Co rodzice uczniów myślą o segregacji dzieci w szkołach?

Main Article Content

Jurina Rusnáková
Július Rusnák
Rastislav Rosinský
Alena Rochovská
Barbora Odrášková

Abstrakt

W słowackim systemie edukacji segregacja jest dość powszechnym zjawiskiem zarówno w szkołach podstawowych, jak i w przedszkolach. Mimo powtarzających się ostrzeżeń ze strony Unii Europejskiej, szkoły w pobliżu społeczności romskich wykorzystują taką separację. Dyrekcje twierdzą, że edukacja ta wspiera „indywidualne podejście” do uczniów romskich, ponieważ tzw. klasy romskie są mniejsze, a przy tym ważnym argumentem jest nacisk rodziców nieromskich, którzy preferują etnicznie jednorodne klasy i wybierają szkoły dla swoich dzieci (nie są zainteresowani szkołami o większej liczbie uczniów romskich). W artykule przedstawiono opinie rodziców dzieci romskich i nieromskich na temat segregowanej edukacji, które uzyskano w wywiadach i badaniach grup fokusowych poprzez analizę projektów i programów zintegrowanej edukacji.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
SZKIC SOCJOLOGICZNY

Bibliografia

 1. Džambazovič Roman, Jurásková Martina. „Sociálne vylúčenie Rómov na Slovensku”. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Ed. M. Vašečka. Bratislava: IVO, 2002. P. 527–564.
 2. Čerešníková, Miroslava. „Význam diagnostiky sociálnych a adaptívnych kompetencií pri posudzovaní školskej zrelosti rómskych detí”. Psychológia – škola – inklúzia. Rešpektovanie rôznorodosti a individuality. Ed. E. Gajdošová. Bratislava: Polymedia, 2014. P. 308 314.
 3. Filadelfiová Jarmila, Gerbery Daniel, Škobla Daniel. Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku. Bratislava: Regional Bureau UNDP for Europe and the Commonwealth of Independent States, 2006.
 4. Friedman Eben et al. Škola ako geto. Systematické nadmerné zastúpenie Rómov v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku. Bratislava: Roma Education Fund, 2009.
 5. Gallová-Kriglerová, Elena. Dopad opatrení zameraných na zlepšenie situácie rómskych detí vo vzdelávaní. Bratislava: SGI, 2007.
 6. Huttová Jana, Gyárfášová Oľga, Sekulová Martina. Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľbapre školy?. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti, 2012.
 7. Klein Vladimír, Rusnáková Jurina, Šilonová Viera. Nultý ročníka edukácia rómskych žiakov. Spišská Nová Ves: Roma Education Fund, 2012.
 8. Kolektív autorov. „Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít”. Prešov: MPC, 2013. Web. 7.06.2017. http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/ANAL%C3%-9DZA_1.1_0.pdf
 9. Kolektív autorov. „Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. Priebežná evalvačná správa”. Prešov: MPC, 2014. Web. 7.06.2017. <http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava.pdf>
 10. Kolektív autorov. „Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách II. Záverečná evalvačná správa”. Prešov: MPC, 2015. Web. 7.06.2017. <http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava-2.pdf>
 11. Kráľovská, Vanda. „Zdravotný stav detí a žien žijúcich v chudobných komunitách slovenskej republiky”. Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe. Ed. Z. Kusá, R. Džambazovič. Bratislava: SAV, 2006. P. 152–160.
 12. Kusá Zuzana, Rusnáková Jurina, Borovanová Martina. „EDUMIGROM: Polici recommendations”. 2011. Web. 7.06.2017. <http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-23791/edumigrom-policy-recommendations-slovakia.pdf>
 13. Lehoczká, Lýdia. „Marginalizácia ako zníženie životných šancí a bariéra potrieb znalostného trhu práce”.
 14. Možnosti napredovania Rómov pri uplatnení sa v živote spoločnosti. Ed. M. Záhumenská. Nitra: UKF, 2009. P. 48–70.
 15. Mušinka Alexander et al. Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. Bratislava: UNDP, 2014.
 16. Rafael, Vladimír, ed. Odpovede na otázky (de)segregácie žiakov vo vzdelávacom systéme Slovenska. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Fundation, 2011.
 17. Rusnáková, Jurina. „Názory a skúsenosti rodičov – výsledky kvalitatívneho zisťovania prostredníctvom fókusových skupín”. Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I. Priebežná evalvačná správa. Ed. Kolektív autorov Prešov: MPC, 2014. S. 81–90. Web. 7.06.2017. <http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalvacna-sprava.pdf>
 18. Rusnáková Jurina, Čerešníková Miroslava. Sociálna opora a sociálne siete Rómov. Analýza druhov sociálnej opory v sociálnych sieťach. Nitra: UKF, 2015.
 19. Rusnáková Jurina, Pollák Peter. „Sociálna práca v marginalizovaných rómskych komunitách”. Metódy sociálnej práce v praxi. Ed. M. Oláh. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. P. 250–285.
 20. Vanková, Katarína. „Edukácia v školskom systéme v kontexte sociálnej spravodlivosti”. Dialóg ako cesta spolužitia. Problematika rozvíjania spolužitia viacetnickej spoločnosti odstraňovaním vzájomných bariér. Ed. J. Svorad. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2010. P. 208–213.
 21. Vaňo Boris, Mészáros Ján. Reprodukčné správanie obyvateľstva v obciach s nízkym štandardom. Bratislava: Infostat, 2004.
 22. Vašečka Michal, Džambazovič Roman. Sociálno-ekonomická situácia Rómov na Slovensku ako potenciálnych migrantov a žiadateľov o azyl v krajinách EÚ. Bratislava: Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM, 2000.