicie oryginalny. Autorka/Autor zobowiązuje się przed opublikowaniem tekstu wypełnić, podpisać i przesłać Redakcji umowę dostępną na stronie internetowej czasopisma.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji tekstów, które nie uwzględniają reguł edycji, zasad współpracy oraz etyki publikowania szczegółowo przedstawionych na stronie internetowej czasopisma.

Redakcja „Porównań” zastrzega, że odpowiedzialność za poglądy i opinie o charakterze światopoglądowym wyrażone w opublikowanych pracach biorą na siebie wyłącznie ich Autorki i Autorzy.

 

 1. Przygotowanie tekstu do druku

Redakcja półrocznika „Porównania” uprzejmie prosi Autorki i Autorów o przygotowanie tekstów zgodnie z poniższymi regułami:

 1. Tekst – ok. 20 000 znaków ze spacjami (nie wliczając bibliografii), krój Times New Roman w stopniu 12 pkt, interlinia 1,5 (18 pkt), w formacie DOC.
 2. Słowa kluczowe (nie więcej niż 6) – w języku tekstu i angielskim.
 3. Streszczenia (wraz z tytułem artykułu) – w języku tekstu i angielskim (maks. 1000 znaków ze spacjami).
 4. Nota o Autorce/Autorze (maks. 750 znaków ze spacjami) w języku polskim lub angielskim według schematu:

 

Imię Nazwisko – tytuł naukowy (np. Anna Kowalska – prof. UAM), podstawowe informacje: afiliacja. Zainteresowania naukowe. Najważniejsze publikacje.

E-mail:

ORCID: (jeśli jest)

 

 1. Zapis bibliograficzny – zgodnie z wzorem Modern Language Association (MLA Style). Przypisy bibliograficzne (źródłowe) tworzone są w systemie harwardzkim: autor – rok. Opiera się on na dwuelementowym systemie cytowania: podawaniu źródeł w tekście głównym oraz alfabetycznej liście cytowanych prac, którą zamieszcza się na końcu artykułu. Przypisy dolne stosowane są wyłącznie do merytorycznych uzupełnień tekstu głównego (przypisy rzeczowe, słownikowe).

 

 1. Struktura artykułu
 2. Uszeregowanie elementów tekstu we właściwej kolejności, czyli:
  • Imię i nazwisko
  • Afiliacja (w oryginalnym brzmieniu, np. „Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre”)
  • Tytuł (zapisany pismem tekstowym, nie wersalikami)
  • Tekst artykułu
  • Bibliografia
  • Abstrakt PL
   • Imię i nazwisko
   • Tytuł artykułu
   • Streszczenie
   • Słowa kluczowe
  • Abstract EN
   • Imię i nazwisko
   • Tytuł artykułu
   • Abstract
   • Keywords
  • Nota o Autorce/Autorze
  • E-mail
  • ORCID (jeśli jest)

 

W przypadku, w którym tekst dzieli się na mniejsze całostki oznaczone śródtytułami, należy stosować numerację dziesiętną, np.

 

 1. Śródtytuł pierwszego rzędu
  • Śródtytuł drugiego rzędu
   • Śródtytuł trzeciego rzędu

 

Nie należy tworzyć bardziej rozbudowanej struktury (trzeci rząd jest ostatnim możliwym).

 

 1. Szczegółowe wytyczne

 

 1. Ujednolicenia
  • Zapis dat, lat:
   • Format zapisu dat: DD.MM.RRRR, np. 2.05.2020 roku
   • W narracji wyrazy „rok”, „wiek” piszemy bez stosowania skrótu, np.: W 2004 roku.
  • Stosujemy następujące skróty: np., m.in., itp., itd., tzw., tj.
  • Wyliczenia
   • Krótkie wyliczenia, w których kolejność elementów nie ma znaczenia, zapisujemy w tekście, po dwukropku (np.: narzędzia poetyckie: „unaoczniająca” ekfraza, sensualne epitety homeryckie, anakolutyczna składnia).
   • Dłuższe wyliczenia wyróżniamy graficznie:
    • Jeśli elementy wyliczenia są krótkie, stosujemy schemat:
 1. A) podział publikacji:

1) ze względu na częstotliwość ukazywania się:

 1. a) periodyki,
 2. b) publikacje zwarte,
 3. c) serie wydawnicze:

– mogą mieć numer ISSN lub nie,

– mają wspólny layout,

2) zwartych:

 1. a) broszury (wg UNESCO od 5 do 48 stron),
 2. b) książki (powyżej 48 stron),
 3. c) druki akcydensowe,
 4. B) inicjowanie produkcji wydawniczej:

1) zakup praw autorskich,

2) wydawnictwa zlecone.

 

 • Jeśli którykolwiek z elementów wyliczenia jest dłuższy niż jedno zdanie, stosujemy schemat:
 1. Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie:
 1. Ile cię trzeba cenić, ten zaszczyt należy. Idąc kłaniał się rzucił kilku dzieje chciano zamknąć w końcu zażył. Kichnął:
  1. Aż cała izba nie może też same widzi więc i miłość dziecinna. Z ziemi włoskiej stara się rześki, młody panek i w drobne strączki białe dziwnie ozdabiał głowę, bo tak krzycząc pan dla skończenia dawnego z łez.
  2. Które przed ganek zajechał któryś z Kapitol i przepraszał Sędziego:
   • punktor,
   • punktor drugi.
  3. Ojczyzny łono. Tymczasem na modnisiów, a brano z wolna krocz stado cielic tyrolskich z Bonapartą. Tu pan Rejent, na boku. Panny tuż za nim po odzież nie wyszli witać, ale nie zabawia przez to mówiąc, że oko nie stało się. Już nie siedzi:
   1. Rejtan żałośny po gromie: w tylu lat dziesięć byłem dworskim budynku młodzież Tadeuszowi wrzasnął tuż na niem noty i obrok, i z kilku gośćmi poszedł do kołtuna. Jeśli kto cię trzeba było ogrodniczki. Tylko smutno, że zamczysko wzięliśmy w pośrodku:
    • punktor,
    • punktor drugi.

 

 • Kreski w zakresach
  • Zakresy liczb, dat, stron zapisujemy z dywizem, np. 1990-1995; Kowalska 2003: 111-114. Nie stosujemy skróconych zapisów (np. 1990-95 czy s. 111-4).
 • Zapis liczb
  • Do dziewięciu włącznie słownie, od 10 za pomocą cyfr.
  • Liczby czterocyfrowe zapisujemy bez spacji, pięciocyfrowe i większe – ze spacją co trzy miejsca od końca
 • Stosujemy zapisy słowne: lata dziewięćdziesiąte, pierwsza połowa XIX wieku
 • Zestawienia cyfrowo-literowe zapisujemy w całości słownie, np..: dwudziestolecie, dwuletni
 • Zapis inicjałów
  • Z dwuznaków literowych rz, sz, cz i trójznaku dzi oznaczających jedną głoskę pozostawia się w inicjałach tylko pierwszą literę – zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni skrótowców (np. Czesław – C., Szymon – S.).
  • Zawsze zachowuje się w inicjałach (podobnie jak w skrótowcach) dwuznak Ch., zarówno w wyrazach rodzimych, w których oznacza głoskę „ch”, jak i w wyrazach obcych, zaczynających się od innych głosek (np. „sz”, „cz”, „k”)
  • W inicjałach imion i nazwisk dwu- i wieloczłonowych pomija się łącznik (np. Jean-Paul Sartre – J.P.S., Zofia Kossak-Szczucka – Z.K.S.).

 

 1. Wszystkie cytaty obcojęzyczne należy przetłumaczyć. Dopuszcza się kilka możliwości:
  • Tłumaczenie w tekście, wersja oryginalna w przypisie
  • Wersja oryginalna w tekście, tłumaczenie w przypisie
  • Tłumaczenie w tekście z podaniem w przypisie jedynie źródła bez tekstu oryginalnego
 2. Zapis tłumaczeń tytułów książek
  • Tytuły obcojęzyczne wydane w języku polskim
   • Podajemy tytuł oryginału, a następnie polski tytuł (w nawiasie okrągłym, kursywą)
    • The Great Gatsby (Wielki Gatsby)
   • Tytuły obcojęzyczne niewydane w języku polskim
    • Podajemy tytuł oryginału, a następnie tłumaczenie tytułu na język polski (w nawiasie okrągłym, pismem prostym)
     • A Very Odd Book (Bardzo dziwna książka)
 1. Cytaty zapisujemy pismem prostym w cudzysłowie
  • Cytat dłuższy niż 200 znaków wyróżniamy pismem w stopniu 10 pkt (staje się wówczas cytatem blokowym). Posługując się cytatem wewnątrz cytatu blokowego, stosujemy zwykły cudzysłów,
  • Zapisując cudzysłów w cudzysłowie, używamy cudzysłowu francuskiego («groty cudzysłowu skierowane na zewnątrz treści w cudzysłowie»),
  • Miejsce opuszczenia w cytacie zaznaczamy wielokropkiem w nawiasie kwadratowym: […],
  • Każdorazowo (gdy występuje) zaznaczamy, od kogo pochodzi wyróżnienie w cytowanym fragmencie, np.: „Litwo, ojczyzno moja” [wyróż. – A.B.] (Mickiewicz 5),
  • Uzupełniania odautorskie w cytatach umieszczamy w nawiasach kwadratowych i opatrujemy inicjałami autora, np.: „on [Mickiewicz – A.B.] pisał […]”.
 2. Wymieniając daną osobę po raz pierwszy:
  • W tytule tekstu
  • W tekście głównym
  • W przypisach

stosujemy pełny zapis imienia i nazwiska (np. Stanisław Jerzy Lec), w pozostałych użyciach – tylko nazwisko.

 

 1. Cytowanie źródeł w tekście

Cytowanie w tekście głównym ma formę nazwiska autora oraz numeru strony w nawiasie okrągłym:

(Kowalski 23)

 

Jeśli w tekście cytowane jest więcej niż jedno źródło tego samego autora, dla rozróżnienia podaje się datę jego publikacji, a przed numerem strony wstawia dwukropek:
(Kowalski 1990: 23)

 

Jeśli w tekście przywołanych jest więcej publikacji jednego autora z danego roku, do roku dodaje się litery „a”, „b” itd., np.

(Kowalski 1990a: 23)

(Kowalski 1990b: 40)

(Kowalski 1990c: 7)

 

Jeśli cytowane źródło ma dwóch lub trzech autorów, ich nazwiska wymienia się po przecinku:

(Kowalski, Malinowski 2020a: 23)

(Kowalski, Malinowski 2020b: 45)

 

 

Jeśli cytowane źródło ma więcej niż trzech autorów, zapis przyjmuje następujący kształt:
(Kowalski i in. 23)

 

Jeśli cytujemy pracę zbiorową, podajemy nazwisko redaktora lub redaktorów:

(Kowalski, Nowak, red. 5)

 

Jeśli w dokumencie (np. umieszczonym w internecie) nie podano autora, to pierwszym elementem opisu powinien być tytuł (jeśli jest dłuższy niż trzy wyrazy, zostaje skrócony), a jeśli go brak – incipit:

(Nowe formy współpracy... 7)

 

Jeśli w dokumencie umieszczonym w internecie nie podano daty wydania, wpisuje się datę roczną korzystania z materiałów:

(Kowalski, dostęp 2010: 9)

 

Odesłania zawierające skróty zob. (= zobacz), por. (= porównaj) składa się następująco:

(zob. Kowalski 3)

 

Dane bibliograficzne kilku jednocześnie omawianych publikacji oddziela się średnikami:

(zob. Kowalski 5; Nowak 7)

 

Jeśli odwołanie dotyczy dwóch prac tego samego autora, daty roczne publikacji oddziela się przecinkami

(Kowalski, Malinowski 2020a: 23, 2020b: 45)

 

W przypadku cytowania źródła za innym źródłem należy podać informację o źródle pierwotnym:

(cyt. za: Malinowski 23-32)

 

 1. Bibliografia załącznikowa

Listę cytowanych prac umieszcza się na osobnej stronie na końcu artykułu naukowego. Obowiązuje porządek alfabetyczny nazwisk autorów lub tytułów prac, jeśli źródła nie mają autorów. Jeśli cytuje się kilka prac tego samego autora, w dalszej kolejności porządkuje się je chronologicznie – od najstarszych do najnowszych.

Stosuje się przecinkową metodę przestankowania (każdy element opisu oddzielamy przecinkami) i polski aparat bibliograficzny oraz następujące skróty: red., oprac., przeł., t., cz., nr, z., i in.

Zapisy źródeł podanych w cyrylicy w odniesieniach w tekście oraz w bibliografii załącznikowej powinny być zamieszczone w transliteracji.

W zapisie zagranicznej bibliografii również stosuje się niniejszą normę bibliograficzną.

 

Opis bibliograficzny zapisujemy według podanych wzorów:

 

Monografia autorstwa jednego, dwóch lub trzech autorów:

Hutnikiewicz Artur, Młoda Polska, PWN, Warszawa 2000.

Joyce James. Ulisses, przeł. Maciej Słomczyński, Znak, Kraków 1999.

Kowalski Sergiusz, Tulli Magdalena, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, W.A.B., Warszawa 2001.

Monografia trzech i więcej autorów:

Labuda Gerard i in., Historia Pomorza, t. 1, Do roku 1466, cz. 1, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1969.

Praca zbiorowa:

Prokop Jan, Sławiński Janusz, red., Liryka polska. Interpretacje, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001.

Artykuł w tomie zbiorowym:

Głowiński Michał, Metafora, demetaforyzacja, konteksty, w: Studia o metaforze, t. 2, red. Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1983, s. 43-56.

Tekst z książki autorstwa tej samej osoby – stosuje się zapis: w: tenże, w: taż, np.

Wilkoń Aleksander, Typologia współczesnych stylów literackich. Style poetyckie, w: tenże, Język artystyczny. Studia i szkice, Wydawnictwo Alfa, Katowice 1999, s. 111-132.

Barańczak Stanisław, E.E.: The Extraterritorial, w: tenże, Breathing under Water and Other East European Essays, Harvard University Press, Cambridge 1990, s. 20-37.

Książka w serii

Oskarsson Lena, Czarne tango, przeł. Zygfryd Radzki, Czarna Owca, Warszawa 2013, Czarna Seria.

Artykuł w czasopiśmie:

Dąbrowski Mieczysław, Wśród stereotypów polskości i niemieckości. Rudnicki i Załuski, „Porównania” 2009, nr 6, s. 211-224.

Zelenková Anna, Studia Wschód-Zachód w kontekście współczesnej komparatystyki, przeł. Adam F. Kola, „Porównania” 2009, nr 6, s. 39-45.

Błoński Jan, Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 2, s. 1, 4.

Uwaga! Jeżeli publikacja posiada numer DOI, należy ten numer podać, niezależnie od tego, czy korzystano z wersji elektronicznej, czy papierowej. Jeżeli korzystano z wersji elektronicznej, numer DOI podaje się zamiast adresu WWW i daty dostępu. Numer DOI należy podać w formie linku, tzn. poprzedzić go prefiksem https://doi.org/ (np. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.4).

Źródło internetowe – opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego powinien uwzględniać następujące elementy: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce wydania (jeżeli występuje), rok wydania (jeśli występuje), datę aktualizacji/nowelizacji (w przypadku słowników bądź aktów prawnych – jeżeli występuje), źródło dokumentu (trudne w percepcji adresy stron internetowych (np. dłuższe niż 30 znaków lub/i zawierające nieukładające się w słowa długie ciągi znaków alfanumerycznych) prosimy każdorazowo skracać za pośrednictwem usługi znajdującej się na stronie https://tinyurl.com), datę dostępu, np.

Lipatow Aleksander, Historia literatury w świetle nowych propozycji teoretycznych, „Porównania” 2008, nr 5, https://tinyurl.com/ybn9l6tt [dostęp: 6.02.2015].

Film:

Pan Tadeusz, reż. Andrzej Wajda, Vision Film, Warszawa 1999.

Audycja radiowa:

Gdzie jest pan Cogito, prowadzenie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg, audycja radiowa z 7.12.2019, https://tinyurl.com/y7gmt66a [dostęp: 6.02.2020].

Źródło archiwalne:

Organizacja 1951–1959. Zarządzenie wewnętrzne Rektora prof. K. Ajdukiewicza z dnia 31 lipca 1952, Archiwum BU, sygn. 295.

 

 

 

 1. Zamieszczanie materiału ilustracyjnego

W przypadku chęci zamieszczenia w artykule jakiegokolwiek dzieła graficznego nieznajdującego się w domenie publicznej należy od jego autora (lub spadkobierców) uzyskać podpis pod zgodą znajdującą się pod niniejszym linkiem).

W przypadku dzieła pochodzącego z domeny publicznej potrzebne są następujące dane:

 • imię i nazwisko autora,
 • data jego śmierci,
 • tytuł dzieła,
 • rok jego powstania.

Prosimy też o podanie źródła pozyskanej reprodukcji.

Zwracamy uwagę na fakt, że choć samo dzieło (np. obraz) może znajdować się w domenie publicznej, to jego fotografia jest już osobnym dziełem i też podlega prawom autorskim. Z tej przyczyny np. muzea mogą sprzedawać licencje na reprodukcje dzieł znajdujących się w ich zbiorach, gdyż mogą mieć wyłączność na ich fotografowanie.

Prosimy o niewykonywanie zdjęć grafikom wydrukowanym w innych publikacjach drukowanych w celu ich zreprodukowania. W przypadku braku alternatyw należy dokonać skanu w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Istnieje jednak wówczas ryzyko wystąpienia tzw. efektu mory – zaburzenia druku wynikającego z nałożenia się na siebie dwóch rastrów – oryginalnego i wtórnego.

Materiał ikonograficzny powinien być przesłany w odrębnych plikach (JPG lub TIFF), w rozdzielczości co najmniej 1600 × 1200 px. Plikom z ilustracjami należy nadać kolejne nazwy (il_01, il_02 itd.). Prosimy o nieumieszczanie ilustracji w pliku DOC. W miejscach tekstu, w których mają się znaleźć, należy wpisać nazwę pliku w nawiasie ostrokątnym <il_01>, <il_02> itd. Spis ilustracji powinien zawierać podpisy pod ilustracje oraz źródła.

Podpisy pod ilustracje, tabele i wykresy powinny znaleźć się w miejscu artykułu, w którym ma zostać zamieszczony dany element graficzny. Powinny zaczynać się od:

 • Ilustracje: Ryc. 1, Ryc. 2 etc.
 • Wykresy: Wykres 1, Wykres 2 etc.
 • Tabele: Tabela 1, Tabela 2 etc.

 

 

 1. Prawa autorskie

Utwory opublikowane w czasopiśmie „Porównania”, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są udostępniane na  licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

 • uznania autorstwa – czyli istnieje obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
 • bez utworów zależnych – remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.
 • brak dodatkowych ograniczeń – nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autorka/Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła.

Autorka/Autor tekstu zakwalifikowanego do publikacji zobowiązany jest do pobrania, wydrukowania (obustronnie) w dwóch egzemplarzach, wypełnienia (z wyjątkiem dat), podpisania i przesłania na adres wydawnictwa odpowiedniego dokumentu: umowa (PL)   agreement (EN). Po podpisaniu przez Redaktora Naczelnego jedna z kopii zostanie odesłana Autorce/Autorowi wraz z egzemplarzem autorskim na adres korespondencyjny podany na umowie (w przypadku umów anglojęzycznych umowa nie zawiera adresu, wówczas konieczne jest przesłanie adresu korespondencyjnego e-mailem na adres psp@amu.edu.pl – należy tego dokonać najpóźniej w dniu akceptowania tekstu do druku).

 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria:

 • artykuł nie był wcześniej publikowany, nie został zgłoszony do publikacji w innym piśmie ani nie oczekuje na wynik procedury recenzenckiej w innym piśmie,
 • format pliku – DOC, stworzony w programie Microsoft Word (korzystanie z innych edytorów, jak np. LibreOffice czy OpenOffice, powoduje ryzyko pojawienia się błędów podczas opracowania redakcyjnego (znikające spacje lub formatowanie),
 • w miejscach, w których było to możliwe, zamieszczono aktualne i działające adresy URL,
 • trudne w percepcji adresy stron internetowych (np. dłuższe niż 30 znaków, lub/i zawierające nieukładające się w słowa długie ciągi znaków alfanumerycznych) zostały skrócone za pośrednictwem usługi znajdującej się na stronie https://tinyurl.com,
 • tekst nie zawiera podwójnych spacji, złożony jest 12-punktowym stopniem pisma, wszystkie wyróżnienia oznaczane są za pomocą pisma pogrubionego (nie rozspacjowaniem czy podkreśleniem), a cały ewentualny materiał ilustracyjny został umieszczony w odpowiednich miejscach w tekście (a nie na końcu artykułu),
 • tekst spełnia wszystkie wymogi określone w Wytycznych dla Autorów – „Porównania”.