What Do Pupils’ Parents Think About School Segregation?

Main Article Content

Jurina Rusnáková
Július Rusnák
Rastislav Rosinský
Alena Rochovská
Barbora Odrášková

Abstract

In the Slovak practice, separated (segregated) education is rather common at primary schools as well as in preschool facilities. Despite the repeated warnings by the EU, the schools near Roma communities use such separation. They argue that this education supports an “individual approach” to Roma pupils because “Roma” classes are smaller, and an important argument is the pressure from non-Roma parents. According to schools, they prefer ethnically homogenous classes and they choose schools for their children based on this (they are not interested in schools with a higher proportion of Roma pupils). The paper states the opinions of parents of Roma and non-Roma children on separated education which were obtained in the interviews and focus groups in the study focused on analysis of inclusive education projects and programmes.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rusnáková, J., Rusnák, J., Rosinský, R., Rochovská, A., & Odrášková, B. (2018). What Do Pupils’ Parents Think About School Segregation?. Porównania, 21(2), 269-284. https://doi.org/10.14746/p.2017.21.14567
Section
Articles

References

 1. Džambazovič Roman, Jurásková Martina. „Sociálne vylúčenie Rómov na Slovensku”. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Ed. M. Vašečka. Bratislava: IVO, 2002. P. 527–564.
 2. Čerešníková, Miroslava. „Význam diagnostiky sociálnych a adaptívnych kompetencií pri posudzovaní školskej zrelosti rómskych detí”. Psychológia – škola – inklúzia. Rešpektovanie rôznorodosti a individuality. Ed. E. Gajdošová. Bratislava: Polymedia, 2014. P. 308 314.
 3. Filadelfiová Jarmila, Gerbery Daniel, Škobla Daniel. Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku. Bratislava: Regional Bureau UNDP for Europe and the Commonwealth of Independent States, 2006.
 4. Friedman Eben et al. Škola ako geto. Systematické nadmerné zastúpenie Rómov v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku. Bratislava: Roma Education Fund, 2009.
 5. Gallová-Kriglerová, Elena. Dopad opatrení zameraných na zlepšenie situácie rómskych detí vo vzdelávaní. Bratislava: SGI, 2007.
 6. Huttová Jana, Gyárfášová Oľga, Sekulová Martina. Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľbapre školy?. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti, 2012.
 7. Klein Vladimír, Rusnáková Jurina, Šilonová Viera. Nultý ročníka edukácia rómskych žiakov. Spišská Nová Ves: Roma Education Fund, 2012.
 8. Kolektív autorov. „Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít”. Prešov: MPC, 2013. Web. 7.06.2017. http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/ANAL%C3%-9DZA_1.1_0.pdf
 9. Kolektív autorov. „Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. Priebežná evalvačná správa”. Prešov: MPC, 2014. Web. 7.06.2017. <http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava.pdf>
 10. Kolektív autorov. „Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách II. Záverečná evalvačná správa”. Prešov: MPC, 2015. Web. 7.06.2017. <http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava-2.pdf>
 11. Kráľovská, Vanda. „Zdravotný stav detí a žien žijúcich v chudobných komunitách slovenskej republiky”. Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe. Ed. Z. Kusá, R. Džambazovič. Bratislava: SAV, 2006. P. 152–160.
 12. Kusá Zuzana, Rusnáková Jurina, Borovanová Martina. „EDUMIGROM: Polici recommendations”. 2011. Web. 7.06.2017. <http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-23791/edumigrom-policy-recommendations-slovakia.pdf>
 13. Lehoczká, Lýdia. „Marginalizácia ako zníženie životných šancí a bariéra potrieb znalostného trhu práce”.
 14. Možnosti napredovania Rómov pri uplatnení sa v živote spoločnosti. Ed. M. Záhumenská. Nitra: UKF, 2009. P. 48–70.
 15. Mušinka Alexander et al. Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. Bratislava: UNDP, 2014.
 16. Rafael, Vladimír, ed. Odpovede na otázky (de)segregácie žiakov vo vzdelávacom systéme Slovenska. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Fundation, 2011.
 17. Rusnáková, Jurina. „Názory a skúsenosti rodičov – výsledky kvalitatívneho zisťovania prostredníctvom fókusových skupín”. Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. Priebežná evalvačná správa. Ed. Kolektív autorov Prešov: MPC, 2014. S. 81–90. Web. 7.06.2017. <http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava.pdf>
 18. Rusnáková Jurina, Čerešníková Miroslava. Sociálna opora a sociálne siete Rómov. Analýza druhov sociálnej opory v sociálnych sieťach. Nitra: UKF, 2015.
 19. Rusnáková Jurina, Pollák Peter. „Sociálna práca v marginalizovaných rómskych komunitách”. Metódy sociálnej práce v praxi. Ed. M. Oláh. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. P. 250–285.
 20. Vanková, Katarína. „Edukácia v školskom systéme v kontexte sociálnej spravodlivosti”. Dialóg ako cesta spolužitia. Problematika rozvíjania spolužitia viacetnickej spoločnosti odstraňovaním vzájomných bariér. Ed. J. Svorad. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2010. P. 208–213.
 21. Vaňo Boris, Mészáros Ján. Reprodukčné správanie obyvateľstva v obciach s nízkym štandardom. Bratislava: Infostat, 2004.
 22. Vašečka Michal, Džambazovič Roman. Sociálno-ekonomická situácia Rómov na Slovensku ako potenciálnych migrantov a žiadateľov o azyl v krajinách EÚ. Bratislava: Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM, 2000.