“ODE ON A GRECIAN URN” AND “MARMUR-BIAŁY” IN THE CONTEXT OF AESTHETIC VIEWS OF JOHN KEATS AND CYPRIAN KAMIL NORWID

Main Article Content

Edyta Żyrek-Horodyska

Abstract

The main aim of this article is to discuss the poetry of Cyprian Kamil Norwid and John Keats in the comparative perspective. I focused on two poems: Marmur-biały and Ode on a Grecian urn that can be read in the context of aesthetic views of both romantic artists. I am particularly interested in the attitude of the representatives of the second generation of romantic poets to the Greco-Roman tradition. Moreover, I also focus on the reflection of both authors on issues related to art and the place of the author in the creative process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Żyrek-Horodyska, E. (2019). “ODE ON A GRECIAN URN” AND “MARMUR-BIAŁY” IN THE CONTEXT OF AESTHETIC VIEWS OF JOHN KEATS AND CYPRIAN KAMIL NORWID. Porównania, 22(1), 127-143. https://doi.org/10.14746/p.2018.22.18184
Section
Articles
Author Biography

Edyta Żyrek-Horodyska, Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka komparatystyki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Wieszczowie i gazeciarze. Europejska publicystyka epoki romantyzmu.

References

 1. Literatura podmiotu
 2. Keats, John. 33 wiersze. Wybór, przekład, wstęp i opracowanie Stanisław Barańczak. Kraków: Znak, 1997.
 3. Norwid, Cyprian Kamil. Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T. 6. Warszawa: PIW, 1971.
 4. Literatura przedmiotu
 5. Coleridge, Samuel Taylor. „O poezji czyli sztuce”. Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja. Wybór tekstów i opracowanie A. Kowalczykowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. S. 78-88.
 6. Cypriana Norwida myśli o sztuce i literaturze. Wyboru dokonał, wstępem i objaśnieniami opatrzył M. Jastrun. Warszawa: Czytelnik, 1960.
 7. Fraser, George Sutherland, red. J. Keats. Odes. A Casebook. London: Macmillan Press LTD, 1971.
 8. Głowiński, Michał. „Norwida wiersze-przypowieści”. Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971. Red. M. Żmigrodzka. Warszawa: PIW, 1973. S. 72-109.
 9. Halkiewicz-Sojak, Grażyna. Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach „całości”. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998.
 10. Inglot, Mieczysław. Cyprian Norwid. Warszawa: WSiP, 1991.
 11. Jack, Ian. Keats and the Mirror of Art. Oxford: The Clarendon Press, 1967.
 12. Kalinowska, Maria. Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej. Toruń: Uniwersytet ikołaja Kopernika, 1994.
 13. Kalinowska, Maria. Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności. Warszawa: PIW, 1989.
 14. Królikiewicz, Grażyna. Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny. Kraków: Universitas, 1993.
 15. Łapiński, Zbigniew. Norwid. Kraków: Znak, 1971.
 16. Markowski, Michał Paweł. „Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza”. Pamiętnik Literacki 2 (1999). S. 228-236.
 17. McLuhan, Marshall. Wybór tekstów. Red. E. McLuhan, F. Zingrone. Przeł. Ewa Różalska, Jacek M. Stokłosa. Poznań: Zysk i S-ka, 1995.
 18. Melbechowska-Luty, Aleksandra. Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida. Warszawa: Neriton, 2001.
 19. Rollins, Hyder Edward, red. The Letters of John Keats 1814-1821. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
 20. Sławińska, Irena. „Kropla czasu w teatrze Norwida”. Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971. Red. M. Żmigrodzka. Warszawa: PIW, 1973. S. 39-52.
 21. Stefanowska, Zofia. „Norwidowski romantyzm”. Pamiętnik Literacki 4 (1968). S. 3-23.
 22. Sudolski, Zbigniew. Norwid. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ancher, 2003.
 23. Szmydtowa, Zofia. W kręgu renesansu i romantyzmu. Studia porównawcze z literatury polskiej i obcej. Warszawa: PWN, 1979.
 24. Szturc, Włodzimierz. Archeologia wyobraźni. Studia o Słowackim i Norwidzie. Kraków: Universitas, 2001.
 25. Śliwiński, Marian. Norwid wobec antyczno-średniowiecznej tradycji uniwersalizmu europejskiego. Słupsk: WSP, 1992.
 26. Tatarkiewicz, Władysław. Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN, 2006.
 27. Vendler, Helen. The Odes of John Keats. Cambridge, Massachusetts and London: Belknap Press, 2003.