BARBARIANS AND NOMADS. FANTASIES AND PHOBIAS

Main Article Content

Lajos Pálfalvi

Abstract

The essays of Jerzy Stempowski and Stanislaw Vincenz describe the reminiscences of the age-old agricultural cultures which have always been threatened by the nomadic people. In the Slavic mythology terms such as ”the executioners of the Slavs” have been identified with figures like Árpád. The ancient tradition and the barbaric civilization are part of the European tradition. The latter has been ennobled by Karol Modzelewski in his synthesis: Barbarian Europe, but the nomads still remain an alien element. The Hungarian historiography of the first half of the 20th century produced a deep reflection on nomadism. The eminent historian, Tibor Joó (1901-1945), reconstructed and reinterpreted the forgotten Hungarian traditions in his monograph: Hungarian Nationalism (1941).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pálfalvi, L. (2018). BARBARIANS AND NOMADS. FANTASIES AND PHOBIAS. Porównania, 21(2), 55–64. https://doi.org/10.14746/p.2017.21.13946
Section
Articles

References

  1. Giedroyc Jerzy, Stempowski Jerzy. Listy 1946–1969. Część pierwsza. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył A.S. Kowalczyk. Warszawa: Czytelnik, 1998.
  2. Joó, Tibor. Magyar nacionalizmus. Budapest: Athenaeum, 1941.
  3. Mencwel, Andrzej. Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.
  4. Modzelewski, Karol. Barbarzyńska Europa. Warszawa: Iskry, 2004.
  5. Pálfalvi, Lajos. „Jerzy Stempowski w piekle Słowian”. Slavistika. Areálová slavistika. Stredoeurópske štúdiá. Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára, konaného 3. októbra na FFPU v Prešove. Ed. M. Mitka. Prešov: Filozofická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove, 2015. S. 237–247.
  6. Pálfalvi, Lajos. „O nieeuropejskich korzeniach Węgrów. Nienaukowe teorie Ference Badinyego Jósa”. Nowoczesność i sarmatyzm. Red. P. Czapliński. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2011. S. 109–118.
  7. Stempowski, Jerzy. W dolinie Dniestru. Listy o Ukrainie. Wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył A.S. Kowalczyk. Warszawa: LNB, 1993.
  8. Stempowski, Jerzy. Esszék Kasszandrának. Przeł. Csaba Galambos et al. Budapest: Orpheusz Kiadó, 1999.
  9. Stempowski, Jerzy. Od Berdyczowa do Lafitów. Wybrał, oprac. i przedmową opatrzył A.S. Kowalczyk. Wołowiec: Czarne, 2001.