Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo "Porównania" ukazuje się od roku 2004 jako rocznik, a od roku 2011 jako półrocznik. Publikuje oryginalne prace oraz przekłady zawierające rezultaty badań porównawczych w zakresie literaturoznawstwa, teorii i historii kultury, teorii nauki, antropologii, badań nad sztuką, kinem, teatrem, muzyką, a także prace porównawcze w zakresie historii, studiów postkolonialnych, gender, pedagogiki, prawa, nowoczesnych mediów oraz związków pomiędzy humanistyką a dziedzinami przyrodoznawczymi. W "Porównaniach" ukazują się również studia polemiczne, recenzje, przeglądy prac o charakterze porównawczym oraz listy książek nadesłanych.

Proces recenzji

ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW W "PORÓWNANIACH"

1. Do recenzji przesyłane są teksty wstępnie zakwalifikowane przez redakcję "Porównań".
2. Proces recenzyjny nadzoruje redaktor naczelny, który powołuje dwóch polskich lub zagranicznych recenzentów-specjalistów w ramach danej dziedziny, którzy     niezależnie oceniają artykuł.
3. Recenzenci są powoływani przez naczelnego redaktora spoza jednostki, w której jest zatrudniony autor tekstu.
4. Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku na bazie formularza recenzji dostępnego na stronie internetowej czasopisma.
5. Każda recenzja ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku, bądź jej odrzuceniu.
6 Każda recenzja jest przesyłana do redakcji "Porównań" w formie elektronicznej i papierowej z odręcznym podpisem recenzenta.
7. W sytuacji, gdy artykuł otrzymuje dwie wykluczające się recenzje (jeden z recenzentów podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu), powołany zostaje superrecenzent, którego opinia ma wartość rozstrzygającą.
8. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
9. Redakcja ujawnia treść recenzji autorom, a, jeśli wymaga tego recenzent (recenzenci), po ustosunkowaniu się autorów do uwag recenzentów, odsyła artykuł recenzentom do ich ponownej akceptacji.
10. Redakcja podaje na stronie internetowej pisma listę recenzentów współpracujących z "Porównaniami".
11. Redakcja uznaje "ghostwriting" i "guest authorship" za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej a także zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).

Formularz recenzji (PL)

Formularz recenzji (EN)

Polityka otwartego dostępu

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Zasady etyki

ETYKA PUBLIKOWANIA I OŚWIADCZENIE O ZAPOBIEGANIU NADUŻYCIOM

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja, Rada Redakcyjna oraz Rada Naukowa czasopisma "Porównania" na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i przestrzegają standardów etycznych ustalonych przez Comitee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja, Rada Redakcyjna oraz Rada Naukowa czasopisma "Porównania" oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu.

W związku z powyższym, ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron:

I OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma "Porównania" zobowiązują się do:

Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki;
Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych;
Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką;
Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów;
Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.

II OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma "Porównania" zobowiązują się do:

Złożenia oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;
Złożenia oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym;
Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych;
Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem;
Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych;
Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;
Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);
Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie ?Porównania? jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2.

III OBOWIĄZKI REDAKCJI

Członkowie redakcji czasopisma "Porównania" zobowiązują się do:

Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki;
Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem;
Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych;
Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim;
Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką;
Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę;

Lista recenzentów

Bartosz Awianowicz
Mieczysław Balowski
Mária Bátorová
Per-Arne Bodin
Włodzimierz Bolecki
Grzegorz Bubak
Grażyna Borkowska
Bartłomiej Brzeziński
Joanna Czaplińska
Przemysław Czapliński
Kornelia Ćwiklak
Mieczysław Dąbrowski
Tomasz Derlatka
Josef Dolista
Helena Duć-Fajfer
Davor Dukić
Agnieszka Gajewska
Barbara Gierszewska
Hanna Grzeszczuk-Brendel
Ewa Guderian-Czaplińska
Bogdan Halczak
Dorota Heck
Łucja Iwanczewska
Bogumiła Kaniewska
Peter Kaša
Marta Karasińska
Magdalena Koch
Dorota Kołodziejczyk
Halina Korbicz
Izabela Kowalska-Paszt
Koichi Kuyama
Ewa Kraskowska
Krzysztof MaciejKrasuski
Jaroslav Kusnir
Michał Kuziak
Anna Legeżyńska
Tomasz Lisowski
Libor Martinek
Agnieszka Matusiak
Katarzyna Meller
Maciej Michalski
Małgorzata Mikołajczak
Katarzyna Mroczkowska-Brand
Sylwia Nowak-Bajcar
Dominika Oramus
Lajos Pálfalvi
Agnieszka Paterska-Kubacka
Grzegorz Pełczyński
Eliza Pieciul-Karmińska
Diana Poskuta-Włodek
Malgorzata Praczyk
Rafał T.Prinke
Judith Reimann
Anna Saignes
Wolfgang Schlott
Ludmiła Siryk
Dorota Skotarczak
Dariusz Skórczewski
Małgorzata Sobczyk
Marié Sobotková
Danuta Sosnowska
Tadeusz Sucharski
Agata Stankowska
Leszek Szaruga
Piotr Śniedziewski
Zofia Tarajło-Lipowska
Ałła Tatarenko
Ewa Thompson
Dorota Tubielewicz-Mattsson
Marek Wasilewski
Oksana Weretiuk
Lidia Wiśniewska
Alois Woldan
Anna Wypych-Gawrońska
Anna Zeidler-Janiszewska
Tomasz Zarycki
Miloš Zelenka
Estera Żeromska
Arkadiusz Żychliński

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Porównania" vol 10-19 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.