Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU DO DRUKU

Informacje wstępne:
Redakcja „Porównań” uprzejmie informuje, że przesłanie tekstu do publikacji w czasopiśmie „Porównania” będzie traktowane jako równoznaczne z deklaracją Autora (resp. Autorów), iż tekst nie był wcześniej drukowany ani upubliczniany w sieci, w części lub w całości, oraz, że jest całkowicie oryginalny. Autorka/ Autor zobowiązuje się przed opublikowaniem tekstu wypełnić, podpisać i przesłać Redakcji oświadczenie, dostępne na stronie internetowej czasopisma.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji tekstów, które nie uwzględniają reguł edycji, zasad współpracy oraz etyki publikowania szczegółowo przedstawionych na stronie internetowej czasopisma.
Redakcja „Porównań” zastrzega, że odpowiedzialność za poglądy i opinie o charakterze światopoglądowym, wyrażone w opublikowanych pracach, biorą na siebie wyłącznie ich Autorki i Autorzy.
Przygotowanie tekstu do druku:
Redakcja półrocznika „Porównania” uprzejmie prosi Autorki i Autorów o przygotowanie tekstów zgodnie z poniższymi regułami:
1. Tekst – ok. 12 stron (12 x 1800 znaków ze spacjami), czcionka Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,5 pkt, w formacie .doc.
2. Słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim (nie więcej niż 6).
3. Streszczenia – w języku polskim i angielskim (maks. 100 słów).
4. Nota o Autorce/Autorze (maks. 80 słów).
5. Zapis bibliograficzny – zgodnie z wzorem Modern Language Association (MLA Style). Opiera się on na dwuelementowym systemie cytowania: podawaniu źródeł w tekście głównym oraz alfabetycznej liście cytowanych prac, którą zamieszcza się na końcu artykułu naukowego. Przypisy dolne stosowane są wyłącznie do merytorycznych uzupełnień tekstu głównego.

5. 1. Cytowanie źródeł w tekście:

Cytowanie w tekście głównym składa się z nazwiska autora oraz numeru strony w nawiasie okrągłym:
(Kowalski 23)
Jeśli w tekście cytowane jest więcej niż jedno źródło tego samego autora, dla rozróżnienia podajemy datę jego publikacji, a przed numerem strony wstawiamy dwukropek:
(Kowalski 1990: 23)
Jeśli cytowane źródło posiada dwóch lub trzech autorów, ich nazwiska wymienia się po przecinku:
(Kowalski, Malinowski 23)
Jeśli cytowane źródło posiada więcej niż trzech autorów, zapis przyjmuje następujący kształt:
(Kowalski et al. 23)
W przypadku źródeł pozbawionych autorstwa (np., stron internetowych), w tekście głównym umieszcza się następującą informację:
(Tytuł dokumentu, źródło elektroniczne)
W przypadku cytowania źródła za innym źródłem, należy podać informację o źródle pierwotnym:
(cyt. za: Malinowski 23-32)

5. 2. Bibliografia załącznikowa:

Listę cytowanych prac umieszcza się na osobnej stronie na końcu artykułu naukowego. Obowiązuje porządek alfabetyczny nazwisk autorów lub tytułów prac, jeśli źródła nie posiadają autorów. Tytuł zapisywany jest kursywą. Nie stosuje się łacińskich sformułowań w rodzaju: idem, eadem oraz ich polskich odpowiedników. Zapisy źródeł podanych w cyrylicy w odniesieniach w tekście oraz w bibliografii załącznikowej powinny być zamieszczone w transliteracji. Przy zapisie zagranicznej bibliografii stosuje się niniejszą normę bibliograficzną.
Zapis według podanych wzorów:

Monografia autorstwa jednego, dwóch lub trzech autorów:
Hutnikiewicz, Artur. Młoda Polska. Warszawa: PWN, 2000.
Joyce, James. Ulisses. Przeł. Maciej Słomczyński. Kraków: Znak, 1999.
Kowalski Sergiusz, Tulli Magdalena. Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści. Warszawa: W.A.B., 2001.

Monografia trzech i więcej autorów:
Labuda Gerard et al. Historia Pomorza. Tom 1. Cz. 1. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1969.

Praca zbiorowa:
Prokop Jan, Sławiński Janusz, red. Liryka polska. Interpretacje. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria, 2001.

Artykuł w tomie zbiorowym:
Głowiński, Michał. „Metafora, demetaforyzacja, konteksty”. Studia o metaforze. T. 2. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1983. S. 43-56.
Barańczak, Stanisław. „E.E.: The Extraterritorial.” Breathing under Water and Other East European Essays. Harvard University Press, 1990. S. 20-37.

Artykuł w czasopiśmie:
Dąbrowski, Mieczysław. „Wśród stereotypów polskości i niemieckości. Rudnicki i Załuski”. Porównania 6 (2009). S. 211-224.
Zelenková, Anna. „Studia Wschód-Zachód w kontekście współczesnej komparatystyki”. Przeł. Adam F. Kola. Porównania 6 (2009). S. 39-45.

Źródło internetowe: datę wejścia na cytowaną stronę internetową poprzedza się określeniem „Web”:
Lipatow, Aleksander. „Historia literatury w świetle nowych propozycji teoretycznych”. 2008. Web. 16.02.2015. <http://porownania.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3Ahistoria-literatury-w-wietle-nowych-propozycji-teoretycznych&catid=43%3Aporownania-nr-5&Itemid=92&lang=pl>

Artykuł z prasy:
Błoński, Jan. „Biedni Polacy patrzą na getto”. Tygodnik Powszechny 2 (1987).
Dunin-Wąsowicz, Paweł. „Poszukiwacze zaginionej idei”. Gazeta Wyborcza 281 (1998).

Film:
Pan Tadeusz. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Visio Film, 1999.


6. Cytaty – cytat dłuższy niż trzywersowy wyróżniamy czcionką 10 pkt. Posługując się cytatem wewnątrz cytatu, stosujemy zwykły cudzysłów. Zaznaczając miejsca opuszczone w cytacie, stosujemy nawias kwadratowy: [...]

7. Inne zasady – wymieniając daną osobę (postać) w tekście po raz pierwszy, stosujemy pełny zapis imienia i nazwiska (np. Adam Mickiewicz). 

Oświadczenie autora