BARBARZYŃCY I KOCZOWNICY. MARZENIA I FOBIE

Main Article Content

Lajos Pálfalvi

Abstrakt

W esejach Jerzego Stempowskiego i Stanisława Vincenza znajdujemy opisy reliktów prastarej kultury rolniczej zagrożonej przez koczowników. W mitologii słowiańskiej są oni utożsamiani z takimi „katami Słowian” jak Árpád. W tożsamości europejskiej mieszczą się tradycja klasyczna i cywilizacja barbarzyńska. Ta ostatnia została nobilitowana w syntezie Karola Modzelewskiego pt. Barbarzyńska Europa, natomiast koczownictwo nadal pozostaje obcym elementem. W historiografii węgierskiej pierwszej połowy XX wieku powstała zaś pogłębiona refleksja na temat koczownictwa. Wybitny historyk, Tibor Joó (1901–1945), w monografii pt. Nacjonalizm węgierski (Magyar nacionalizmus, 1941) rekonstruował i interpretował na nowo zapomniane tradycje węgierskie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
IMAGOLOGIA I DYSKURS

Bibliografia

  1. Giedroyc Jerzy, Stempowski Jerzy. Listy 1946–1969. Część pierwsza. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył A.S. Kowalczyk. Warszawa: Czytelnik, 1998.
  2. Joó, Tibor. Magyar nacionalizmus. Budapest: Athenaeum, 1941.
  3. Mencwel, Andrzej. Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.
  4. Modzelewski, Karol. Barbarzyńska Europa. Warszawa: Iskry, 2004.
  5. Pálfalvi, Lajos. „Jerzy Stempowski w piekle Słowian”. Slavistika. Areálová slavistika. Stredoeurópske štúdiá. Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára, konaného 3. októbra na FFPU v Prešove. Ed. M. Mitka. Prešov: Filozofická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove, 2015. S. 237–247.
  6. Pálfalvi, Lajos. „O nieeuropejskich korzeniach Węgrów. Nienaukowe teorie Ference Badinyego Jósa”. Nowoczesność i sarmatyzm. Red. P. Czapliński. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2011. S. 109–118.
  7. Stempowski, Jerzy. W dolinie Dniestru. Listy o Ukrainie. Wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył A.S. Kowalczyk. Warszawa: LNB, 1993.
  8. Stempowski, Jerzy. Esszék Kasszandrának. Przeł. Csaba Galambos et al. Budapest: Orpheusz Kiadó, 1999.
  9. Stempowski, Jerzy. Od Berdyczowa do Lafitów. Wybrał, oprac. i przedmową opatrzył A.S. Kowalczyk. Wołowiec: Czarne, 2001.