LUSTRA IMAGOLOGICZNE MICKIEWICZA

Main Article Content

Michał Kuziak

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest Mickiewiczowskiemu dyskursowi imagologicznemu. Służył on poecie do konstruowania projektów – tak związanych z kulturą oraz literaturą, jak i szerzej: tożsamościowych, odnoszących się do wizji Polski i Słowiańszczyzny. Dyskurs ten ma charakter zmienny i heterogeniczny. Stanowi nie tylko odbicie romantycznego myślenia o narodzie i narodowości, ale i świadectwo wynajdywania tradycji narodowej w sytuacji opresji, zagrożenia egzystencji narodu pozbawionego państwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
IMAGOLOGIA I STUDIA INTERDYSCYPLINARNE

Bibliografia

 1. Anderson, Benedict. Wspólnoty wyobrażone. Przeł. Stefan Amsterdamski. Kraków: Znak, 1995.
 2. Bhabha, Homi K. Miejsca kultury. Przeł. Tomasz Dobrogoszcz. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.
 3. Buruma Ian, Margalit Avishai. Okcydentalizm. Zachód w oczach wrogów. Przeł. Adam Lipszyc. Kraków: Universitas, 2005.
 4. Czapliński, Przemysław. Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.
 5. Fanon, Frantz. Wyklęty lud ziemi. Przeł. Hanna Tygielska. Warszawa: PIW, 1985.
 6. Gellner, Ernest. Narody i nacjonalizm. Przeł. Teresa Hołówka. Warszawa: PIW, 1991.
 7. Hobsbawm Eric, Ranger Terence, red. Tradycja wynaleziona. Przeł. Mieczysław Godyń, Filip Godyń. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008.
 8. Kalinowska, Maria. Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1994.
 9. Krasuski, Jerzy. Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich. Poznań: Dom Wydawniczy Harasimowicz, 2004.
 10. Królikiewicz, Grażyna. „Z dziejów romantycznej idei narodu”. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 28 (1992). S. 67–88.
 11. Kuziak, Michał. „Przemiany koncepcji narodowości w prelekcjach paryskich Mickiewicza” Ruch Literacki 5 (1999). S. 517–523.
 12. Kuziak, Michał. „Bizancjum Mickiewicza (Na podstawie „Literatury słowiańskiej”)”. Bizancjum – Prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok: Wydawnictwo UwB, 2004. S. 339–352.
 13. Kuziak, Michał. „Brodziński, Mickiewicz, Mochnacki: Der Alteritätsdiskurs der polnischen romantischen
 14. Kritik. Ein Erkundungsversuch”. Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europäischer
 15. Kontext, deutsch-polnische Perspektive. Hrsg. A. Gall, T. Grob, A. Lawaty, G. Ritz. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2007. S. 173–183.
 16. Kuziak, Michał. „Grecja – Słowiańszczyzna – Polska. Romantyczna paralela”. Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy. Red. M. Borowska, M. Kalinowska, K. Tomaszuk. Warszawa: WUW, 2012. S. 294–328.
 17. Kuziak, Michał. „The Slavic Barbarian in Adam Mickiewicz’s Paris Lectures”. Rocznik Komparatystyczny 4 (2013a). S. 11–24.
 18. Kuziak, Michał. „Mickiewicz postkolonialnie (I). Słowiański głos w prelekcjach paryskich”. Inny Mickiewicz. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2013b. S. 119–134.
 19. Mężyński, Kazimierz. Rosja w wykładach paryskich Mickiewicza. Poznań: PTPN, 1938.
 20. Nawarecki Aleksander, Mytych-Forajter Beata, red. Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
 21. Leerssen, Joep. „Imagology: History and Method”. Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Charakters. A Critical Survey. Ed. M. Beller, J. Leerssen. Amsterdam –
 22. New York: Rodopi B.V., 2007. S. 17–32.
 23. Mickiewicz, Adam. Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 1–16. Warszawa: Czytelnik, 1955.
 24. Pigoń, Stanisław. „Dramat dziejowy polsko-rosyjski w ujęciu Mickiewicza”. Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury. Wybór i oprac. J. Maślanka. Warszawa: PWN, 1984. S. 216–234.
 25. Piwińska, Marta. „Prelekcje o Polsce dla Zachodu. Mickiewicz – Miłosz”. Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Red. H. Krukowska. Białystok: Dział wydawniczy filii UW, 1993. S. 377–396.
 26. Stefanowska, Zofia. „Mickiewicz «śród żywiołów obcych»”. Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa: Rytm, 2001. S. 304–334.
 27. Wellek, René. „Kryzys literatury porównawczej”. Przeł. Ignacy Sieradzki. Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Wybór i przedm. H. Markiewicz. Warszawa: PIW, 1979. S. 392–403.
 28. Witkowska, Alina. „Mesjanistyczne tajemnice przeznaczeń w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza”. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 25 (1990). S. 91–97.
 29. Witkowska, Alina. Rówieśnicy Mickiewicza. Warszawa: Rytm, 1998.