ODA O URNIE GRECKIEJ I MARMUR-BIAŁY W KONTEKŚCIE POGLĄDÓW ESTETYCZNYCH JOHNA KEATSA I CYPRIANA KAMILA NORWIDA

Main Article Content

Edyta Żyrek-Horodyska

Abstrakt

Głównym celem niniejszego artykułu jest komparatystyczne spojrzenie na twórczość Cypriana Kamila Norwida i Johna Keatsa. Przedmiotem analiz są dwa wiersze: Marmur-biały oraz Oda o urnie greckiej, które mogą być odczytywane w kontekście poglądów estetycznych obu romantycznych twórców. Szczególną uwagę zwracam przede wszystkim na stosunek przedstawicieli drugiej generacji romantycznej do tradycji grecko-rzymskiej. Ponadto interesowała mnie również refleksja obu autorów nad zagadnieniami związanymi ze sztuką i miejscem autora w procesie twórczym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
BADANIA KOMPARATYSTYCZNE
Biogram autora

Edyta Żyrek-Horodyska, Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka komparatystyki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Wieszczowie i gazeciarze. Europejska publicystyka epoki romantyzmu.

Bibliografia

 1. Literatura podmiotu
 2. Keats, John. 33 wiersze. Wybór, przekład, wstęp i opracowanie Stanisław Barańczak. Kraków: Znak, 1997.
 3. Norwid, Cyprian Kamil. Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T. 6. Warszawa: PIW, 1971.
 4. Literatura przedmiotu
 5. Coleridge, Samuel Taylor. „O poezji czyli sztuce”. Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja. Wybór tekstów i opracowanie A. Kowalczykowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. S. 78-88.
 6. Cypriana Norwida myśli o sztuce i literaturze. Wyboru dokonał, wstępem i objaśnieniami opatrzył M. Jastrun. Warszawa: Czytelnik, 1960.
 7. Fraser, George Sutherland, red. J. Keats. Odes. A Casebook. London: Macmillan Press LTD, 1971.
 8. Głowiński, Michał. „Norwida wiersze-przypowieści”. Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971. Red. M. Żmigrodzka. Warszawa: PIW, 1973. S. 72-109.
 9. Halkiewicz-Sojak, Grażyna. Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach „całości”. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998.
 10. Inglot, Mieczysław. Cyprian Norwid. Warszawa: WSiP, 1991.
 11. Jack, Ian. Keats and the Mirror of Art. Oxford: The Clarendon Press, 1967.
 12. Kalinowska, Maria. Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej. Toruń: Uniwersytet ikołaja Kopernika, 1994.
 13. Kalinowska, Maria. Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności. Warszawa: PIW, 1989.
 14. Królikiewicz, Grażyna. Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny. Kraków: Universitas, 1993.
 15. Łapiński, Zbigniew. Norwid. Kraków: Znak, 1971.
 16. Markowski, Michał Paweł. „Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza”. Pamiętnik Literacki 2 (1999). S. 228-236.
 17. McLuhan, Marshall. Wybór tekstów. Red. E. McLuhan, F. Zingrone. Przeł. Ewa Różalska, Jacek M. Stokłosa. Poznań: Zysk i S-ka, 1995.
 18. Melbechowska-Luty, Aleksandra. Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida. Warszawa: Neriton, 2001.
 19. Rollins, Hyder Edward, red. The Letters of John Keats 1814-1821. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
 20. Sławińska, Irena. „Kropla czasu w teatrze Norwida”. Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971. Red. M. Żmigrodzka. Warszawa: PIW, 1973. S. 39-52.
 21. Stefanowska, Zofia. „Norwidowski romantyzm”. Pamiętnik Literacki 4 (1968). S. 3-23.
 22. Sudolski, Zbigniew. Norwid. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ancher, 2003.
 23. Szmydtowa, Zofia. W kręgu renesansu i romantyzmu. Studia porównawcze z literatury polskiej i obcej. Warszawa: PWN, 1979.
 24. Szturc, Włodzimierz. Archeologia wyobraźni. Studia o Słowackim i Norwidzie. Kraków: Universitas, 2001.
 25. Śliwiński, Marian. Norwid wobec antyczno-średniowiecznej tradycji uniwersalizmu europejskiego. Słupsk: WSP, 1992.
 26. Tatarkiewicz, Władysław. Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN, 2006.
 27. Vendler, Helen. The Odes of John Keats. Cambridge, Massachusetts and London: Belknap Press, 2003.