MICKIEWICZ’S IMAGOLOGICAL MIRRORS

Main Article Content

Michał Kuziak

Abstract

The article discusses Mickiewicz’s imagological discourse. It served to construct projects related to culture and literature and more broadly to the identity relating to the vision of Poland and Slavia. This discourse is changing and heterogeneous. It involves not only a reflection of the romantic thinking about the nation and nationalities but also the testimony of inventing national traditions under oppression, threats of nation deprived of state existence.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kuziak, M. (2018). MICKIEWICZ’S IMAGOLOGICAL MIRRORS. Porównania, 20(1), 39-51. https://doi.org/10.14746/p.2017.20.11651
Section
Articles

References

 1. Anderson, Benedict. Wspólnoty wyobrażone. Przeł. Stefan Amsterdamski. Kraków: Znak, 1995.
 2. Bhabha, Homi K. Miejsca kultury. Przeł. Tomasz Dobrogoszcz. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.
 3. Buruma Ian, Margalit Avishai. Okcydentalizm. Zachód w oczach wrogów. Przeł. Adam Lipszyc. Kraków: Universitas, 2005.
 4. Czapliński, Przemysław. Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.
 5. Fanon, Frantz. Wyklęty lud ziemi. Przeł. Hanna Tygielska. Warszawa: PIW, 1985.
 6. Gellner, Ernest. Narody i nacjonalizm. Przeł. Teresa Hołówka. Warszawa: PIW, 1991.
 7. Hobsbawm Eric, Ranger Terence, red. Tradycja wynaleziona. Przeł. Mieczysław Godyń, Filip Godyń. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008.
 8. Kalinowska, Maria. Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1994.
 9. Krasuski, Jerzy. Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich. Poznań: Dom Wydawniczy Harasimowicz, 2004.
 10. Królikiewicz, Grażyna. „Z dziejów romantycznej idei narodu”. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 28 (1992). S. 67–88.
 11. Kuziak, Michał. „Przemiany koncepcji narodowości w prelekcjach paryskich Mickiewicza” Ruch Literacki 5 (1999). S. 517–523.
 12. Kuziak, Michał. „Bizancjum Mickiewicza (Na podstawie „Literatury słowiańskiej”)”. Bizancjum – Prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok: Wydawnictwo UwB, 2004. S. 339–352.
 13. Kuziak, Michał. „Brodziński, Mickiewicz, Mochnacki: Der Alteritätsdiskurs der polnischen romantischen
 14. Kritik. Ein Erkundungsversuch”. Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europäischer
 15. Kontext, deutsch-polnische Perspektive. Hrsg. A. Gall, T. Grob, A. Lawaty, G. Ritz. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2007. S. 173–183.
 16. Kuziak, Michał. „Grecja – Słowiańszczyzna – Polska. Romantyczna paralela”. Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy. Red. M. Borowska, M. Kalinowska, K. Tomaszuk. Warszawa: WUW, 2012. S. 294–328.
 17. Kuziak, Michał. „The Slavic Barbarian in Adam Mickiewicz’s Paris Lectures”. Rocznik Komparatystyczny 4 (2013a). S. 11–24.
 18. Kuziak, Michał. „Mickiewicz postkolonialnie (I). Słowiański głos w prelekcjach paryskich”. Inny Mickiewicz. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2013b. S. 119–134.
 19. Mężyński, Kazimierz. Rosja w wykładach paryskich Mickiewicza. Poznań: PTPN, 1938.
 20. Nawarecki Aleksander, Mytych-Forajter Beata, red. Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
 21. Leerssen, Joep. „Imagology: History and Method”. Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Charakters. A Critical Survey. Ed. M. Beller, J. Leerssen. Amsterdam –
 22. New York: Rodopi B.V., 2007. S. 17–32.
 23. Mickiewicz, Adam. Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 1–16. Warszawa: Czytelnik, 1955.
 24. Pigoń, Stanisław. „Dramat dziejowy polsko-rosyjski w ujęciu Mickiewicza”. Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury. Wybór i oprac. J. Maślanka. Warszawa: PWN, 1984. S. 216–234.
 25. Piwińska, Marta. „Prelekcje o Polsce dla Zachodu. Mickiewicz – Miłosz”. Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Red. H. Krukowska. Białystok: Dział wydawniczy filii UW, 1993. S. 377–396.
 26. Stefanowska, Zofia. „Mickiewicz «śród żywiołów obcych»”. Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa: Rytm, 2001. S. 304–334.
 27. Wellek, René. „Kryzys literatury porównawczej”. Przeł. Ignacy Sieradzki. Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Wybór i przedm. H. Markiewicz. Warszawa: PIW, 1979. S. 392–403.
 28. Witkowska, Alina. „Mesjanistyczne tajemnice przeznaczeń w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza”. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 25 (1990). S. 91–97.
 29. Witkowska, Alina. Rówieśnicy Mickiewicza. Warszawa: Rytm, 1998.